Domes sēdes

Domes sēde septembra mēnesī: 21.septembrī pulksten 10

21.09.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 21 09 2017
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.16-19 „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana Lēmums (371.22 kb) Pielikums (440.23 kb) Pielikums (204.51 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”” izdošana Lēmums (371.65 kb) Pielikums (450.38 kb) Pielikums (209.33 kb)
3. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (375.02 kb) Pielikums (269.89 kb)
4. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana Lēmums (373.39 kb) Pielikums (268.7 kb)
5. Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana Lēmums (369.39 kb) Pielikums (326.06 kb)
6. Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” iesnieguma iesniegšana Lēmums (370.04 kb) Pielikums (329.28 kb)
7. Grozījumi Jelgavas domes 2006.gada 26.oktobra lēmumā Nr.16/10 ”Par piedalīšanos projektā “Zemgales olimpiskā centra multifunkcionālais sporta komplekss”” Lēmums (376.13 kb) Pielikums (475.68 kb)
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (365.5 kb) Pielikums (204.11 kb)
9. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bibliotēka” maksas pakalpojumos Lēmums (366.15 kb) Pielikums (370.86 kb) Pielikums (238.06 kb)
10. Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (385.34 kb) Pielikums (195.28 kb)
11. Jelgavas pilsētas domes Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (444.53 kb) Pielikums (455.54 kb) Pielikums (371.26 kb) Pielikums (388 kb)
12. Jelgavas pilsētas domes Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (361.29 kb) Pielikums (367.76 kb)
13. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (368.36 kb) Pielikums (443.29 kb)
15. Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (362.52 kb) Pielikums (126.66 kb)
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.12/22 “Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (364.47 kb) Pielikums (371.04 kb) Pielikums (387.47 kb)
16. Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (370.45 kb) Pielikums (379.35 kb)
17. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.11/19 “Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (360.17 kb) Pielikums (367.49 kb) Pielikums (380.98 kb)
18. Jelgavas pilsētas Pretepidēmijas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (362.5 kb) Pielikums (372.32 kb)
19. Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana Lēmums (358.26 kb) Pielikums (377.99 kb) Pielikums (383.02 kb)
20. Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (360.85 kb) Pielikums (93.17 kb)
21. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.11/24 “Jelgavas pilsētas Satiksmes kustības drošības komisijas nolikuma apstiprināšana” Lēmums (365.03 kb) Pielikums (368.79 kb) Pielikums (465.81 kb)
22. Jelgavas pilsētas domes Satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (372.29 kb) Pielikums (449.39 kb)
23. Zemes starpgabala 4.līnijā 1C, Jelgavā, atsavināšana
24. Zemes starpgabala Bērzu ceļā 2C, Jelgavā, atsavināšana
25. Zemes starpgabala Ošu ceļā 11C, Jelgavā, atsavināšana
26. Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 32-53, Jelgavā, atsavināšana
27. Dzīvokļa īpašuma 2.līnijā 3-6, Jelgavā, atsavināšana
28. A.T. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
29. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana A. A.
30. A.D. iesnieguma izskatīšana
31. V.R. iesnieguma izskatīšana
32. A. Ā. iesnieguma izskatīšana
33. A.M. iesnieguma izskatīšana
34. S.N. iesnieguma izskatīšana
35. Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu Lēmums (361.02 kb)

24.08.2017.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 24 08 2017
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam”” izdošana Lēmums (390.56 kb) Pielikums (367.29 kb) Pielikums (190.12 kb) Pielikums (386.12 kb)
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.10/2 “Noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšana” Lēmums (379.31 kb) Pielikums (204.8 kb)
3. Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plāna apstiprināšana Lēmums (374.8 kb) Pielikums (257.28 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1.internātpamatskola” nosaukuma maiņa Lēmums (363.39 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1.internātpamatskola-attīstības centrs” nolikuma apstiprināšana Lēmums (364.75 kb) Pielikums (230.5 kb)
6. Sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu noteikšana Lēmums (370.38 kb) Pielikums (227.06 kb) Pielikums (450.41 kb)
7. Par projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve, autoruzraudzība” īstenošanu un finansēšanas kārtību Lēmums (369.91 kb)
8. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos un ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu transportlīdzekļa iegādei Lēmums (366.75 kb) Pielikums (438.35 kb)
9. Kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšana dzīvojamai telpai Pērnavas ielā 20-9, Jelgavā Lēmums (364.7 kb)
10. Dalība projektā par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu mājokļu jautājumu risināšanu Lēmums (366.04 kb)
11. Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijas ievēlēšana Lēmums (363.39 kb)
12. Jelgavas pilsētas domes Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (369.98 kb) Pielikums (377.62 kb)
13. Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (366.39 kb) Pielikums (448.37 kb)
14. Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (368.02 kb) Pielikums (448.73 kb)
15. Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu nominācijas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (364.68 kb) Pielikums (440.71 kb)
16. Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (362.53 kb) Pielikums (371.57 kb)
17. Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (364.26 kb) Pielikums (370.53 kb)
18. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Sporta komisijas nolikumā Lēmums (360.67 kb) Pielikums (386.86 kb)
19. Jelgavas pilsētas domes Sporta komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (364.91 kb) Pielikums (443.51 kb)
20. Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu Lēmums (360.31 kb)
21. Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu Lēmums (362.27 kb)
22. Informācija
23 Dzīvojamās ēkas Bauskas ielā 1D, Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000060108001) nojaukšana Lēmums (382.82 kb)
24. Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Lēmums (506.83 kb)