19.2 °C, 1.3 m/s, 91.4 %

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videNekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz pamatojoties uz nodokļa maksātāja motivētu iesniegumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par parāda samaksas grafiku.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Veidlapas

Nav.

Pieprasīšanas kanāli

E-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv “Ziņojums pašvaldībai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu nodokļu administrācijai uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Termiņa pagarināšanas gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda ¼ daļas apmērā no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas (0.05%) par katru dienu visā kavējuma periodā.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 11.daļu  nodokļa administrācijai uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, labprātīgai tādu nokavēto nodokļu maksājumu samaksai, kuri tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku.

No dienas, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta ½ no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas (0.05%) par katru dienu visā kavējuma periodā.

Ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots tiesu izpildītājam piedziņai, nodokļu maksātājs, iesniedzot iesniegumu, pievieno tam dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumentus var iesniegt elektroniski arī izmantojot pašvaldības e-adresi.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments izskata dokumentus un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu vai lēmumu par labprātīgu tādu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, kuri tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, vai arī motivētu atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Informāciju var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

Atgādinājums: Ja nodokļa administrācija ir atcēlusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nesamaksātajam pamatparādam tiek atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.

Tiesiskais regulējums

  • Iesniegumu likums (stājas spēkā 01.01.2008.);
  • Administratīvā procesa likums (stājas spēkā 01.02.2004.);
  • Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” (stājas spēkā 01.01.1998.);
  • Likums “Par nodokļiem un nodevām” (stājas spēkā 01.04.1995.);
  • Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai” (stājas spēkā 01.01.2021.);
  • Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (stājas spēkā 28.06.2006.).

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Pašvaldības amatpersonas nodokļu jautājumos pieņemto lēmumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas var apstrīdēt valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā. Pašvaldības domes priekšsēdētājs izskata iesniegumu un 30 dienu laikā sniedz atbildi. Valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005550; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 12.07.2024.