18.4 °C, 3 m/s, 59.4 %

Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiPavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti
Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Pavadoņa pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, kā arī veicināt personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.

Pakalpojuma saņēmējs

Bērns (no 5 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai) ar invaliditāti, kuram ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK)  atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pavadoņa pakalpojuma izmaksas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (123. kab.); adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pēc pieprasījuma pavada personu līdz aktivitātes vietai.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Vecāks vai audžuģimene JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,  iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu, norādot vēlamā pavadoņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja šī informācija ir zināma.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļas  sociālais darbinieks Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai VDEĀVK personai noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu  par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, ja nepieciešams pieprasa sniegt papildu informāciju VDEĀVK vai citām institūcijām.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sagatavo JVPI  “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmuma projektu par pavadoņa pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JVPI  “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu JVPI  “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” slēdz līgumu starp  pavadoņa pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju. 1 x mēnesī nepieciešams iesniegt  JVPI  “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” apliecinājumu, norādot dienas, kurās sniegts pakalpojums.

Pavadoņa pakalpojuma pieprasītājam vai sniedzējam ir tiesības lūgt kompensēt transporta izdevumus, kas radušies sniedzot pavadoņa pakalpojumu. Transporta izdevumu kompensācijas mērķis ir sniegt papildu atbalstu  pavadoņa pakalpojuma izmantošanai, bet ne segt visas transporta izmaksas personai pilnā apmērā. Transporta izdevumu kompensēšana katrā personas situācijā tiek vērtēta individuāli.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pavadonis — fiziskā persona, kas pavada un palīdz nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kura nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

Saistītie pakalpojumi: Dienas aprūpes centra pakalpojums, Specializētās darbnīcas pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Invaliditātes likums (stājas spēkā 01.2011.);
  • Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (stājas spēkā 01.07.2021.).

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Rehabilitācijas nodaļa (123.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais darbinieks tālrunis 6304829, 25644188, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.02.2024.