19 °C, 3.5 m/s, 72.2 %

Krīzes centra pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiKrīzes centra pakalpojums
Krīzes centra pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Krīzes centra pakalpojums ietver naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem.

Pakalpojuma saņēmējs

Bērns vai ģimene ar bērniem.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī pārtraukšanu vai pagarināšanu tiek pieņemts vienas darba dienas laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, ja pakalpojumu saņem persona, kuras dzīvesvieta  deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuras saņem pakalpojumu ilgāk par 1 diennakti, maksa par pakalpojumu noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2):

Krīzes centra pakalpojums ar ēdināšanu citā pašvaldībā deklarētai personai – 1 diennakts 47.86 euro, bez ēdināšanas – 1 diennakts 42.31 euro.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr. 1-10/2.8).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava

Darba laiks: diennakts

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, vērsties informācijas kabinetā (115.kab.)

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava

Darba laiks: diennakts

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Krīzes centrā uzņem personas:

 • saskaņā ar policijas rīkojumu;
 • ar bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu;
 • ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP)sociālā darbinieka nosūtījumu, ja persona vēršas sociālo apstākļu dēļ;
 • pamatojoties uz personas iesniegumu.

Persona vēršas tieši pie sociālā pakalpojuma sniedzēja JSLP Sociālo pakalpojumu centrā bērniem Zirgu ielā 47a, Jelgavā, tālrunis 29477204, 28334977, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Ģimene ar bērniem JSLP sociālā darbinieka nosūtījuma Krīzes centra pakalpojuma saņemšanai sociālo apstākļu dēļ vēršas JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, tālrunis 63007526.

Pakalpojuma saņemšana

Centra vadītājs pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Gadījumos, kad bērns Krīzes centrā uzņemts sakarā ar vecāka (likumiskā pārstāvja) nespēju bērnu  aprūpēt veselības stāvokļa dēļ, persona iesniedz dokumentu, kas apliecina tās ārstēšanās nepieciešamību.

Ja Krīzes centra pakalpojuma saņēmējs ir bērns kopā ar likumisko pārstāvi, centra vadītājs ar likumisko pārstāvi slēdz pakalpojuma līgumu.

Atgādinājums: pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

 • bērns no 2 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai ģimene, kurā vecāks vai bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai cietuši no prettiesiskām darbībām un/vai nonākuši krīzes situācijā;
 • bērns no 2 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai uz laiku, kamēr vecāki (likumiskie pārstāvji) veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt.

Uzturēšanās laiks Krīzes centrā ir līdz 3 mēnešiem. Izvērtējot personas sociālo situāciju, izņēmuma gadījumā, tiek pagarināts līdz 6 mēnešiem.

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 07.1998.);
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
 • Bāriņtiesu likums (stājas spēkā 01.2007.);
 • Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
 • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
 • Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumi Nr. 431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” (stājas spēkā 01.01.2001.);
 • Ministru kabineta gada 27. jūnija noteikumi Nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” (stājas spēkā 12.07.2017.);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.);
 • Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (stājas spēkā 01.07.2018.) (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11 (stājas spēkā 01.03.2019.; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10 stājas spēkā 01.09.2020.; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2; stājas spēkā 01.03.2021.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centra bērniem lēmumu var apstrīdēt JSLP  mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava; vadītājas tālrunis: 29477204, sociālās darbinieces darbam ar ģimeni un bērniem, tālrunis: 25754939, 28334977.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kab.), tālrunis 63048914, 63007224;

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.12.2023.