Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 25. oktobrī pulksten 10.00

22.11.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”” izdošana Lēmums (373.32 kb) Pielikums Nr.1 (451.69 kb) Pielikums Nr.2 (208.7 kb) Pielikums Nr.3 (472.63 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 “Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana Lēmums (380 kb) Pielikums Nr.1 (539.32 kb) Pielikums Nr.2 (354.75 kb) Pielikums Nr.3 (499.81 kb)
3. Grozījumi Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtībā Lēmums (372.25 kb) Pielikums Nr.1 (602.02 kb)
4. Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmumā Nr.1/5 “Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana” Lēmums (379.54 kb) Pielikums Nr.1 (607.12 kb)
5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā Lēmums (373.68 kb) Pielikums Nr.1 (374.04 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr. 11/3 “Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģiju vienotam energoresursu patēriņa monitoringam un vadībai Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkās” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (457.86 kb) Pielikums Nr.1 (452.03 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (384.49 kb) Pielikums Nr.1 (443.8 kb)
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana” Lēmums (384.25 kb) Pielikums Nr.1 (444.41 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā Lēmums (381.58 kb) Pielikums Nr.1 (474.11 kb)
10. Konkursa „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļai Zālītes ielā 2, Jelgavā” izsludināšana Lēmums (378.52 kb) Pielikums Nr.1 (654.36 kb) Pielikums Nr.2 (558.11 kb)
11. Apbūvētā zemesgabala Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (382.02 kb) Pielikums Nr.1 (323.04 kb)
12. Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-107, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
13. Par izstāšanos no biedrības “Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs” Lēmums (370.12 kb)
14. J.S. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
15. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana S. G.
16. J.T. iesnieguma izskatīšana
17. Z. P. iesnieguma izskatīšana
18. Dzīvojamās mājas Birzes ielā 17, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

25.10.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 25 10 2018
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana Lēmums (380.46 kb)
2. Par projekta “Airēšanas bāzes būvniecība, I kārta “Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā”” īstenošanu un finansēšanas kārtību Lēmums (378 kb) Pielikums (200.92 kb)
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 21. septembra lēmumā Nr. 11/4 “Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana, I kārta” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (443.5 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 10/7 “Par projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība” īstenošanu un finansēšanas kārtību” Lēmums (382.63 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 8/4 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība” īstenošanai” Lēmums (375.41 kb) Pielikums (376.59 kb)
6. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana kultūras iestāžu investīciju projekta “Miezītes bibliotēkas pārbūve” īstenošanai Lēmums (370.59 kb) Pielikums (197.91 kb)
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 18-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”” izdošana Lēmums (376.13 kb) Pielikums Nr. 1 (371.13 kb) Pielikums Nr. 2 (146.36 kb) Pielikums Nr. 3 (414.75 kb)
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” likvidācija Lēmums (373.07 kb)
9. Īres maksas noteikšana pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās telpās Lēmums (524.38 kb) Pielikums Nr. 1 (377.39 kb)
10. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 27. septembra lēmumā Nr. 12/2 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (374.23 kb) Pielikums Nr. 1 (477.81 kb)
11. Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestādes direktora darba kvalitātes novērtēšanas kritēriju un piemaksu apmēra mēneša darba algai apstiprināšana Lēmums (374.89 kb) Pielikums Nr. 3 (499.77 kb)
12. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšana Lēmums (368.93 kb) Pielikums Nr. 1 (256.97 kb)
13. Grozījums Jelgavas pilsētas bāriņtiesas nolikumā Lēmums (369.03 kb) Pielikums Nr. 1 (374.38 kb)
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” locekļa ievēlēšana Lēmums (368.83 kb)
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā Lēmums (367.73 kb) Pielikums Nr. 1 (446.9 kb)
16. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 10/15 “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu nominācijas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (372.31 kb) Pielikums Nr. 1 (370.42 kb)
17. Dzīvokļa īpašuma Garozas ielā 24-27, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (389.05 kb)
18. Apbūvētā zemesgabala Zileņu ielā 6, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (382.76 kb) Pielikums Nr. 1 (550.63 kb)
19. Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (384.59 kb) Pielikums Nr. 1 (247.2 kb) Pielikums Nr. 2 (667.35 kb)
20. Zemes starpgabala Lietuvas šosejā 12a, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (384.8 kb) Pielikums Nr. 1 (357.26 kb)
21. Zemes starpgabala Mātera ielā 25b, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (385.76 kb) Pielikums Nr.1 (247.55 kb) Pielikums Nr. 2 (848.79 kb)
22. J. M. iesnieguma izskatīšana
23. I. K. iesnieguma izskatīšana
24. G. P. iesnieguma izskatīšana
25. S. M. iesnieguma izskatīšana
26. J. V. iesnieguma izskatīšana
27. S.K. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
28. J. L. iesnieguma izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
29. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr. 11/2 “Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (460 kb) Pielikums Nr.1 (123.97 kb) Pielikums Nr.2 (583.59 kb)