Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam

Pakalpojuma nosaukums:

Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde  pieņem lēmumu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, vai sagatavo pamatotu atteikumu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas (pilnvarotās personas).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

  • Iesnieguma veidlapa (3-3).
  • Zemes robežu plāna un Zemesgrāmatas apliecības kopija.
  • Pilnvara (kopija), uzrādot oriģinālu (ja ir pārstāvības tiesības)

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva EUR 7,11 par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu.

Pārsūdzības iespējas

 

Viena mēneša laikā iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas domē

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

E-pasts:

dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 
AS „SEB banka”.
2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5 
AS „Swedbank”.
3)LV37 PARX 0005 6975 7000 1  
AS „Citadele banka”.                    
4)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7   
AS ”DNB banka”.
5)LV93 NDEA 0000 0845 1381 4
Nordea Bank AB Latvijas filiāle