25.1 °C, 7.7 m/s, 90 %

Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiĪslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām
Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un ārstniecības personas noteikto veselības aprūpes plāna izpildi līdz 30 diennaktīm, ja persona veselības stāvokļa dēļ nespēj patstāvīgi sevi aprūpēt un/vai nodrošināt pamatvajadzības.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pensijas vecuma persona, pilngadīga persona ar invaliditāti, kā arī pilngadīga persona, kura nonākusi krīzes situācijā un kuras deklarētā dzīvesvieta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP)  pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemto īslaicīgo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Ja klients nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, tad klients no saviem ienākumiem maksā daļu no pakalpojuma maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu līmeni. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz apgādnieks /-i.

Līdzekļi, kas pēc pakalpojuma apmaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteiktā minimālās mēnešalgas apmērā ar šādu koeficientu:

  • par vienas personas ģimeni – 1,0;
  • par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli – 0,5.

Ja klientam noteikt trūcīgas mājsaimniecības statuss, par pakalpojumu maksā apgādnieks/- i. Ja klienta apgādniekam noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss, par pakalpojumu maksā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Informācija ar personas datu apstrādi

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pilngadīgu personu ilgstošas un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, saskaņā ar JSLP noslēgto līgumu. Pakalpojums pirkts no citām pašvaldībām.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pieprasot īslaicīgo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pilngadīga persona iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

1) ģimenes vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli, ar norādi uz funkcionālo traucējumu veidiem un akūtām infekcijām (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmēm (ja tādas ir), kas var ietekmēt īslaicīga pakalpojuma institūcijā sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

2) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām īslaicīga pakalpojuma institūcijā saņemšanai (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem);

3) dokumentus par ienākumiem, ja pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;

4) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks pēc dokumentu saņemšanas izvērtē personas sociālo situācija, apmeklē personu dzīvesvietā vai atrašanās vietā, personas vajadzības pēc īslaicīga pakalpojuma ilgstošas sociālās un sociālās rehabilitācijas institūcijā, veic personas fizisko un garīgo spēju izvērtējumu, nosaka aprūpes līmeni, izvērtē personas un apgādnieku maksātspēju un sagatavo JSLP lēmuma projektu par īslaicīga pakalpojuma ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, informē klientu par pieņemto lēmumu un nosūta lēmuma norakstu pasta sūtījumā klientam un sociālā pakalpojuma sniedzējam.

Pēc JSLP lēmuma saņemšanas sociālā pakalpojuma sniedzējs noslēdz ar klientu līgumu un uzsāk pakalpojuma sniegšanu. Ja vietu trūkuma vai citu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt pakalpojuma saņemšanu, tad sociālā pakalpojuma sniedzējs reģistrē klientu rindā pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz:

• invaliditātes grupas noteikšanai, ja persona ar prognozējamu invaliditāti pakalpojuma saņemšanas laikā ir iesniegusi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) dokumentus ekspertīzes veikšanai;

• pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanai;

• veselības aprūpes plāna izpildes beigām, ja ārstniecības personas noteiktais veselības aprūpes plāns pārsniedz 30  diennaktis.

 

Atgādinājums: īslaicīgu pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā piešķir, ja ar pakalpojumu dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās un veselības aprūpes apjomu: pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām ar invaliditāti, personām bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākušajām krīzes situācijā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājas spēkā 31.05.2003.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīniskās aprūpes centrā, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, tālrunis 63050882, 63050865; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.