SAM 3.3.1

Publicēts 06.01.2017.

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
 


pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
 


Atlases veids
 


Ierobežota projektu iesniegumu atlase
 


Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš
 

No 2017. gada 6.janvāra

Līdz 2017. gada 20.decembrim

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus (417.4 Kb)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2016.gada 27.decembra rīkojuma Nr.49-rp “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” noraksts (584.68 Kb)

 

Projektu iesniegumu atlases nolikums (193.5 Kb)

1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” un tās pielikumi: “Projekta īstenošanas laika grafiks”, “Finansēšanas plāns”, “Projekta budžeta kopsavilkums”, “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” (384.5 Kb)

2.1.pielikums "Komersantu saraksts" (44 Kb)

2.2.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums” (79 Kb)

2.3.pielikums “Finansēšanas plāna pielikums” (35.5 Kb)

2.4.pielikums “Komersanta apliecinājums par interesi” (51.5 Kb)

2.5.pielikums “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību” (41 Kb)

2.6.pielikums “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu” (34.5 Kb)

2.7.pielikums “Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu” (32.5 Kb)

2.8.pielikums “Apliecinājums, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris kā saimnieciskās darbības veicējs, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm, tajā skaitā, tas neatbilst norm (36.5 Kb)

3.pielikums. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (696 Kb)

4.pielikums. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (121 Kb)

5.pielikums. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (2.27 Mb)

6.pielikums. Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (314 Kb)Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/277959-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-3-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-privato-investiciju-apjomu-regionos


Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē:
 http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-3-1-palielinat-privato-investiciju-apjomu-regionos-veicot-ieguldijumus-uznemejdarbibas-attistibai-3-karta

Papildu informācija
Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi

N.p.k.

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzēja nosaukums

Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums

1.

3.3.1.0/17/I/006

Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai

Jelgavas pilsētas dome

09.10.2017.