28.7 °C, 3.1 m/s, 31.5 %

Grupu dzīvokļa pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiGrupu dzīvokļa pakalpojums
Grupu dzīvokļa pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Grupu dzīvokļi ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) struktūrvienība, kas sniedz sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu, nodrošinot mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt Grupu dzīvokļu klientiem dzīves kvalitātes nepazemināšanos, iespēju robežās atjaunojot vai uzlabojot viņu sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī palīdzot noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot paša klienta resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Pakalpojuma saņēmējs

Grupu dzīvokļa pakalpojumu tiesīga saņemt pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), kura:

 • atbilst visiem šādiem kritērijiem:
 • nav nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums;
 • iesniegusi iesniegumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam par grupu dzīvokļa pakalpojumu piešķiršanu;
 • pabeigusi sociālās rehabilitācijas kursu pusceļa mājā un atzīta par piemērotu saņemt grupu dzīvokļa pakalpojumu;
 • vēlas dzīvot patstāvīgi un/vai kurai ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Viena mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas JSLP pieņem lēmumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt rindā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klients maksā par Grupu dzīvokļa pakalpojumu saskaņā ar JSLP maksas pakalpojumu cenrādi (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2)) un noslēgto Grupu dzīvokļa pakalpojuma līgumu.

Grupu dzīvokļu klienta telpu ekspluatācijas pakalpojuma maksa par 1 m2 mēnesī saskaņā ar iepriekš minēto cenrādi ir 2.20 euro (ar apkuri) un 1.20 euro (bez apkures).

Telpu ekspluatācijas pakalpojuma maksu klients maksā, sākot no dienas, kad uzsāk saņemt pakalpojumu, Grupu dzīvokļu vadītājai līdz katra mēneša 25.datumam.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Grupu dzīvokļi, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava un Stacijas ielā 13, Jelgava.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Grupu dzīvokļa pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs iesniedz JSLP elektroniski ar pavadvēstuli, kura parakstīta ar drošu elektronisko parakstu šādus dokumentus:

 • personas iesniegumu (brīvā formā);
 • novērtēšanas karti (protokolu) un fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritērijus klientam ar garīga rakstura traucējumiem;
 • personas prasmju un spēju novērtējumu dinamikā dzīvei ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kas veikts sociālās rehabilitācijas kursa laikā;
 • ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību, izziņā norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
 • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;
 • citus dokumentus pēc nepieciešamības.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JSLP mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu, personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt rindā.

JSLP mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas informē Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāju, Pusceļa mājas vadītāju un klientu par pieņemto lēmumu, nosūtot lēmuma norakstu, kuru sagatavo sociālais darbinieks. Lēmuma norakstu nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu norakstu un nepieciešamos dokumentus pusceļa mājas klientiem ar drošu elektronisku parakstu e-pastā nosūta Labklājības ministrijai un Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (SIVA).

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc lēmuma par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, ar klientu tiek noslēgts Grupu dzīvokļa pakalpojuma līgums, kurā nosaka sniedzamā pakalpojuma saturu, apjomu, samaksas kārtību, kā arī pušu tiesības un pienākumus.

Sociālais darbinieks izstrādā klienta individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, kurā definē risināmo problēmu, sociālās rehabilitācijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, sociālās rehabilitācijas uzdevumus, veicamos pasākumus, termiņu, sagaidāmo rezultātu un atbildīgo personu un vienojas ar klientu par veicamajiem pasākumiem sociālās problēmas risināšanai.

Grupu dzīvokļa pakalpojumu var pārtraukt, ja:

 • klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
 • klientam ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, un viņš atgriežas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • klients neievēro noslēgtā līguma nosacījumus un Grupu dzīvokļu iekšējās kārtības noteikumus.

Atgādinājums: grupu dzīvoklī pakalpojuma saņēmējiem tiek nodrošināta sociālo un sadzīves prasmju pilnveide, iesaistot klientus sociālās rehabilitācijas pasākumos un nodarbībās, saskaņā ar izstrādāto individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
 • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
 • Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
 • Ministru kabineta 2007.gada 8.decembra noteikumi Nr.829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” (stājas spēkā: 08.12.2007);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.);
 • Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” (stājas spēkā 01.07.2018.) (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11 (stājas spēkā 01.03.2019.; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10 stājas spēkā 01.09.2020.; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2; stājas spēkā 01.03.2021.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP lēmumu par Grupu dzīvokļu pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt  rindā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski, nosūtot uz JSLP oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,     Jelgava, Grupu dzīvokļu sociālā darbinieka tālrunis 63048922; e-pasts soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.12.2023.