22.8 °C, 2.8 m/s, 44.6 %

Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiAsistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti
Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti (pilngadīgai personai un bērnam ar invaliditāti) tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, kā arī veicināt personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.

Pakalpojuma saņēmējs

Persona (bērns) ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumu sasniegšanai, kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Persona ar I un II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem un ja ir medicīniskās indikācijas transporta pabalsta saņemšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas tiek finansētas no valsts budžeta.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (123. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pēc pieprasījuma pavada personu līdz aktivitātes vietai.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu, norādot vēlamā asistenta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja šī informācija ir zināma, uzrāda personas apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu.

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

 • Likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • Izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā;
 • Dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA;
 • Ārsta nosūtījuma vai līguma kopiju par ārstniecības pakalpojuma vai rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu, vai pakalpojuma sniedzēja izziņu, ja asistenta pakalpojums bērnam nepieciešams regulāru (ne retāk kā 1x nedēļā) medicīnisko procedūru vai rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Lai nepilngadīga persona saņemtu asistenta pakalpojumu JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai VDEĀVK personai noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja tiek pieprasīts asistenta pakalpojums. Ja nepieciešams, pieprasa VDEĀVK vai citām institūcijām sniegt papildu informāciju.

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam vai sniedzējam ir tiesības lūgt kompensēt transporta izdevumus, kas radušies sniedzot asistenta pakalpojumu. Transporta izdevumu kompensēšana katrā personas situācijā tiek vērtēta individuāli

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks:

 • pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai;
 • ja asistenta pakalpojumu pieprasa pilngadīga persona, novērtē ar anketu asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti;
 • nosaka asistenta pakalpojuma apjomu ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi;
 • sagatavo JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmuma projektu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti vai par asistenta pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt nepilngadīgai personai ar invaliditāti.

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, kuru persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” slēdz līgumu starp asistenta pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju uz invaliditātes periodu (maksimāli 3 gadi). 1 x mēnesi nepieciešams iesniegt  JVPI  “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” apliecinājumu par pakalpojuma sniegšanu/saņemšanu, norādot dienas, kad saņemts pakalpojums un veiktas aktivitātes.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Asistents – fiziskā persona, kas pavada un palīdz nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kura nesaņem pavadoņa pakalpojumu pašvaldībā.

Saistītie pakalpojumi: Dienas aprūpes centra pakalpojums, Specializētās darbnīcas pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
 • Invaliditātes likums (stājas spēkā 01.2011.);
 • Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (stājas spēkā 01.07.2021.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālā darbiniece Ilze Vāverīte, tālrunis 63048923, 25644188, Viktorija Behteva, tālrunis 63012546, 25721995, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.02.2024.