-4.6 °C, 5 m/s, 82.6 %

Zemes nomas līguma noslēgšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videZemes nomas līguma noslēgšana
Zemes nomas līguma noslēgšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Persona, kura vēlas nomāt zemesgabalu, iesniedz iestādei adresētu iesniegumu. Uz personas iesnieguma pamata tiek sagatavots lēmuma projekts par zemes nomu, ko izskata Zemes lietu komisijā. Pēc lēmuma pieņemšanas speciālists zemes lietu jautājumos sagatavo atteikumu vai zemes nomas līgumu vai papildus vienošanos pie noslēgtā zemes nomas līguma.

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (Veidlapa 8-54 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-54) vai brīvā formā.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieteiktos zemes nomai, personai jāiesniedz iesniegums, pievienojot šādus dokumentus:

Juridiskai personai:

1) pilnvarotai personai – pilnvaras kopija;

2) iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns;

3) ēku (būvju) īpašuma tiesības un/vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija.

Fiziskai personai:

1) pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvaras kopija;

2) iznomājamā zemes gabala skice vai robežu plāns;

3) ēku (būvju) īpašuma tiesības un/vai tiesiskā valdījuma apliecinošo dokumentu kopija.

Ja iesniedzējs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam, jānorāda laika periods.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu saņemšanas 30 dienu laikā iesniegumu izskata Zemes lietu komisijā un sagatavo parakstīšanai zemes nomas līgumu. Zemes nomas līgumu izsniedz iesniedzējam klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Atgādinājums: Zemes nomas līguma par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju)  īpašnieku tiesisko valdītāju vai lietotāju.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums (01.09.2005.);

2) Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (stājas spēkā 01.07.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005526, 63005528.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 02.08.2022.