Domes sēdes

Domes sēde 26. aprīlī pulksten 10.

 

26.04.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 26 04 2018
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšana Lēmums (303.17 kb)
2. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana Lēmums (306.23 kb)
3. Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšana Lēmums (301.57 kb)
4. Dividendēs izmaksājamās 2017.gada peļņas daļas noteikšana pašvaldības kapitālsabiedrībām Lēmums (309.85 kb) Pielikums 1 (215.87 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” nolikuma apstiprināšana Lēmums (302.87 kb) Pielikums 1 (362.75 kb)
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana Lēmums (305.19 kb) Pielikums 1 (229.4 kb) Pielikums 2 (382.53 kb) Pielikums 3 (311.61 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.4/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana” Pielikums (382.08 kb) Pielikums 1 (418.7 kb)
8. Nolikuma “Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtība” apstiprināšana Lēmums (307.58 kb) Pielikums 1 (604.18 kb) Pielikums 2 (265.24 kb) Pielikums 3 (489.6 kb)
9. Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (309.04 kb)
10. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu Pielikums 1 (328.95 kb) Pielikums 2 (271.83 kb)
11. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu Lēmums (313.59 kb) Pielikums 1 (350.26 kb) Pielikums 2 (271.24 kb)
12. Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (304.3 kb) Pielikums 1 (755.63 kb)
13. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana” Lēmums (304.3 kb) Pielikums 1 (441.41 kb) Pielikums 2 (356.83 kb)
14. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF līdzfinansētā projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai Lēmums (303.5 kb) Pielikums 1 (232.28 kb)
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/8 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017.gadā” Lēmums (303.27 kb) Pielikums 1 (379.12 kb)
16. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF līdzfinansētā projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai Lēmums (306.46 kb) Pielikums 1 (295.55 kb)
17. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcija 2.kārta” īstenošanai Lēmums (306.78 kb) Pielikums 1 (202.32 kb)
18. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)” īstenošanai Lēmums (310.58 kb) Pielikums 1 (204.94 kb)
19. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF līdzfinansētā projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai Lēmums (302.31 kb) Pielikums 1 (222.64 kb)
20. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā Lēmums (314.6 kb) Pielikums (468.35 kb)
21. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.12/17 “Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (327 kb) Pielikums (443.06 kb)
22. Nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 10A, Jelgavā, iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā Lēmums (313.74 kb) Pielikums (623.96 kb)
23. Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 38A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (319.5 kb) Pielikums 1 (246.71 kb) Pielikums 2 (325.83 kb)
24. Jelgavas pilsētas pašvaldības valdījumā esošu zemes vienību nodošana bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā nodibinājumam “Latvijas Dabas fonds” Lēmums (302.86 kb) Pielikums 1 (1.07 mb) Pielikums 2 (1.22 mb)
25. Dzīvokļa īpašuma Tērvetes ielā 41-2, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (309.55 kb)
26. Jelgavas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.5/32 “Par Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmi un tās izvietojuma noteikšanu” atzīšana par spēku zaudējušu Lēmums (306.03 kb) Pielikums 1 (387.1 kb) Pielikums 2 (447.98 kb)
27. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana I.M.
28. E.S. iesnieguma izskatīšana
29. V.P. iesnieguma izskatīšana
30. B.P. iesnieguma izskatīšana
31. I.B. iesnieguma izskatīšana
32. Informācija
33. (Papildus iesniegtais lēmumprojekts) Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Meiju ceļā 35A, Jelgavā (ēkas kadastra apzīmējums 09000110464001) sakārtošana Lēmums (302.03 kb)
34. (Papildus iesniegtais lēmumprojekts) Dalība Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresā Lēmums (372.5 kb)
35. (Papildus iesniegtais lēmumprojekts) Sabiedriskā transporta bezmaksas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētā 2018.gada 4., 25. un 26.maijā Lēmums (314 kb)

06.04.2018.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

DS 06 04 2018 ARK
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/5 “Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (321.5 kb) Pielikums 1 (328.66 kb) Pielikums 2 (440.07 kb) Pielikums 3 (1.39 mb)
2. Projekta “Jelgava - ģimenēm draudzīga pilsēta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (316 kb) Pielikums 1 (332.19 kb)