21.7 °C, 1.7 m/s, 66.6 %

Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiPakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma
Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja lūguma, ja tiem ir nepieciešams ārstēties, mērķis ir sniegt bērnam līdz 2 gadu vecumam vai jaundzimušā bērna mātei ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa, diennakts aprūpi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

  • bērns līdz 2 gadu vecuma sasniegšanai;
  • jaundzimušā bērna māte ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa;
  • vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kuram ir nepieciešams ārstēties.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.

Pakalpojumu bērna aprūpei pēc vecāku lūguma piešķir līdz 3 mēnešiem. Izvērtējot klienta sociālo situāciju, ar JSLP lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz 6 mēnešiem.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojums ir bezmaksas personai/ģimenei, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vai ir bērni, un tās faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma sniegšanas vietā institūcijā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas iesniedz klātienē Ģimenes atbalsta nodaļā vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus:

  • dokumentu, kas apliecina bērna likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, tiesības pārstāvēt bērnu intereses;
  • dokumentu, kas apliecina vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja ārstēšanās nepieciešamību.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks izvērtē ģimenes sociālo situāciju un atbilstību pakalpojuma saņemšanai, sagatavo JSLP lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Lēmumu pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu un izsniedz personai personīgi vai nosūta pa pastu. Pakalpojums tiek nodrošināts JSLP “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem”.

Pakalpojuma pārtraukšana

Pakalpojumu pārtrauc, pamatojoties uz bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu vai uz JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

Atgādinājums: pakalpojumu bērna aprūpei piešķir līdz 3 mēnešiem. Izvērtējot klienta sociālo situāciju, ar JSLP lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz 6 mēnešiem.

Saistītie pakalpojumi: Krīzes centra pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
  • Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājas spēkā 05.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis: 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.