-2.1 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiSociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbībā cietušai pilngadīgai personai mērķis ir nodrošināt psihosociālo palīdzību, novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus, motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai un nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai no vardarbīgas kontroles cietušai pilngadīgai personai ietver:

 • sociālās rehabilitācijas kursu sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu;
 • psihologa, jurista vai sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;
 • krīzes dzīvokļa pakalpojumu.

Pakalpojuma saņēmējs

Vardarbībā cietusi pilngadīga persona, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 3. pantā minēta persona, kurai ir izsniegts atbildīgās institūcijas atzinums par pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojuma izpildes termiņš:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) sociālais darbinieks vai psihologs atzinumu par nepieciešamo pakalpojumu sagatavo 5 darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Lēmums tiek pieņemts 5 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: individuālās konsultācijas, sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu, pakalpojums droša patvēruma veidā. Pakalpojuma īstenotājs tiek noteikts lēmumā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis JSLP klātienē iesniedz vai nosūta pa pastu, vai nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu):

 • iesniegumu;
 • izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);
 • tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir);
 • sociālā dienesta vai pakalpojuma sniedzēja speciālista sagatavotu personas veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējumu, ja persona pieprasa krīzes dzīvokļa pakalpojumu vai pakalpojuma sniegšanas ilgums ir pagarināts. Ja veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējums veikts sešus mēnešus pirms pakalpojuma pieprasīšanas, sociālais dienests vai pakalpojuma sniedzējs individuāli izvērtē atkārtota veselībai un dzīvībai bīstamo faktoru novērtējuma sagatavošanas nepieciešamību.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un atzinumu 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz psihologs vai sociālais darbinieks.

Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas piecu darbdienu laikā tiek pieņemts JSLP lēmums par cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas vietu un laiku (vai  uzņemšanu rindā), kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, individuālo konsultāciju apmeklēšanai vai par atteikumu piešķirt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru vardarbībā cietusī persona var saņemt klātienē vai pa e-pastu un informē par pakalpojuma saņemšanas vietu, laiku un kontaktinformāciju saziņai ar speciālistu, kurš sniegs konsultācijas vai sociālās rehabilitācijas iestādi, kurā varēs saņemt pakalpojumu ar izmitināšanu.

Pēc personas pamatota iesnieguma saņemšanas  saskaņā ar normatīvajiem aktiem JSLP var:

 • pagarināt cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā;
 • palielināt cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā par desmit psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām;
 • palielināt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu dzīvesvietā līdz 120 konsultācijām;
 • pagarināt krīzes dzīvokļa pakalpojumu  līdz 180 dienām.

Atgādinājums: cietušo rehabilitācijas pakalpojumu persona JSLP var pieprasīt neatkarīgi no savas deklarētās dzīvesvietas adreses.

Persona pēc savas izvēles var vērsties arī citā institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un sniedz šādus pakalpojumus, neatkarīgi no savas dzīvesvietas. Tādā gadījumā ar JSLP, dokumentu noformēšanai var sazināties šī iestāde.

Ja klātienē pakalpojumu sniegt nav iespējams, pakalpojumu var sniegt attālināti.

Gada laikā pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas persona var saņemt trīs psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijas savu sociālo problēmu risināšanai.

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Psihologa pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
 • Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (stājas spēkā 01.2015.);
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis Ģimenes atbalsta  nodaļas vadītāja, tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 01.12.2023.