23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Specializētās darbnīcas pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiSpecializētās darbnīcas pakalpojums
Specializētās darbnīcas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Specializētās darbnīcas pakalpojuma mērķis ir veicināt nodarbinātību un nodrošināt darba prasmju veicinošas aktivitātes ar speciālistu atbalstu pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personai ar GRT).

Specializētās darbnīcas pakalpojums ietver:

 • prasmju apgūšanu kādā no atbilstoši profilam aprīkotā darbnīcā: kokapstrāde, šūšana, ādas apstrāde;
 • uzraudzību un individuālu atbalstu;
 • nodarbinātības interešu, prasmju un iemaņu novērtēšanu;
 • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
 • nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanu, pilnveidošanu un uzturēšanu;
 • brīvā laika pasākumus;
 • sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
 • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai.

Pakalpojuma saņēmējs

Pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu. Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, tiek pieņemts lēmums par personas reģistrēšanu rindā sociālo pakalpojumu saņemšanai.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojums tiek apmaksāts no Jelgavas valstspilsētas budžeta līdzekļiem.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr. 1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Specializētās darbnīcas, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Specializētās darbnīcas, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski parakstītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (02.04.2019. MK noteikumi Nr.138 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 1.pielikums);
 • ģimenes ārsta atzinums “Izraksts no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)”par personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību (04.04.2006. MK noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”).

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks kopā ar klientu un/vai viņa likumisko pārstāvi novērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un viņa fiziskās un garīgās spējas aprūpes līmeņa noteikšanai. Nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus dokumentus, apseko klientu dzīves vietā.

Pakalpojuma saņemšana.

Dienas centra “Atbalsts” un Specializēto darbnīcu vadītāja pieņem lēmumu par specializētās darbnīcas pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu vai atteikumu to sniegt.

Tiek noslēgts specializētās darbnīcas pakalpojuma līgums.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti, Grupu dzīvokļa pakalpojums, Dienas aprūpes centra pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
 • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
 • Ministru kabineta gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) Dienas centra “Atbalsts” un Specializēto darbnīcu vadītājas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centra “Atbalsts” un Specializētās darbnīcas vadītāja kontakttālrunis 63012085;

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielaā 9, Jelgava, tālrunis: 63048914, 63007224; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.12.2023