Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 25. jūlijā pulksten 10.00

 

25.07.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošana Lēmums (376.21 kb) Pielikums Nr.1 (371 kb) Pielikums Nr.2 (105.1 kb) Pielikums Nr.3 (290.54 kb)
2. Par Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma Nr. 1/9 “Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana” atzīšanu par spēku zaudējušu Lēmums (381.51 kb) Pielikums Nr.1 (379.71 kb)
3. Projekta „Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai” īstenošana Lēmums (453.82 kb) Pielikums Nr.1 (338.32 kb)
4. Par piedalīšanos izmēģinājumprojektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Lēmums (378.74 kb) Pielikums Nr.1 (204.3 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/4 “Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana” Lēmums (383.13 kb) Pielikums Nr.1 (304.25 kb) Pielikums Nr.2 (445.26 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā Lēmums (377.7 kb) Pielikums Nr.1 (477.13 kb)
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr.____ “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” izdošana Lēmums (377.45 kb) Pielikums Nr.1 (508.06 kb) Pielikums Nr.2 (328.96 kb)
8. Par piekrišanu plastmasas atkritumu pārstrādes rūpnīcas izvietošanai Rūpniecības ielā 39, Jelgavā Lēmums (377.51 kb) Pielikums Nr.1 (1.2 mb)
9. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (372.66 kb)
10. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. jūlija lēmumā Nr. 8/13 “Privātā kapitāla piesaiste pašvaldības SIA “Jelgavas tirgus”” Lēmums (383.7 kb) Pielikums Nr.1 (447.89 kb)
11. Apbūvēta zemesgabala Smilšu ielā 19, Jelgavā, ½ domājamās daļas atsavināšana
12. Zemes starpgabala Loka maģistrālē 1D, Jelgavā, atsavināšana
13. Zemes starpgabala Meldru ceļā 10D, Jelgavā, atsavināšana
14. Zemes starpgabala Zaļajā ielā 28A, Jelgavā, atsavināšana
15. Zemes starpgabala Ziedu ielā 2A, Jelgavā, atsavināšana
16. Dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 23-9, Jelgavā, atsavināšana
17. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (377.55 kb) Pielikums Nr.1 (247.2 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 44-5, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (378.16 kb) Pielikums Nr.1 (247.19 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (378.48 kb) Pielikums Nr.1 (246.76 kb)
20. U. Š. iesnieguma izskatīšana
21. V. S. iesnieguma izskatīšana

08.07.2019.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

Domes sedes audio ieraksts 08 07 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Par dalību projektā „Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldībās” Lēmums (305.54 kb) Pielikums Nr.1 (406.92 kb)
2. Par dalību projektā „Sabiedrisko pakalpojumu uzlabošana Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldībās, stiprinot digitālās jaudas un īstenojot inovatīvus risinājumus Lēmums (305.92 kb) Pielikums Nr.1 (270.64 kb)