Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 25. oktobrī pulksten 10.00

25.10.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana Lēmums (380.46 kb)
2. Par projekta “Airēšanas bāzes būvniecība, I kārta “Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā”” īstenošanu un finansēšanas kārtību Lēmums (378 kb) Pielikums (200.92 kb)
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 21. septembra lēmumā Nr. 11/4 “Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana, I kārta” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (443.5 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 10/7 “Par projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība” īstenošanu un finansēšanas kārtību” Lēmums (382.63 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 8/4 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība” īstenošanai” Lēmums (375.41 kb) Pielikums (376.59 kb)
6. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana kultūras iestāžu investīciju projekta “Miezītes bibliotēkas pārbūve” īstenošanai Lēmums (370.59 kb) Pielikums (197.91 kb)
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 18-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”” izdošana Lēmums (376.13 kb) Pielikums Nr. 1 (371.13 kb) Pielikums Nr. 2 (146.36 kb) Pielikums Nr. 3 (414.75 kb)
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” likvidācija Lēmums (373.07 kb)
9. Īres maksas noteikšana pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās telpās Lēmums (524.38 kb) Pielikums Nr. 1 (377.39 kb)
10. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 27. septembra lēmumā Nr. 12/2 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (374.23 kb) Pielikums Nr. 1 (477.81 kb)
11. Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestādes direktora darba kvalitātes novērtēšanas kritēriju un piemaksu apmēra mēneša darba algai apstiprināšana Lēmums (374.89 kb) Pielikums Nr. 3 (499.77 kb)
12. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšana Lēmums (368.93 kb) Pielikums Nr. 1 (256.97 kb)
13. Grozījums Jelgavas pilsētas bāriņtiesas nolikumā Lēmums (369.03 kb) Pielikums Nr. 1 (374.38 kb)
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” locekļa ievēlēšana Lēmums (368.83 kb)
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā Lēmums (367.73 kb) Pielikums Nr. 1 (446.9 kb)
16. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 10/15 “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu nominācijas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (372.31 kb) Pielikums Nr. 1 (370.42 kb)
17. Dzīvokļa īpašuma Garozas ielā 24-27, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (389.05 kb)
18. Apbūvētā zemesgabala Zileņu ielā 6, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (382.76 kb) Pielikums Nr. 1 (550.63 kb)
19. Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (384.59 kb) Pielikums Nr. 1 (247.2 kb) Pielikums Nr. 2 (667.35 kb)
20. Zemes starpgabala Lietuvas šosejā 12a, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (384.8 kb) Pielikums Nr. 1 (357.26 kb)
21. Zemes starpgabala Mātera ielā 25b, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (385.76 kb) Pielikums Nr.1 (247.55 kb) Pielikums Nr. 2 (848.79 kb)
22. J. M. iesnieguma izskatīšana
23. I. K. iesnieguma izskatīšana
24. G. P. iesnieguma izskatīšana
25. S. M. iesnieguma izskatīšana
26. J. V. iesnieguma izskatīšana
27. S.K. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
28. J. L. iesnieguma izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
29. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr. 11/2 “Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (460 kb) Pielikums Nr.1 (123.97 kb) Pielikums Nr.2 (583.59 kb)

27.09.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 27 09 2018
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (312.16 kb) Pielikums Nr. 1 (204.3 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana Lēmums (311.88 kb) Pielikums Nr. 1 (477.77 kb)
3. Uzņemto izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas amatu vidusskola” 2018./2019. mācību gadā Lēmums (311.5 kb) Pielikums Nr. 1 (233.1 kb)
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 6/16 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)” īstenošanai” Lēmums (308.38 kb) Pielikums Nr. 1 (443.8 kb)
5. Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 21. decembra lēmuma Nr. 15/4 “Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 17-27 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12-32 “Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā izdošana””” atcelšana Lēmums (303.8 kb) Pielikums Nr. 1 (371.59 kb) Pielikums Nr. 2 (391.67 kb)
6. Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 12-32 “Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana Lēmums (304.11 kb) Pielikums Nr.1 (478.79 kb) Pielikums Nr. 2 (202.96 kb) Pielikums Nr. 3 (633.4 kb)
7. Konkursa “Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala Kļavu ceļa daļā, kas piegul zemes gabalam Kļavu ceļā 10, Jelgavā” izsludināšana Lēmums (307.62 kb) Pielikums Nr. 1 (606.89 kb)
8. Par lokālplānojuma zemesgabalam 5. līnijā 2, Jelgavā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Lēmums (309.29 kb) Pielikums Nr. 1 (390.46 kb)
9. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 20. jūlija lēmumā Nr. 9/16 “Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritība Jelgavas pilsētas pašvaldībai” Lēmums (310.82 kb) Pielikums Nr. 1 (375.8 kb) Pielikums Nr. 2 (414.52 kb) Pielikums Nr. 3 (327.05 kb)
10. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (310.88 kb) Pielikums Nr.1 (617.65 kb) Pielikums Nr. 2 (404.59 kb)
11. Apbūvētā zemesgabala Aroniju ielā 17, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (324.5 kb) Pielikums Nr. 1 (364.2 kb)
12. Apbūvētā zemesgabala Līduma ielā 10, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (324.5 kb) Pielikums Nr. 1 (322.57 kb)
13. Atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Lēmums (304.23 kb) Pielikums Nr. 1 (156.23 kb)
14. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (313.51 kb) Pielikums Nr. 1 (460.72 kb)
15. Kandidātu izvirzīšana darbam nodibinājuma “Jāņa Bisenieka fonds” valdē un pārstāvības pilnvarojums Lēmums (302.58 kb)
16. Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 5B-11, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
17. Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-107, Jelgavā, nomaksas pirkuma līguma laušana
18. Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-107, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (326 kb) Pielikums Nr. 1 (246.94 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Sudrabu Edžus ielā 2-43, Jelgavā, nomaksas pirkuma līguma laušana
20. G. P. iesnieguma izskatīšana par procesuālā termiņa atjaunošanu
21. L. K. iesnieguma izskatīšana
22. Sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamai telpai Neretas ielā 10-90, Jelgavā Lēmums (304.1 kb)
23. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (322 kb)
24. Dzīvojamās mājas Ziedoņa ielā 12, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana J. Š.
25. “Projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (307.29 kb)