30.7 °C, 3.4 m/s, 37.2 %

Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videLietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam
Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Attīstības un pilsētplānošanas departaments  pieņem lēmumu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, vai sagatavo pamatotu atteikumu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva – 7.11 euro saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”.

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS “SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS “Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS “Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS “Luminor Bank”

Veidlapas

Iesniegums (Veidlapa 3-3 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-3) vai brīvā formā.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personai klātienē vai elektroniski jāiesniedz iesniegums.

Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc iesnieguma izskatīšanas, saņem lēmumu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu un maksāšanas paziņojumu par apmaksu (maksas pakalpojums).

Lēmumu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (stājas spēkā 12.07.2006.).

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005475, 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 27.02.2023.