SAM 8.1.3

8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
 


pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
 


Atlases veids
 


Ierobežota projektu iesniegumu atlase
 


Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš
 


No 2017.gada 3.aprīļa
 


2017.gada 30.augustam
 

 

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus (339.65 Kb)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2017.gada 31.marta rīkojuma Nr.20-rp “Par 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” noraksts (558.43 Kb)

 

Projektu iesniegumu atlases nolikums (82.04 Kb)

1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” (235 Kb)

un tā pielikumi:

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi: 1. “Projekta īstenošanas laika grafiks”, 2. “Finansēšanas plāns”, 3.“Projekta budžeta kopsavilkums”, 4. "Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana" (33.75 Kb)

5.pielikums projekta iesniegumam “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību” (41 Kb)

2.pielikums “8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (171.72 Kb)

3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” (156 Kb)

4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (290 Kb)

5.pielikums “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts” (252.5 Kb)

nolikuma 6.pielikums “Izmaksu un ieguvumu analīzē izmantojamie vispārīgie pieņēmumi un parametru skaitliskās vērtības izglītības nozarē” (Word formātā) (144 Kb)

nolikuma 6.pielikums “Izmaksu un ieguvumu analīzē izmantojamie vispārīgie pieņēmumi un parametru skaitliskās vērtības izglītības nozarē” (Exel formātā) (834.5 Kb)


Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē:
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-1-3-k-1-k-2

Papildu informācija
Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/