22.8 °C, 1.3 m/s, 61.4 %

Ģimenes asistenta pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiĢimenes asistenta pakalpojums
Ģimenes asistenta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) sociālā darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

  • ģimene ar bērniem, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums;
  • pilngadīga persona pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 gadu vecumam, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā;
  • pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kurai nepieciešams atbalsts sociālo prasmju apgūšanā, nodarbinātības jautājumu risināšanā un mājsaimniecības vadīšanā.

Pakalpojuma izpildes termiņš

JSLP pieņem lēmumu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 30 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Sociālo/sadzīves prasmju un iemaņu pašnovērtējuma anketa pirms un pēc ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas (aizpilda klātienē sociālā darbinieka konsultācijas laikā).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: ģimenes/personas dzīvesvietā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē vai nosūta to pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), ierodas uz konsultāciju JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā pie sociālā darbinieka un aizpilda sociālo/sadzīves prasmju un iemaņu pašnovērtējuma anketu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē ģimenes/personas sociālās prasmes bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā. Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma projektu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu un izsniedz personai personīgi vai nosūta pa pastu.

Ja lēmums ir pozitīvs, tad JSLP nosūta nosūtījumu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” par Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanu. Pēc pakalpojuma piešķiršanas sociālais darbinieks iepazīstina ģimeni/personu ar potenciālo ģimenes asistentu. JSLP slēdz līgumu ar personu līdz 1 (vienam) gadam par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu un uzsāk pakalpojuma sniegšanu.

Pakalpojuma pārtraukšana

Ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz personas vai ģimenes asistenta iesniegumu vai uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

Atgādinājums: Pakalpojumu tiesīga saņemt persona/ģimene, kura:

  • deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
  • ir bērni, un tās faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.)
  • Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājas spēkā 31.05.2003.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis: 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.