Domes sēdes

Domes sēde jūlija mēnesī: 20.jūlijs pulksten 10

20.07.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 20 07 2017
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” iesniegšana Lēmums (322.5 kb) Pielikums (26.36 kb)
2 Līdzfinansējuma nodrošināšana projekta “Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve” īstenošanai Lēmums (304.23 kb) Pielikums (302.16 kb)
3 Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšana Lēmums (323 kb) Pielikums (26.18 kb)
4 Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana Lēmums (319 kb) Pielikums (26.13 kb)
5 Projekta “Publisko bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošana Lēmums (315.5 kb) Pielikums (25.11 kb)
6 Projekta “Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai” īstenošana Lēmums (307.77 kb) Pielikums (23.65 kb)
7 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017.gadā Lēmums (304.13 kb)
8 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017.gadā Lēmums (303.77 kb)
9 Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas atkārtotu organizēšanu Lēmums (308.33 kb) Pielikums (319 kb)
10 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” direktora atbrīvošana no amata Lēmums (302.31 kb)
11 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” direktora iecelšana amatā Lēmums (302.48 kb)
12 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšana Lēmums (303.83 kb) Pielikums (96 kb)
13 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola” nolikuma apstiprināšana Lēmums (303.65 kb) Pielikums (149.5 kb)
14 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6.vidusskola” programmu licencēšana Lēmums (305.26 kb)
15 Jelgavas pilsētas pieaugušo pašvaldības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (304.52 kb) Pielikums Nr.1 (33.11 kb) Pielikums Nr.2 (314 kb) Pielikums Nr.3 (112 kb)
16 Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritība Jelgavas pilsētas pašvaldībai Lēmums (305.98 kb) Pielikums (16.8 kb)
17 Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Bērzu ceļā 40, Jelgavā, izsoli Lēmums (325 kb) Pielikums Nr.1 (81 kb) Pielikums Nr.2 (790.96 kb)
18 Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (320.5 kb)
19 Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-24, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (328 kb) Pielikums (109 kb)
20 Zemes starpgabala Rīgas ielā 43B, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (375.42 kb) Pielikums (254.93 kb)
21 Zemes starpgabala Saules ielā 4A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (373.28 kb)
22 Zemes starpgabala Viktorijas ielā 26A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (375.47 kb) Pielikums (254.39 kb)
23 Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (316.5 kb) Pielikums Nr.1 (518.08 kb) Pielikums Nr.2 (458.33 kb)
24 Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Apiņu ielā 7A, Jelgavā Lēmums (382.89 kb)
25 Dzīvojamās mājas Lietuvas šosejā 42/44, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (322 kb)
26 I.K. iesnieguma izskatīšana Lēmums (372.24 kb)
27 S.R. iesnieguma izskatīšana Lēmums (372.07 kb)
28 Dalība Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā, biedru sapulcē un domes sēdē Lēmums (302.02 kb)
29 Dalība Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresā Lēmums (303.42 kb)
30 Atvaļinājuma piešķiršana Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam Lēmums (302.54 kb)

29.06.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 29 06 2017
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana Lēmums (305.65 kb)
2. Pilnvarojums Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes vadītājam Lēmums (303.6 kb) Pielikums (369.99 kb)
3. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 23.jūlija lēmumā Nr.10/6 “Nodibinājuma “Sporta tālākizglītības atbalsta fonds” valdes apstiprināšana” Lēmums (302.62 kb) Pielikums (377.1 kb)
4. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.14/5 “Nodibinājuma “Izglītības atbalsta fonds” valdes iecelšana” Lēmums (302.8 kb) Pielikums (375.28 kb)
5. Par kustamas mantas bezatlīdzības pārņemšanu Lēmums (305 kb) Pielikums (497.49 kb)
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvja deleģēšana darbam Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomē Lēmums (301.44 kb)
7. Informācija Domes sēžu un komiteju 2017.gada 2.pusgada grafiks Pielikums (33 kb)