Domes sēdes

Domes kārtējā sēde 22. martā pulksten 10.

 

22.03.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.__ ”Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” izdošana Lēmums (373.48 kb) Pielikums 1 (614.64 kb) Pielikums 2 (211.89 kb)
2. Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. - 2020.gadam saskaņošana Lēmums (375.14 kb) Pielikums (207.94 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.____ “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība ” izdošana Lēmums (377.67 kb) Pielikums 1 (472.74 kb) Pielikums 2 (206.11 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11-12 “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” izdošana Lēmums (377.65 kb) Pielikums 1 (465.72 kb) Pielikums 2 (206.83 kb) Pielikums 3 (564.29 kb)
5. Konkursa „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kļavu ceļā, Jelgavā” izsludināšana Lēmums (381.07 kb) Pielikums (482.18 kb)
6. Grozījums Jelgavas pilsētas izglītības iestādes “Jelgavas 5.vidusskola” nolikumā Lēmums (371.87 kb) Pielikums 1 (237.03 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jauniešu iniciatīvu konkursa “JAUNIEŠI VAR!” nolikumā Lēmums (367.07 kb) Pielikums 1 (371.73 kb) Pielikums 2 (354.85 kb) Pielikums 3 (444.41 kb) Pielikums 4 (320.38 kb)
8. Zemes starpgabala Kadiķu ceļā, Jelgavā, atsavināšana
9. Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 22.februāra lēmuma Nr.3/15 “Dzīvokļa īpašuma Jāņa Čakstes bulvārī 11-1, Jelgavā, atsavināšana”’ atcelšana
10. Kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamai telpai Lāčplēša ielā 17-24, Jelgavā Lēmums (374.02 kb)
11. Par sociālās dzīvojamās telpas statusu Neretas ielā 10, Jelgavā Lēmums (368.93 kb)
12. Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” iesnieguma izskatīšana Lēmums (384.5 kb) Pielikums 1 (314.7 kb) Pielikums 2 (181.64 kb)
13. Spodrības mēneša un Meža dienu izsludināšana Lēmums (368.51 kb)
14. Informācija

22.02.2018.

Kārtēja domes sēde

DS 22 02 2018
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-22 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm”” izdošana Lēmums (377.09 kb) Pielikums 1 (589 kb) Pielikums 2 (291.31 kb) Pielikums 3 (479.3 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (375.18 kb) Pielikums 1 (464.75 kb) Pielikums 2 (208.55 kb) Pielikums 3 (545.51 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”” izdošana Lēmums (382.42 kb) Pielikums 1 (486.6 kb) Pielikums 2 (339.3 kb) Pielikums 3 (379.17 kb) Pielikums 4 (613.6 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 6/3 “Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” Lēmums (493.32 kb) Pielikums 1 (509.02 kb) Pielikums 2 (333.7 kb) Pielikums 3 (269.63 kb) Pielikums 4 (254.94 kb) Pielikums 5 (394.98 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr.___ „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” izdošana Lēmums (378.56 kb) Pielikums 1 (741.86 kb) Pielikums 2 (336.28 kb)
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana Lēmums (373.55 kb) Pielikums 1 (516.78 kb)
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (376.63 kb)
8. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā Lēmums (375.43 kb) Pielikums 1 (375.52 kb)
9. Projekta “Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Brakšķi” (1.kārtas) rekultivācija” iesnieguma iesniegšana Lēmums (379.55 kb)
10. Grozījums Jelgavas pilsētas 2017. gada 21. septembra lēmumā Nr. 11/5 “Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (374.62 kb) Pielikums 1 (377.15 kb)
11. Grozījums Jelgavas pilsētas 2017. gada 21. septembra lēmumā Nr. 11/6 “Projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” iesnieguma iesniegšana” Pielikums 1 (377.92 kb) Lēmums (374.86 kb)
12. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra lēmumā Nr. 12/17 “Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (374.52 kb) Pielikums 1 (378.32 kb)
13. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (377.81 kb) Pielikums 1 (384.68 kb) Pielikums 2 (337.29 kb) Pielikums 3 (276.92 kb)
14. Jelgavas pilsētas Zemes komisijas lēmuma atcelšana Lēmums (389.53 kb) Pielikums 1 (85.25 kb) Pielikums 2 (524.86 kb)
15. Dzīvokļa īpašuma Jāņa Čakstes bulvārī 11-1, Jelgavā, atsavināšana
16. Apbūves tiesības uz zemes gabalu daļu Bērzu ceļā 40, Jelgavā, izsoles atzīšana par nenotikušu Lēmums (382.53 kb)
17. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana G. B.
18. M. P. iesnieguma izskatīšana
19. J. T. iesnieguma izskatīšana
20. Dzīvojamās mājas Dobeles šosejā 94, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (375.96 kb)
21. Informācija