19 °C, 3.5 m/s, 72.2 %

Uzvedības sociālās korekcijas programma

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiUzvedības sociālās korekcijas programma
Uzvedības sociālās korekcijas programma

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Uzvedības sociālās korekcijas programmas mērķis ir nodrošināt psihosociālo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem individuāli un/vai grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.

Pakalpojuma saņēmējs

Bērns.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas no Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Jelgavas pašvaldības policijas vai pēc Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas lēmuma saņemšanas, vai pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas bērnam tiek iekārtota profilakses lieta.

Mēneša laikā pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas  tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr. 1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Profilakses lieta bērnam tiek iekārtota pēc informācijas saņemšanas no Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Jelgavas pašvaldības policijas vai pēc Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas lēmuma saņemšanas vai pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas.

Pakalpojuma saņemšana.

Uzvedības sociālās korekcijas programmas ietvaros bērnam tiek izstrādāts individuālais sociālā rehabilitācijas plāns. Programma tiek nodrošināta 12 mēnešus, nepieciešamības gadījumā termiņš var tikt pagarināts vēl  uz 12 mēnešiem.

Pakalpojuma pārtraukšana

Par profilakses lietas izbeigšanu tiek pieņemts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) lēmum, ja bērns gada laikā nav izdarījis atkārtotus likumpārkāpumus, sasniedzis pilngadību, nonācis apcietinājumā, nosūtīts uz sociālās korekcijas izglītības iestādi, mainījis dzīvesvietu uz citas pašvaldības teritoriju, pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi citā valstī.

Atgādinājums: uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādā bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai ģimenes faktiskā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kurš izdarījis noziedzīgu nodarījumu un pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav apcietināts, atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu, atbrīvots no kriminālatbildības, atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas vietas, izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 (četrpadsmit) gadu vecuma sasniegšanas, vairāk nekā divas reizes izdarījis Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās prettiesiskās darbības, ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības.

Saistītie pakalpojumi: Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums, Psihologa pakalpojums, Sociālā darba pakalpojums, Sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgai (līdzatkarīgai) personai.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 07.1998.);
  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
  • Likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (stājas spēkā 01.2005);
  • Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centra bērniem lēmumu var apstrīdēt JSLP mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrā bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava; vadītājas tālrunis: 29477204, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem, tālrunis: 20669007; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.12.2023.