3.5 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi (Informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Valsts finansētie sociālie pakalpojumi (Informācija par personas datu apstrādi)
Valsts finansētie sociālie pakalpojumi (Informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām sociālo pakalpojumu saņemšanu.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,  Reģ. Nr. 90001042284, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv, tālrunis: 63012543, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Personas atbilstības izvērtēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sekojošu sociālo pakalpojumu piešķiršanai:

Valsts finansētie sociālo pakalpojumu veidi:

 • asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti;
 • pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai;
 • bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām:
  • sociālā rehabilitācija dzīvesvietā;
  • sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai:
  • sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu;
  • psihologa, jurista vai sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;
  • krīzes dzīvokļa pakalpojums;
 • atbalsta pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai:
  • uzticības personas pakalpojums;
  • ārstniecības personas konsultācijas;
  • tulka vai valodas zinātāja pakalpojums;
 • vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums pilngadīgai personai:
  • psihologa individuālās konsultācijas;
  • grupu nodarbību pakalpojums;
 • psihologa pakalpojums personai līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai:
  • ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT), darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīga vecuma, kura strādā;
  • kura atbilst likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”  un 4. pantā noteiktajām prasībām;
  • kura atbilst Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pantānoteiktajām prasībām;
  • ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecumā, kura strādā.

 

Uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

Atskaišu sagatavošanai un statistikas datu apkopošanai.

Apstrādes tiesiskais  pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – sniegt sociālo pakalpojumu saskaņā ar:

1) Vispārējā datu aizsardzības regula.

2) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

3) Invaliditātes likums.

4) Bērnu tiesību aizsardzības likums.

5) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums.

6) Likums “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”.

7) Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

8) Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.

9) Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”.

10) Ministru kabineta 2020.gada 11.augusta noteikumi Nr. 509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”.

11) Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr. 1613 “Kārtība, kāda nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.

12) Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr. 1208 “Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”.

13) Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”.

14) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”.

15) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

16) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Datu subjektu kategorijas

Klients – persona, apstrādes mērķī minēto sociālo pakalpojumu pieprasītājs/ saņēmējs, kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir ārpus Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas, ja šai pašvaldībai nav iespēju nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu un ja pašvaldība, kurā persona deklarējusi savu pamata dzīvesvietu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir noslēgusi līgumu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Klienta likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona.

 

Personas datu veidi 

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Likumiskā pārstāvja/ pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Informācija par sociālo pakalpojumu saņēmēja veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības, citi dokumenti par atbilstību kritērijiem sociālā pakalpojuma saņemšanai.

 

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes un to struktūrvienības:

Jelgavas sociālo lietu pārvalde (iesnieguma/sūdzības izskatīšana, sociālā darba veikšana, sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma piešķiršana), Centrālā pārvalde (sūdzību par Jelgavas sociālo lietu pārvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem izskatīšana), Audita pārvalde (pārbaužu  veikšana par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem), Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība (finanšu pārvaldīšana atbilstoši klasifikācijas kodiem), Jelgavas digitālais centrs (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu administrēšana, finanšu līdzekļu administrēšana).

Pēc pieprasījuma – Labklājības ministrija, Latvijas Republikas tiesas, tiesībsargājošās institūcijas, zvērināti tiesu izpildītāji – tiesību aktos noteikto pienākumu un uzdevumu izpildei.

Pārziņa nolīgtie datu apstrādātāji konkrētas apstrādes izpildei (t.sk. dokumentu vadības sistēmas uzturētājs).

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai – klienta lietā –5 gadi

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Pašvaldības sociālās sfēras procesu pārvaldības  lietojumprogramma (SOPA).

Iedzīvotāju uzskaites un dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogramma (PERS) – ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR) – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta, ģimenes stāvoklis, ziņas par personu apliecinošu dokumentu, ziņas par pilsonību un Latvijas Republikā saņemto uzturēšanās dokumentu, ziņas par bērniem;

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) Invaliditātes informatīvā sistēma – ziņas par invaliditāti;

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datu bāze – informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru, informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību, ziņas par ieturējumiem;

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) informācijas sistēma – bezdarbnieka/darba meklētāja statusa iegūšanas/zaudēšanas datums, statusa izmaiņu iemesls, ziņas par apmeklējumiem un  darba meklēšanas pasākumiem;

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSSD) Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs – aktīvie/vēsturiskie transporta līdzekļi;

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēma – nekustamie īpašumi Latvijas Republikā;

Valsts zemes dienesta (VZD) Kadastra informācijas sistēma – nekustamo īpašumu kadastra informācija;

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) – ziņas par izglītības iestādi, kurā bērns/students reģistrēts.

Ja persona nesniedz datu apstrādei nepieciešamo informāciju, tad attiecīgais sociālais pakalpojums netiek piešķirts.

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina iesaistīto personu (likumiskais pārstāvis/ pilnvarotā persona, mājsaimniecības locekļi) informēšana par to, ka apstrādes ietvaros tiks veikta šo personu datu apstrāde, t.sk. datu pārbaude informācijas sistēmās, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).