SAM 5.6.2.

 

Publicēts: 05.02.2018.

 

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Pirmā projektu iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš

No 2018.gada 5.februāra

2018.gada 28.decembrim

 

 

 

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 2.februāra rīkojuma Nr.6-rp “Par 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” noraksts

 

Projektu iesniegumu atlases nolikums

 

Nolikuma 1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” un tās pielikumi:

          1.pielikums projekta iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks”

          2.pielikums projekta iesniegumam “Finansēšanas plāns”

          3.pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums”

          4.pielikums projekta iesniegumam “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana”

 

Projekta iesnieguma veidlapai papildus pievienojamie dokumenti:

 

“Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”

“Komersantu saraksts”

“Komersanta apliecinājums par interesi”

“Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību”

“Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”

“Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu”

“Apliecinājums, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris kā saimnieciskās darbības veicējs, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm, tajā skaitā, tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru”

 

“Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu”

 

Nolikuma 2.pielikums “5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”

 

Nolikuma 3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”

 

Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”

 

Nolikuma 5.pielikums “<Līguma/Vienošanās> par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”

 

Nolikuma 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/278254-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-5-6-2-specifiska-atbalsta-merka-teritoriju-revitalizacija-regenerejot-degradetas   

 

Papildu informācija

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. izmaksu ieguvumu analīzes veidlapa un aizpildīšanas metodika: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18637

 

Informācija par aktuālajiem makroekonomiskajiem pieņēmumiem un prognozēm izmaksu un ieguvumu analīzes sagatavošanai, atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/

 

Metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633  

 

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

 

Ekonomikas ministrijas izstrādātā metodika „Metodiskie ieteikumi enerģijas ietaupījuma ziņošanai”:

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_ un_siltumapgade/energoefektivitate/ energijas_ietaupijumu_zinosana/

 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-6-2-k-1