-2.1 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Būvniecības ieceres akceptēšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videBūvniecības ieceres akceptēšana
Būvniecības ieceres akceptēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts

Ierosinot būvniecību, persona būvvaldei būvniecības informācijas sistēmā iesniedz būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus. Izskatot būvniecības ieceri, būvvalde lemj par būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri (ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts); būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas  vai 30 kalendārās dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” V daļu.

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS “SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS “Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS “Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS “Luminor Bank”

Veidlapas

Nav.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv “Būvniecības iecere

Saņemšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv “Būvniecības iecere”

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personai jāiesniedz iesniegums kopā ar nepieciešamajiem būvniecības ieceres dokumentiem, Iesniedzamie dokumenti atbilstoši ēku/būvju grupai. Ēku iedalījums grupās pēc Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Dokumentus iesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumu.

Pakalpojuma saņemšana.

Persona atbildi saņem elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Būvniecības likums (01.10.2014);
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 06.06.2017.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.).

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 08.09.2023.