-4.6 °C, 0.6 m/s, 93.6 %

Rehabilitācijas pakalpojumi

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiRehabilitācijas pakalpojumi
Rehabilitācijas pakalpojumi

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Ārstnieciskās vingrošanas vai ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumu (fizioterapija, masāža, ergoterapija) mērķis ir pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti saglabāt funkcionālo neatkarību.

Ārstnieciskās vingrošanas pakalpojumi ietver 4 nodarbības mēnesī 12 mēnešu  periodā.

Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi ietver 10 pakalpojuma reizes.

Pakalpojuma saņēmējs

Pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā  pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par  rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par rehabilitācijas pakalpojuma  saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma sniegšanas vietā saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu klātienē, vai nosūta pa   pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu un šādus dokumentus:

  • ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli ar atzīmi par pakalpojuma nepieciešamību, kā arī rehabilitācijas pakalpojumam ir nepieciešama norāde uz lokalizāciju;
  • personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt personu ar invaliditāti.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, reģistrē personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegumu, aizpilda “Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti” un sagatavo lēmuma projektu par rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

JSLP lēmumu par rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu  pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē vai pa pastu.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu JSLP slēdz līgumu ar rehabilitācijas pakalpojuma  sniedzēju.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti. kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistītais pakalpojums: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV – 3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālais darbinieks, tālrunis: 63048917; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.