16.2 °C, 4 m/s, 84.9 %

Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiPilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums
Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgai personai nodrošina mājokli, nepieciešamā 3. vai 4. aprūpes līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pilngadīga pensijas vecuma persona un persona ar I vai II grupas invaliditāti.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemto pakalpojumu. Ja klients nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, tad klients no saviem ienākumiem maksā 85%, bet starpību starp klientam aprēķināto samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma apmaksai sedz apgādnieks/-i.

Līdzekļi, kas pēc pakalpojuma apmaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo darba algu ar šādu koeficientu:

  • par vienas personas ģimeni – 1,0;
  • par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli – 0,5.

Pārējos gadījumos starpību starp klientam aprēķināto samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Naudas summa, kas paliek klienta, rīcībā pēc pakalpojuma apmaksas, nedrīkst būt mazāka par 15% no tai izmaksājamās summas (pensijas, piemaksas pie pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram apgrūtināta pārvietošanās, pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana).

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr. 1-10/2.8).

 

Informācija ar personas datu apstrādi

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, tālrunis 63050876, 26415504.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pilngadīgu personu ilgstošas un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, saskaņā ar JSLP noslēgto līgumu. Pakalpojums pirkts no citām pašvaldībām.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pieprasot pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu, persona iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

1) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u) par personas veselības stāvokli ar norādi uz funkcionālo traucējumu veidiem un akūtām infekcijām (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmēm (ja tādas ir), kas var ietekmēt pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

2) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanai (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem);

3) dokumentus par ienākumiem, ja pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;

4) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks pēc dokumentu saņemšanas izvērtē personas sociālo situācija, apmeklē personu dzīvesvietā vai atrašanās vietā, personas vajadzības pēc pakalpojuma, veic personas fizisko un garīgo spēju izvērtējumu, nosaka aprūpes līmeni, izvērtē personas un apgādnieka/-u maksātspēju un sagatavo JSLP lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu un pasta sūtījumā nosūta klientam un sociālā pakalpojuma sniedzējam. Lēmuma norakstu klients var saņemt arī klātienē.

Pēc lēmuma saņemšanas sociālā pakalpojuma sniedzējs noslēdz ar klientu līgumu un uzsāk pakalpojuma sniegšanu. Ja vietu trūkuma vai citu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt pakalpojuma saņemšanu, tad sociālā pakalpojuma sniedzējs reģistrē klientu rindā pakalpojuma saņemšanai.

 

Atgādinājums: pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu piešķir, ja ar pakalpojumu dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām, kurām noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.

Pakalpojumu saņem persona, kuras deklarētā dzīvesvieta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” (stājas spēkā 12.07.2017.);

5) Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājas spēkā 31.05.2003.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, tālrunis 63050882, 63050865; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.