Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 22. augustā pulksten 10.00

 

22.08.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 22 08 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.____ „Par sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumos” izdošana Lēmums (303.81 kb) Paskaidrojuma raksts (20.29 kb) Saistošie noteikumi (303.96 kb)
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.12/14 “Sabiedriskā transportā pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (304.81 kb)
3. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Lēmums (303.93 kb)
4. Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu Jāņa Čakstes Bulvārī 17, Jelgavā Lēmums (309.3 kb)

25.07.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sede audio ieraksts 25 07 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošana Lēmums (303.82 kb) Paskaidrojuma raksts (34.51 kb) Saistošie noteikumi (589.66 kb) Pielikums Nr.1 (111.42 kb)
2. Par Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma Nr. 1/9 “Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana” atzīšanu par spēku zaudējušu Lēmums (307.07 kb)
3. Projekta „Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai” īstenošana Lēmums (305.6 kb)
4. Par piedalīšanos izmēģinājumprojektā par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Lēmums (307.6 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/4 “Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana” Lēmums (324 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā Lēmums (312.15 kb)
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr.____ “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” izdošana Lēmums (314 kb) Paskaidrojuma raksts (36.5 kb) Saistošie noteikumi (370 kb)
8. Par piekrišanu plastmasas atkritumu pārstrādes rūpnīcas izvietošanai Rūpniecības ielā 39, Jelgavā Lēmums (308.03 kb)
9. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (307.16 kb)
10. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. jūlija lēmumā Nr. 8/13 “Privātā kapitāla piesaiste pašvaldības SIA “Jelgavas tirgus”” Lēmums (306.3 kb)
11. Apbūvēta zemesgabala Smilšu ielā 19, Jelgavā, ½ domājamās daļas atsavināšana
12. Zemes starpgabala Loka maģistrālē 1D, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (311.94 kb) Pielikums Nr.1 (108.5 kb)
13. Zemes starpgabala Meldru ceļā 10D, Jelgavā, atsavināšana
14. Zemes starpgabala Zaļajā ielā 28A, Jelgavā, atsavināšana
15. Zemes starpgabala Ziedu ielā 2A, Jelgavā, atsavināšana
16. Dzīvokļa īpašuma Kungu ielā 23-9, Jelgavā, atsavināšana
17. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (309.81 kb) Pielikums Nr.1 (107.5 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 44-5, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (305.79 kb) Pielikums Nr.1 (108 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (305.55 kb) Pielikums Nr.1 (108.5 kb)
20. U. Š. iesnieguma izskatīšana
21. V. S. iesnieguma izskatīšana