18.8 °C, 1.3 m/s, 90.1 %

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiAtbalsta ģimenes (personas) pakalpojums
Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei, kurai vienās dzemdībās ir piedzimuši trīs vai vairāk bērnu nesī.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

  • persona, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
  • ģimene, kurai vienās dzemdībās ir piedzimuši trīs vai vairāk bērnu, ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam un ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 30 darbdienu laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto minimālo stundas tarifa likmi par vienu stundu, bet ne vairāk kā par 40 stundām mēnesī.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona iesniedz parakstītu iesniegumu (norādot vēlamo atbalsta ģimeni vai personu) klātienē JSLP Ģimenes atbalsta nodaļā vai nosūta pa pastu vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) un dokumentu, kas apliecina bērna likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, tiesības pārstāvēt bērnu intereses.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu un sagatavo lēmuma projektu par atbalsta ģimenes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu un izsniedz personai personīgi vai nosūta pa pastu.

JSLP slēdz līgumu ar personu līdz 1 (vienam) gadam par atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.

Pakalpojuma pārtraukšana

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz klienta vai atbalsta ģimenes (personas) iesniegumu vai uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” (stājas spēkā 01.01.2016.);
  • Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājās spēkā 31.05.2003.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 03.01.2024.