Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 28. februārī pulksten 10.00

28.02.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 28 02 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 16-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”” izdošana Lēmums (305.73 kb) Pielikums Nr.1 (483.8 kb) Pielikums Nr.2 (336.36 kb) Pielikums Nr.3 (615.21 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku mēneša darba algas likmju noteikšana Lēmums (307.61 kb) Pielikums Nr.1 (195.27 kb)
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 6/3 “Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” Lēmums (310.83 kb) Pielikums Nr.1 (572.02 kb) Pielikums Nr.2 (278.67 kb) Pielikums Nr.3 (308.01 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (303.8 kb) Pielikums Nr.1 (445.91 kb) Pielikums Nr.2 (209.57 kb) Pielikums Nr.3 (548.03 kb)
5. Sabiedriskā transporta bezmaksas izmantošana Jelgavas pilsētā Lēmums (304.83 kb)
6. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā Nr. 1/3 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana 2018. gadā” Lēmums (308.38 kb) Pielikums Nr.1 (215.56 kb)
7. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta” īstenošanai Lēmums (307.52 kb) Pielikums Nr.1 (301.32 kb)
8. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai Lēmums (305.77 kb) Pielikums Nr.1 (212.27 kb)
9. Nekustamā īpašuma Zirgu ielā 47A, Jelgavā domājamo daļu pirkšana
10. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr.___ „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam” izdošana Lēmums (303.92 kb) Pielikums Nr.1 (450.49 kb) Pielikums Nr.2 (136.29 kb) Pielikums Nr.3 (1.47 mb)
11. Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģijas 2019.-2025. gadam apstiprināšana Lēmums (312.16 kb) Pielikums Nr.1 (7.06 mb)
12. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 3. sākumskola” statusa un nosaukuma maiņa Lēmums (306.84 kb)
13. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola” likvidācija Lēmums (307.49 kb)
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2. pamatskola” pievienošana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm “Jelgavas 5. vidusskola” un “Jelgavas 6. vidusskola” Lēmums (308.44 kb)
15. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasē 2019./2020. mācību gadā Lēmums (305.71 kb) Pielikums Nr.1 (220.3 kb)
16. Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plānā Lēmums (310.91 kb) Pielikums Nr.1 (488.07 kb) Pielikums Nr.2 (482.38 kb)
17. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā Lēmums (311.64 kb) Pielikums Nr.1 (476.61 kb)
18. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā Lēmums (306.22 kb) Pielikums Nr.1 (591.85 kb)
19. Piekrišana SIA ”Jelgavas ūdens” atsavināt nekustamo īpašumu Tērvetes ielā 107, Jelgavā Lēmums (307.9 kb) Pielikums Nr.1 (1000.02 kb)
20. Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana Lēmums (305.61 kb) Pielikums Nr.1 (11.39 mb) Pielikums Nr.2 (452.27 kb) Pielikums Nr.3 (118.01 kb) Pielikums Nr.4 (546.4 kb) Pielikums Nr.5 (217.01 kb)
21. Zemesgabala Aku ceļā 7, Jelgavā, apbūves tiesības izsole Lēmums (312.03 kb) Pielikums Nr.1 (421.46 kb) Pielikums Nr.2 (397.86 kb)
22. Neapbūvēta zemesgabala Lietuvas šosejā 74, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (310.75 kb) Pielikums Nr.1 (247.78 kb) Pielikums Nr.2 (771.17 kb)
23. Konkursa „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā, kas piegul Putnu ielai” izsludināšana Lēmums (310.47 kb) Pielikums Nr.1 (1.64 mb) Pielikums Nr.2 (587.1 kb)
24. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0900 027 0242, Jelgavā
25. Dzīvokļa īpašuma Loka maģistrālē 13-59, Jelgavā, atsavināšana
26. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-5, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.65 kb) Pielikums Nr.1 (246.95 kb)
27. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-6, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.8 kb) Pielikums Nr.1 (247.16 kb)
28. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-14, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (311.96 kb) Pielikums (382.37 kb) Pielikums Nr.1 (246.9 kb)
29. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-17, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.23 kb) Pielikums Nr.1 (247.07 kb)
30. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.22 kb) Pielikums Nr.1 (247.07 kb)
31. Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 20-27, Jelgavā, atsavināšana
32. A.N. iesnieguma izskatīšana
33. Kandidātu izvirzīšana akciju sabiedrības “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” padomes vēlēšanām Lēmums (306.24 kb) Pielikums Nr.1 (228.52 kb) Pielikums Nr.2 (417.41 kb)
34. Informācija

31.01.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 31 01 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr. 18-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana Lēmums (303.63 kb) Pielikums Nr.1 (580.82 kb) Pielikums Nr.2 (187.96 kb) Pielikums Nr.3 (57.62 kb)
2. Jelgavas pilsētas domes deputātu mēnešalgas noteikšana Lēmums (307.35 kb) Pielikums Nr.1 (19.37 kb)
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai Lēmums (305.06 kb)
4. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā Nr.10/3 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Eiropas Strukturālo un investīciju fonda projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)” īstenošanai” Lēmums (308.6 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.___ “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” izdošana Lēmums (312.5 kb) Pielikums Nr.1 (404.5 kb) Pielikums Nr.2 (39.5 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. lēmumā Nr.1/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana” Lēmums (315 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 27.09.2018. lēmumā Nr.12/1 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana” Lēmums (306.27 kb)
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumā Nr.15/1 “Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšana” Lēmums (304.72 kb)
9. Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana Lēmums (325 kb)
10. Par grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam Lēmums (315.96 kb)
11. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018.lēmumā Nr.6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (315.07 kb)
12. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā Lēmums (302.99 kb)
13. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā Lēmums (305.78 kb)
14. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (312.79 kb)
15. Neapbūvētas zemes vienības daļas Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole Lēmums (309.66 kb)
16. Zemes starpgabala Viskaļu ielā 85B, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.14 kb)
17. Dzīvokļa īpašuma Asteru ielā 4-32, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.67 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Kristapa Helmaņa ielā 7-58, Jelgavā, atsavināšana
19. Dzīvokļa īpašuma Lidotāju ielā 4-29, Jelgavā, atsavināšana
20. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, atsavināšana
21. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22-6, Jelgavā, atsavināšana
22. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22-6, Jelgavā, atsavināšana
23. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā, atsavināšana
24. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20A, Jelgavā, atsavināšana
25. Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības uz akciju sabiedrības ”Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” akcijām Lēmums (306.5 kb)
26. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā Nr.8/9 “Projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās” iesniegšana” Lēmums (310.41 kb)