20.1 °C, 3 m/s, 69.1 %

Zemes vienību apvienošana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videZemes vienību apvienošana
Zemes vienību apvienošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Attīstības un pilsētplānošanas departaments pieņem lēmumu par zemes vienību apvienošanu. Vienlaicīgi – nosaka lietošanas mērķi apvienotajai  zemes vienībai  un Būvvalde nosaka adresi.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva – 7.11 euro saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”.

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS “SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS “Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS “Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS “Luminor Bank”

Veidlapas

Iesniegums (Veidlapa 3-13 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-13).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personai klātienē, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz iesniegums.

Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc iesnieguma izskatīšanas un, ja visi dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, tad klients saņem 3 lēmumus:

1) lēmums par zemes vienību apvienošanu;

2) lēmums par lietošanas mērķa noteikšanu apvienotai zemes vienībai (maksas pakalpojums, saņem maksāšanas paziņojumu par apmaksu 7.11 eiro)

3) lēmums par adreses noteikšanu.

Dokumentus izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Saistītie pakalpojumi: Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam, Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Zemes ierīcības likums (14.09.2006.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 “Par Jelgavas pašvaldības nodevām”.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005475, 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 27.02.2023.