Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 27. septembrī pulksten 10.00

23.08.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 23 08 2018
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana Lēmums (303.58 kb) Pielikums Nr. 1 (369.17 kb) Pielikums Nr. 2 (150.33 kb) Pielikums Nr. 3 (428.05 kb)
2. Projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” iesniegšana Lēmums (305.92 kb) Pielikums Nr. 1 (271.02 kb)
3. Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģiju vienotam energoresursu patēriņa monitoringam un vadībai Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkās” iesnieguma iesniegšana Lēmums (305.84 kb) Pielikums Nr. 1 (418.71 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.10/2 “Noteikumi “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšana” Lēmums (312.43 kb) Pielikums (289.52 kb)
5. Dalība Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvā “Latvijas skolas soma” Lēmums (311.67 kb) Pielikums (196.02 kb)
6. Par dalību konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādi 2019.gadā” Lēmums (305.27 kb)
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.13-12 „Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”” izdošana Lēmums (303.59 kb) Pielikums Nr. 1 (443.8 kb) Pielikums Nr. 2 (208.33 kb) Pielikums Nr. 3 (499.62 kb) Pielikums Nr. 4 (220.4 kb)
8. Grozījums „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumā Lēmums (303.37 kb)
9. Nodibinājuma „Sporta tālākizglītības atbalsta fonds” valdes apstiprināšana Lēmums (304.42 kb)
10. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā Nr.10/17 “Par nodibinājuma “Fonds “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” dibināšanu” Lēmums (304.25 kb) Pielikums Nr. 1 (374.97 kb) Pielikums Nr. 2 (278.77 kb)
11. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā Nr.10/18 “Nodibinājuma “Fonds “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” valdes apstiprināšana” Lēmums (304.74 kb) Pielikums Nr. 1 (373.61 kb)
12. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.8/13 “ Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (307.19 kb) Pielikums Nr. 1 (371.41 kb)
13. R. L. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
14. T. R. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
15. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana L. M.
16. M. D. iesnieguma izskatīšana
17. B. P. iesnieguma izskatīšana
18. J. F. iesnieguma izskatīšana
1. Papildus lēmuma projekts: Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana kultūras iestāžu un pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Jelgavas kultūras nama ēkas fasādes, pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana un teritorijas sakārtošana” īstenošanai 2018.gadā Lēmums (304.45 kb) Pielikums (201.61 kb)
2. Papildus lēmuma projekts:Dzīvojamās mājas Lapskalna ielā 6, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “BFC PLUS” Lēmums (320 kb)
3. Papildus lēmuma projekts; Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas ģimnāzija” nosaukuma maiņa Lēmums (312.07 kb)

26.07.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 26 07 2018
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 24.februāra lēmumā Nr.2/14 “Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu nolikuma apstiprināšana” Lēmums (528.95 kb)
2. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana izglītības iestāžu investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” telpu vienkāršotā atjaunošana” īstenošanai Lēmums (303.89 kb)
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Eiropas Strukturālo un investīciju fonda projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)” īstenošanai Lēmums (306.2 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr.14/5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšana” Lēmums (311.74 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.10/5 “Jelgavas 1.internātpamatskola - attīstības centrs” nolikuma apstiprināšana” Lēmums (315.02 kb)
6. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Lēmums (304.04 kb)
7. Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 38A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
8. Neapbūvēta zemesgabala Lapu ielā 14A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (318.5 kb)
9. Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-107, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
10. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Lēmums (304.91 kb)
11. S. A. iesnieguma izskatīšana
12. I. S. iesnieguma izskatīšana
13. O. Z. iesnieguma izskatīšana
14. I. K. iesnieguma izskatīšana
15. A. P. iesnieguma izskatīšana
16. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana izglītības iestāžu investīciju projekta “Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūves papilddarbi” īstenošanai Lēmums (304.74 kb)
17. Par nodibinājuma “Fonds “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” dibināšanu Lēmums (302.84 kb) Pielikums (41 kb)
18. Nodibinājuma “Fonds “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” valdes apstiprināšana Lēmums (302.79 kb)