15.6 °C, 2 m/s, 92.7 %

Vasaras nometnes pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiVasaras nometnes pakalpojums
Vasaras nometnes pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Vasaras nometnes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanu līdz 10 dienām pašvaldības organizētajās nometnēs trūcīgo, maznodrošināto, audžuģimeņu, aizbildnībā esošiem bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu ir tiesīga saņemt ģimene (persona) ar bērniem, kura atbilst vismaz vienam no nosacījumiem:

  • ir noteikta atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam,
  • ir noteikta atbilstība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam,
  • bērna aprūpe tiek nodrošināta audžuģimenē,
  • bērna aprūpe tiek nodrošināta aizbildnībā.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par vasaras nometnes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr. 1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Vasaras nometnes pakalpojuma sniedzēja institūcijā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona iesniedz parakstītu iesniegumu klātienē Ģimenes atbalsta nodaļā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, vai nosūta pa pastu vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) un dokumentu, kas apliecina bērna likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, tiesības pārstāvēt bērnu intereses.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē ģimenes (personas) atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sagatavo lēmuma projektu par vasaras nometnes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu un izsniedz personai personīgi vai nosūta pa pastu.

Pakalpojuma pārtraukšana

Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājas spēkā 05.2003.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis: 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.