25.9 °C, 5.1 m/s, 49.3 %

Specializētā autotransporta pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiSpecializētā autotransporta pakalpojums
Specializētā autotransporta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

specializētā  autotransporta pakalpojuma mērķis ir nodrošināt transporta pieejamību personai ar kustību traucējumiem un/vai kurai ir apgrūtināta pārvietošanās:

  • ar veselības aprūpi un sociālo aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tehniskā palīglīdzekļu centra pakalpojumu saistīto aktivitāšu veikšanai;
  • nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu apmeklēšanai.

Pakalpojuma saņēmējs

Pilngadīga persona ar invaliditāti, kurai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālajai pielāgošanai un valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai.

Persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, kurai ir VDEĀVK atzinums.

Par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Pensijas vecuma persona ar redzamām kustību traucējumu pazīmēm, kura pārvietošanai ārpus mājokļa izmanto tehnisko palīglīdzekli.

Persona, kurai ir ārsta speciālista nosūtījums hemodialīzes procedūras veikšanai nieru mazspējas dēļ.

Persona ar invaliditāti ar redzamām kustību traucējumu pazīmēm, kurai ir ārsta speciālista nosūtījums simptomātiskās terapijas saņemšanai ļaundabīgu audzēju ārstēšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā  pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par specializētā autotransporta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par specializētā autotransporta pakalpojuma  saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr. 1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (124.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: specializētā autotransporta pieteikšana saskaņā ar JSLP lēmumu.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz klātienē, vai nosūta pa   pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, reģistrē personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegumu un sagatavo JSLP lēmuma projektu par specializētā autotransporta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Lēmumu par  specializētā autotransporta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu  pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru  persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē vai pa pastu un informē specializētā autotransporta pakalpojuma sniedzēju par plānotiem brauciena maršrutiem.

Atgādinājums: specializētā autotransporta pakalpojums tiek piešķirts šādā secībā:

  • nokļūšanai veselības aprūpes vai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • tehnisko palīglīdzekļu centra apmeklēšanai;
  • nokļūšanai sociālo pakalpojumu saņemšanas vietā;
  • izglītojošo, sporta un integrējošo pasākumu apmeklēšanai.

Specializētā autotransporta pakalpojums netiek piešķirts personai, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu..

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti, Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV – 3001 vai elektroniski uz e–pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (124 kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; nodaļas vadītāja, tālrunis: 63048917, sociālais darbinieks, tālrunis: 63029841, 25426732; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.