6.3 °C, 2.6 m/s, 95.4 %

Pašvaldības finansētie/līdzfinansētie sociālie pakalpojumi (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Pašvaldības finansētie/līdzfinansētie sociālie pakalpojumi (Informācija par personas datu apstrādi)
Pašvaldības finansētie/līdzfinansētie sociālie pakalpojumi (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām sociālo pakalpojumu saņemšanu.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,  Reģ. Nr. 90001042284, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv, tālrunis: 63012543, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Personas atbilstības izvērtēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sekojošu sociālo pakalpojumu piešķiršanai:

 • pakalpojums “Aprūpe mājās”;
 • pakalpojums “Drošības poga”;
 • pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums;
 • īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām;
 • bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums;
 • krīzes centra pakalpojums;
 • pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma;
 • dienas aprūpes centra pakalpojums:
 • specializētās darbnīcas pakalpojums;
 • grupu dzīvokļa pakalpojums;
 • naktspatversmes pakalpojums;
 • izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums;
 • terapeitiskās spēles pakalpojums;
 • sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums;
 • mūzikas terapijas pakalpojums;
 • Montesori pakalpojums;
 • lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums;
 • kanisterapijas pakalpojums;
 • silto smilšu nodarbību pakalpojums;
 • hidroterapijas pakalpojums;
 • reitterapijas pakalpojums;
 • atelpas brīža pakalpojums;
 • aprūpes pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti;
 • rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;
 • rehabilitācijas pakalpojumi;
 • specializētā autotransporta pakalpojums;
 • higiēnas pakalpojums;
 • tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā;
 • īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai;
 • uzvedības sociālās korekcijas programma;
 • atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums;
 • ģimenes asistenta pakalpojums;
 • vasaras nometnes pakalpojums;
 • sociālā darba pakalpojums;
 • psihologa pakalpojums.

 

Uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

Atskaišu sagatavošanai un statistikas datu apkopošanai.

Apstrādes tiesiskais  pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – sniegt sociālo pakalpojumu saskaņā ar:

1) Vispārējā datu aizsardzības regula.

2) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

3) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”.

4) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

5) Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu”.

6) Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek   segtas no pašvaldības budžeta”.

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

7) Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”.

Datu subjektu kategorijas

Klients – persona, apstrādes mērķī minēto sociālo pakalpojumu pieprasītājs/ saņēmējs, kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • ir bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākusi krīzes situācijā (krīzes centra pakalpojums, naktspatversmes pakalpojums un sociālā darba pakalpojums);
 • kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir ārpus Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas, ja šai pašvaldībai nav iespēju nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu un ja pašvaldība, kurā persona deklarējusi savu pamata dzīvesvietu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir noslēgusi līgumu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem;
 • kurai ir bērni, un tās faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un tai ir nepieciešams krīzes centra pakalpojums, pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma, izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai, uzvedības sociālās korekcijas programma, ģimenes asistenta pakalpojums, sociālā darba pakalpojums vai psihologa pakalpojums.

Klienta likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona,

Personas datu veidi 

Klienta un mājsaimniecības locekļu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Likumiskā pārstāvja/ pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Informācija par sociālo pakalpojumu saņēmēja veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības, citi dokumenti par atbilstību kritērijiem sociālā pakalpojuma saņemšanai.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes un to struktūrvienības:

Jelgavas sociālo lietu pārvalde (iesnieguma/sūdzības izskatīšana, sociālā darba veikšana, sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma piešķiršana), Centrālā pārvalde (sūdzību par Jelgavas sociālo lietu pārvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem izskatīšana), Audita pārvalde (pārbaužu  veikšana par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem), Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība (finanšu pārvaldīšana atbilstoši klasifikācijas kodiem), Jelgavas digitālais centrs (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana, finanšu līdzekļu administrēšana).

Pēc pieprasījuma – Labklājības ministrija, Latvijas Republikas tiesas, tiesībsargājošās institūcijas, zvērināti tiesu izpildītāji – tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildei.

Pārziņa nolīgtie datu apstrādātāji konkrētas apstrādes izpildei (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – klienta lietā –5 gadi

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pašvaldības sociālās sfēras procesu pārvaldības  lietojumprogramma (SOPA).

Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogramma (PERS) – ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR) – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta, ģimenes stāvoklis, ziņas par personu apliecinošu dokumentu, ziņas par pilsonību un Latvijas Republikā saņemto uzturēšanās dokumentu, ziņas par bērniem;

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) Invaliditātes informatīvā sistēma – ziņas par invaliditāti;

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu bāze – ziņas par personas gūtajiem ienākumiem, personas darba attiecībām, saimnieciskās darbības veicēju, dati par kredītiestāžu vai pasta kontiem;

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datu bāze – informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību, ziņas par ieturējumiem;

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) informācijas sistēma – bezdarbnieka/darba meklētāja statusa iegūšanas/zaudēšanas datums, statusa izmaiņu iemesls, ziņas par apmeklējumiem un  darba meklēšanas pasākumiem;

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSSD) Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs – aktīvie/vēsturiskie transporta līdzekļi;

Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGFA) iesniedzēju un parādnieku reģistrs – dati par personu uzturlīdzekļu garantijas fonda sistēmā;

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēma – nekustamie īpašumi Latvijas Republikā;

Valsts zemes dienesta (VZD) Kadastra informācijas sistēma – nekustamo īpašumu kadastra informācija.

Ja persona nesniedz datu apstrādei nepieciešamo informāciju, tad attiecīgais sociālais pakalpojums netiek piešķirts.

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina iesaistīto personu (likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona, mājsaimniecības locekļi) informēšana par to, ka apstrādes ietvaros tiks veikta šo personu datu apstrāde, t.sk. datu pārbaude informācijas sistēmās, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).