24.4 °C, 2.5 m/s, 49 %

Atbalsta pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai

Sākumlapa Atbalsta pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai
Atbalsta pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām tiek sniegts atbalsta pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai, kas ietver:

  • uzticības personas pakalpojumu;
  • ārstniecības personas konsultācijas;
  • tulka vai valodas zinātāja pakalpojumu.

Pakalpojuma saņēmējs

Tiesības saņemt atbalsta pakalpojumu kā  vardarbībā cietušai pilngadīgai personai ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 3. panta pirmajā (LR pilsoņiem un nepilsoņiem) un astotajā daļā minētās personas, t.sk. ārvalstnieki bez termiņuzturēšanās atļaujas un terorismā cietušie, ja ir izsniegts atbildīgās institūcijas atzinums par pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojuma izpildes termiņš:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) sociālais darbinieks vai psihologs atzinumu par nepieciešamo pakalpojumu sagatavo 5 darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Lēmums tiek pieņemts 5 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa, Ģimenes atbalsta nodaļa (128.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: individuālās konsultācijas. Atbalsta pakalpojuma sniedzējs tiek noteikts lēmumā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu atbalsta pakalpojuma veidu, persona JSLP klātienē iesniedz vai nosūta pa pastu, vai nosūta pa e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un atzinumu 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma     saņemšanas  sniedz psihologs vai sociālais darbinieks.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru vardarbībā cietusī persona var saņemt klātienē vai pa e-pastu un informē par pakalpojuma saņemšanas vietu, laiku un kontaktinformāciju saziņai ar speciālistu, kurš sniegs konsultācijas vai pakalpojumu.

Atgādinājums: Vardarbībā cietusi pilngadīga persona var saņemt:

  • atbalstu no pakalpojuma saņēmēja brīvi izvēlētas personas, kurai tā uzticas, ar ikdienas dzīves jautājumiem saistītu problēmu risināšanā – ne vairāk par 10 stundām;
  • ne vairāk par piecām 45 minūtes ilgām ārstniecības personu konsultācijām;
  • tulka vai valodas zinātāja pakalpojumu valodā, kādā ar pakalpojuma saņēmēju var sazināties, saziņai un pakalpojumu nodrošināšanai.

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (stājas spēkā 01.2015.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Ģimenes atbalsta nodaļa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Ģimenes atbalsta  nodaļas vadītāja, tālrunis: 63007526, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 01.12.2023.