SAM 4.2.2

Publicēts 20.03.2017.

4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
 


pirmā projektu iesniegumu atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
 


Atlases veids
 


Ierobežota projektu iesniegumu atlase


Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš
 


No 2017.gada 20.marta


Līdz 2017.gada 29.decembrim

 

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus (392.3 Kb)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2017.gada 17.marta rīkojuma Nr.15-rp “Par 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” noraksts (633.42 Kb)

 

 

Projektu iesniegumu atlases nolikums (156 Kb)

1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” (197.5 Kb)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi: 1. “Projekta īstenošanas laika grafiks”, 2. “Finansēšanas plāns”, 3.“Projekta budžeta kopsavilkums” (51 Kb)

Projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikums “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību” (41 Kb)

2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (463 Kb)

3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” (126.5 Kb)

4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (1.06 Mb)

5.pielikums “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts” (246 Kb)Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/281111-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-2-2-specifiska-atbalsta-merka-atbilstosi-pasvaldibas-integretajam-attistibas


Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē:
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-2-k-2

Papildu informācija
Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/