23.6 °C, 2 m/s, 51.4 %

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videNekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes ”Centrālā pārvalde” Finanšu departaments

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. personīgie apliekamo objektu kontu numuri, kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību.

Elektroniska informācija par nekustamā īpašuma nodokli un tā nomaksas iespējas, tajā skaitā iespēja aplūkot (lejupielādēt) maksāšanas paziņojumu, ir pieejama portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis” un portāla www.latvija.lv uzturētajā e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji), nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Nav.

Pieprasīšanas kanāli

E-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv “Ziņojums pašvaldībai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses.

Atgādinājums: Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļa nosaka, ka nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos:

1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz šā likuma 1.panta 2.daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa, – viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas;

2) ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības, – viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas;

3) ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu, – viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

3) Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” (01.01.1998.) ;

4) Likums “Par nodokļiem un nodevām” (01.04.1995.);

5) Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (stājas spēkā 28.06.2006.);

6) Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai” (stājas spēkā 01.01.2021.);

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošie noteikumi Nr. 16-19 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”

8) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr. 15-2 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”

9) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr. 14-6 “Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība”.

Pārsūdzības iespējas

Pašvaldības amatpersonas nodokļu jautājumos pieņemto lēmumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas var apstrīdēt valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā. Pašvaldības domes priekšsēdētājs izskata iesniegumu un 30 dienu laikā sniedz atbildi. Valstspilsētas Pašvaldības domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005550.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 01.02.2023.