25.1 °C, 7.7 m/s, 90 %

Psihologa pakalpojums

Psihologa pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas. Psihologa pakalpojums ietver konsultēšanu, ja ir nepieciešams, psiholoģisko izpēti un psihosociālo rehabilitāciju krīzes un psiholoģisko traumu gadījumā.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

  • ģimene vai persona, kura nokļuvusi sarežģītā krīzes situācijā un/vai kurai traucētas sociālās funkcionēšanās spējas;
  • audžuģimene, aizbildņa ģimene, viesģimene un ģimene, kura ir adoptējusi bērnu;
  • ģimene/persona pēc bāriņtiesas lūguma, ja ir aizdomas par vardarbību.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojums ir bezmaksas personai/ģimenei, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vai ģimenē ir bērni, un tās faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Sociālā darbinieka nosūtījums (aizpilda sociālais darbinieks).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00..

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00..

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vēršas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pie sociālā darbinieka, lūdzot nodrošināt psihologa pakalpojumu krīzes un psiholoģisko traumu gadījumā. Bāriņtiesa lūdz veikt psiholoģisko izpēti vai nodrošināt psihologa pakalpojumu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks izvērtē personas nepieciešamību saņemt psihologa pakalpojumu (konsultācija ar personu, personas iesniegums vai JSLP saņemtā informācija).

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo un izsniedz personai nosūtījumu psihologa pakalpojuma saņemšanai, ja ir konstatēta pakalpojuma nepieciešamība vai konsultē personu par citiem pakalpojuma veidiem, ja psihologa pakalpojuma nepieciešamība nav konstatēta vai neatbilst personas sociālās problēmas būtībai.

Pēc pakalpojuma piešķiršanas persona telefoniski vai klātienē personīgi vienojas ar psihologu par pakalpojuma saņemšanas laikiem.

Pakalpojuma pārtraukšana

Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz personas mutiski vai rakstiski izteiktu atteikumu no pakalpojuma vai uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

Saistītais pakalpojums: Sociālā darba pakalpojumi.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Psihologu likums (stājas spēkā 01.01.2018.);
  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 2.07.1998.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu..

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis: 63007526; sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem, tālrunis: 63048919; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.