Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes sēde 23. aprīlī pulksten 10.00

23.05.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 „Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (377.04 kb) Pielikums Nr. 1 (466.04 kb) Pielikums Nr. 2 (232 kb) Pielikums Nr. 3 (519.45 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr. ____“Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11-21 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”” izdošana Lēmums (375.22 kb) Pielikums Nr. 1 (461.13 kb) Pielikums Nr. 2 (201.28 kb)
3. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.12/2 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (377.98 kb) Pielikums Nr.1 (555.95 kb) Pielikums Nr.2 (359.94 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 6.vidusskola” nolikumā Lēmums (375.05 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” nolikumā Lēmums (378.29 kb)
6. Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšana Lēmums (372.17 kb) Pielikums Nr.1 (375.17 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 6.februāra lēmumā Nr.2/3 “Amati, kurus veicot amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)” Lēmums (382.01 kb)
8. Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (379.41 kb) Pielikums Nr.1 (202.76 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana” Lēmums (382.17 kb) Pielikums Nr.1 (445.16 kb)
10. Par nekustamo īpašumu Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā Lēmums (377.91 kb)
11. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumā Lēmums (377.55 kb) Pielikums Nr.1 (409.73 kb) Pielikums Nr,2 (632.88 kb)
12. A. K. iesnieguma izskatīšana
13. Dzīvokļa īpašuma Loka maģistrālē 5-18, Jelgavā, atsavināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 35A-1, Jelgavā, atsavināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-5, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (380.04 kb) Pielikums Nr.1 (247.79 kb)
16. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-6, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (379.93 kb) Pielikums Nr.1 (247.74 kb)
17. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-14, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (379.26 kb) Pielikums Nr.1 (247.47 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-17, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (379.84 kb) Pielikums Nr.1 (247.71 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (380.12 kb) Pielikums nr.1 (247.41 kb)
20. Neapbūvēta zemesgabala Lietuvas šosejā 74, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (375.36 kb)
21. Zemesgabala Aku ceļā 7, Jelgavā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (377.11 kb)
22. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (374.08 kb)
23. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma atjaunošana” īstenošanai Lēmums (370.26 kb) Pielikiums Nr.1 (208.09 kb)

25.04.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 25 04 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšana Lēmums (303.12 kb)
2. Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana Lēmums (305.31 kb) Pielikums Nr.1 (108.07 kb) Pielikums Nr.2 (3.72 mb) Saistošie noteikumi (577.45 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā” izdošana Lēmums (312.5 kb) Pielikums Nr.2 (444 kb) Pielikums Nr.1 (40.5 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”” izdošana Lēmums (302.55 kb) Pielikums Nr.1 (40.5 kb) Pielikums Nr.2 (328 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16-12 „Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā”” izdošana Lēmums (304.1 kb) Pielikums Nr.1 (41.5 kb) Pielikums Nr.2 (329 kb)
6. Pašvaldības funkcijas nodošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemgales EKO” Lēmums (308.28 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumā Lēmums (305.98 kb)
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” nolikuma apstiprināšana Lēmums (302.26 kb) Pielikums Nr.1 (69 kb)
9. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Centra pamatskola” 7.klasē 2019./2020. mācību gadā Lēmums (303.5 kb)
10. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” maksas pakalpojumos Lēmums (306.81 kb)
11. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” īstenošanai Lēmums (305.64 kb)
12. Grozījums nodibinājuma “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds” valdes sastāvā Lēmums (304.79 kb)
13. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā Lēmums (306.21 kb)
14. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.8/13 “Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (306.79 kb)
15. Projekta “Jelgava jauniešiem II” iesnieguma iesniegšana Lēmums (304.16 kb)
16. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Lēmums (304.55 kb)
17. Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamai telpai Pulkveža Brieža ielā 27-2, Jelgavā un izīrēšana D. Š.
18. Nekustamā īpašuma Dobeles ielā 9, Jelgavā pirkšana
19. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.41 kb) Pielikums Nr.1 (107.5 kb)
20. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 44-5, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.74 kb) Pielikums Nr.1 (107.5 kb)
21. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (311.14 kb) Pielikums Nr.1 (109.5 kb)
22. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20A, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (306.92 kb) Pielikums Nr.1 (109.5 kb)
23. Dzīvokļa īpašuma Katoļu ielā 8-19, Jelgavā, atsavināšana
24. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 10-7, Jelgavā, atsavināšana
25. Dzīvokļa īpašuma Loka maģistrālē 21-92, Jelgavā, atsavināšana
26. Dzīvokļa īpašuma Smilšu ielā 27-1, Jelgavā, atsavināšana
27. Dzīvokļa īpašuma Tērvetes ielā 1-4, Jelgavā, atsavināšana
28. V. M. iesnieguma izskatīšana
29. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22-6, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
30. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (308.08 kb)
31. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana
32. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta” īstenošanai Lēmums (306.95 kb)
33. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Kohēzijas fonda projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” īstenošanai Lēmums (306.82 kb)
34. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve” īstenošanai Lēmums (305.4 kb)
35. Dividendēs izmaksājamās 2018.gada peļņas daļas noteikšana pašvaldības kapitālsabiedrībām Lēmums (307.67 kb) Pielikums Nr.1 (27.81 kb)
36. Atteikums pirkt akciju sabiedrības ”Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” akcijas Lēmums (308.55 kb)