18.7 °C, 5.8 m/s, 83.4 %

Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiTehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā
Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Tehniskie palīglīdzekļi ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē personas funkcionēšanas pazeminājumu vai invaliditāti.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) nodrošina pašvaldības īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu nodošanu patapinājumā.

Pakalpojuma saņēmējs

Pilngadīgai personai ar invaliditāti.

Pensijas vecuma personai ar funkcionāliem traucējumiem.

Personai ar prognozējamu invaliditāti.

Personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, ja tehnisko palīglīdzekļu patapinājumā persona saņem no pašvaldības.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (124. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (124. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes kods un informācija par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Rehabilitācijas nodaļas (turpmāk-RN) speciālists specializētā autotransporta pakalpojuma nodrošināšanas jautājumos pārbauda iesniegtus dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, informē personu par palīglīdzekļa veidu, saņemšanas kārtību, tā vērtību, lietošanas noteikumiem un termiņu, sagatavo JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmuma projektu par palīglīdzekļa nodošanu patapinājumā vai par personas uzņemšanu rindā.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” nodrošina pašvaldības īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu nodošanu patapinājumā.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļas speciālists sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Ja  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, lēmums ir labvēlīgs, tiek sagatavots  palīglīdzekļa patapinājuma līgums uz vienu gadu un pieņemšanas- nodošanas akts par palīglīdzekļa nodošanu patapinājumā vai tā atgriešanu. Nepieciešamības gadījumā palīglīdzekļa lietošanas termiņš var tikt pagarināts. Tehniskā palīglīdzekļa atgriešana  notiek saskaņā ar līgumu.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu patapinājumā tehnisko palīglīdzekli, kuru bilances vērtība pārsniedz 500.00 euro iesniedzējam ir jānorāda persona, kura ar parakstu garantēs patapinājumā nodotā tehniskā palīglīdzekļa atgriešanu JSLP, vajadzībai izbeidzoties.

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti, Specializētā autotransporta pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumi Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (stājas spēkā 01.01.2022.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (124. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; speciālista specializētā autotransporta pakalpojuma nodrošināšanas jautājumos tālrunis: 63029841, 25426732; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.02.2024.