20.4 °C, 3.9 m/s, 66.6 %

Detālplānojuma apstiprināšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videDetālplānojuma apstiprināšana
Detālplānojuma apstiprināšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Izstrādātājs izstrādāto detālplānojuma redakciju iesniedz pašvaldībā. Izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu par publiskās apspriedes norisi par saņemtajiem priekšlikumiem, iebildumiem un institūciju atzinumiem un lēmuma projektu par plānošanas dokumenta apstiprināšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus uzaicina īpašnieku (-us) parakstīt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums detālplānojuma apstiprināšanai (Veidlapa 3-21 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-21).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Izstrādātājs klātienē vai elektroniski iesniedz iesniegumu detālplānojuma apstiprināšanai, pievienojot detālplānojuma sējumu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma apstiprināšanu, vienlaikus uzaicina īpašnieku (-us) parakstīt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.)

2) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (stājas spēkā 01.05.2015.);

3) Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (stājas spēkā 22.05.2013.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr. 17-23 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana”.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005475, 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 27.02.2023.