3.7 °C, 4.7 m/s, 81.5 %

Mūzikas terapijas pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiMūzikas terapijas pakalpojums
Mūzikas terapijas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Mūzikas terapijas pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti no viena līdz 18 gadu vecumam komunikācijas prasmju attīstīšanai un emocionālas labsajūtas uzlabošanai. Mūzikas terapijas pakalpojums ietver 10 nodarbības.

Pakalpojuma saņēmējs

Persona ar invaliditāti no viena līdz 18 gadu vecumam

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā  pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par mūzikas terapijas  pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par mūzikas terapijas  pakalpojuma  saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.)

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma sniegšanas vietā saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz klātienē, vai nosūta pa   pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu un šādus dokumentus:

  • ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli un Mūzikas terapijas pakalpojuma nepieciešamību;
  • personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgo personu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, reģistrē personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegumu, aizpilda ”Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti” un sagatavo lēmuma projektu par mūzikas terapijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Lēmumu par mūzikas terapijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu  pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru  persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē vai pa pastu.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par mūzikas terapijas pakalpojuma piešķiršanu JSLP slēdz līgumu ar mūzikas terapijas pakalpojuma sniedzēju.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona ar invaliditāti no viena līdz 18 gadiem, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV – 3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais darbinieks, tālrunis: 63048917; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.