Domes sēdes

Domes sēde maija mēnesī: 25.maijs pulksten 10

25.05.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšana Lēmuma teksts (363.69 kb) Pielikums (3.58 mb)
2. Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētās sadaļas – investīciju plāna apstiprināšana Lēmuma teksts (363 kb) Pielikums (5.99 mb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr. 17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam”” izdošana Lēmuma teksts (389.97 kb) Pielikums nr. 1 (373.36 kb) Pielikums nr. 2 (169.64 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr. 12-32 “Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana Lēmuma teksts (368.87 kb) Saistošie noteikumi (380.58 kb) Paskaidrojuma raksts (198.58 kb) Pielikums (564.57 kb)
5. Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana Lēmuma teksts (427.74 kb) Pielikums nr.1 (524.97 kb) Pielikums nr.2 (296.13 kb)
6. Kopīga sadarbības projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” stratēģijas apstiprināšana Lēmuma teksts (362.48 kb) Pielikums (2.32 mb)
7 Zemgales restaurācijas centra darbības stratēģijas 2017.-2025.gadam apstiprināšana Lēmuma teksts (364.7 kb) Pielikums (2.59 mb)
8 Projekta “Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma integrēšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma veidošanai Jonišķu un Jelgavas pilsētās” iesniegšana Lēmuma teksts (366.34 kb) Pielikums (190.95 kb)
9 Projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā” iesniegšana Lēmuma teksts (444.5 kb) Pielikums (209.41 kb)
10 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā Nr. 1/7 “Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmuma teksts (367.88 kb) Pielikums (1.94 mb)
11 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. internātpamatskola” nolikuma apstiprināšana Lēmuma teksts (360.88 kb) Pielikums (246.14 kb)
12 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. pamatskola” nolikuma apstiprināšana Lēmuma teksts (360.85 kb) Pielikums (243.3 kb)
13 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 3. sākumskola” nolikuma apstiprināšana Lēmuma teksts (360.7 kb) Pielikums (244.3 kb)
14 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. sākumskola” nolikuma apstiprināšana Lēmuma teksts (360.3 kb) Pielikums (245.08 kb)
15 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. vidusskola” nolikuma apstiprināšana Lēmuma teksts (360.3 kb) Pielikums (239.07 kb)
16 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6. vidusskola” nolikuma apstiprināšana Lēmuma teksts (360.33 kb) Pielikums (244.12 kb)
17 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” nolikuma apstiprināšana Lēmuma teksts (361.73 kb) Pielikums (316.15 kb)
18 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” maksas pakalpojumos Lēmuma teksts (375.55 kb) Pielikums nr.1 (370.73 kb) Pielikums nr.2 (325.1 kb)
19 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” maksas pakalpojumos Lēmuma teksts (378.22 kb) Pielikums nr.1 (368.64 kb) Pielikums nr.2 (299.43 kb)
20 Apbūvēta zemesgabala Lediņu ceļā 41, Jelgavā, atsavināšanu
21 Zemes starpgabala Dambja ielā 66A, Jelgavā, atsavināšana
22 Zemes starpgabala Dambja ielā 68A, Jelgavā, atsavināšana
23 Zemes starpgabala Dambja ielā 72A, Jelgavā, atsavināšana
24 Zemes starpgabala Dambja ielā 74A, Jelgavā, atsavināšana
25 Zemes starpgabala Dambja ielā 78A, Jelgavā, atsavināšana
26 Zemes starpgabala Dambja ielā 80A, Jelgavā, atsavināšana
27 Ēku (kadastra apzīmējums 0900 003 0067 002, 0900 003 00670 12) Māras ielā 2, Jelgavā, nojaukšana Lēmuma teksts (370.53 kb) Pielikums (16.33 kb)
28 Zemesgabala Raiņa ielā 17A, Jelgavā, dāvinājuma pieņemšana
29 Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu Tērvetes ielā 219, Jelgavā
30 G.A. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
31 I. G. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
32 Sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana J. Ņ.
33 Par bezmaksas sabiedriskajiem pakalpojumiem 2017.gada 27.maijā Lēmuma teksts (361.73 kb)
34 Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamai telpai 6.līnijā 72-2, Jelgavā
35 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām Lēmuma teksts (365 kb)

27.04.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 27 04 2017
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšana Lēmums (303.03 kb) Pielikums (7.05 mb)
2 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017.gadā Lēmums (303.83 kb)
3 Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana Lēmums (304.91 kb)
4 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.___ „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” izdošana Lēmums (303.22 kb) Saistošie noteikumi (647.63 kb) Paskaidrojuma raksts (44.5 kb) Pielikums (60 kb)
5 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.___ „Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu” izdošana Lēmums (303.76 kb) Saistošie noteikumi (374.5 kb) Paskaidrojuma raksts (46.5 kb)
6 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”” izdošana Lēmums (303.48 kb) Saistošie noteikumi (625.01 kb) Paskaidrojuma raksts (27.54 kb)
7 Biedrības “Jelgavas attīstībai” iesnieguma izskatīšana Lēmums (312.31 kb)
8 Biedrības “DIRECT IMPACT” un Jāņa Vaita iesnieguma izskatīšana Lēmums (311.18 kb)
9 Jelgavas pilsētas Cukura, Veco Strēlnieku un Peldu ielas iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku iesnieguma izskatīšana Lēmums (311.54 kb)
10 Dividendēs izmaksājamās 2016.gada peļņas daļas noteikšana pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām Lēmums (304.13 kb) Pielikums (27.16 kb)
11 Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā, izsole Lēmums (304.54 kb) Pielikums (83 kb)
12 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.12/9 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (305.57 kb) Pielikums 1 (62 kb) Pielikums 2 (66.5 kb) Pielikums 3 (42.5 kb)
13 Projekta “Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai” iesniegšana Lēmums (305.92 kb)
14 Dalība projektā “Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un aprūpei: TOY metodes iekļaušanai” Lēmums (303.63 kb)
15 Projekta “Jelgava jauniešiem” īstenošana Lēmums (303.8 kb)
16 Par konkursa “Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā” organizēšanu un nolikuma apstiprināšanu Lēmums (303.77 kb)
17 Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-24, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (304.97 kb) Pielikums (108.5 kb)
18 Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-107, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (304.84 kb) Pielikums (105 kb)
19 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 29.novembra lēmumā Nr.15/8 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikuma apstiprināšana” Lēmums (303.39 kb)
20 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana N.B.
21 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana Sv.B.
22 L.D. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
23 T.Č. iesnieguma izskatīšana
24 S.L. iesnieguma izskatīšana
25 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām Lēmums (304.21 kb)