Bērna nodošana citas personas aprūpē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Vecāks var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. Aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums, vai brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar motivētu lūgumu, kurā norāda, kādēļ, bērns ir jānodod citas personas aprūpē, un plānoto laika periodu, uz kuru vēlas bērnu nodot citas personas aprūpē, kā arī norāda personu un viņas dzīvesvietu, kurai vēlas bērnu nodot.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pa pastu: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis:63081700;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

 

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Klātienē, pa pastu vai ar drošu elektronisko parakstu iesniedzams bērna vecāku/aizbildņa/audžuģimenes iesniegums (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, telefona numuru) ar motivētu lūgumu, kurā norāda, kādēļ, bērns ir jānodod citas personas aprūpē, un plānoto laika periodu, uz kuru vēlas bērnu nodot citas personas aprūpē, kā arī norāda personu un viņas dzīvesvietu, kurai vēlas bērnu nodot.

 

Ja bērnu paredzēts nodot citas personas aprūpē ārvalstī, bāriņtiesai iesniedzami papildus dokumenti:

1) attiecīgās valsts kompetentās bērnu tiesību aizsardzības iestādes atzinums, kurā sniedz personas piemērotības izvērtējumu atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām;

2) apliecinājums, ka attiecīgās valsts kompetentā bērnu tiesību aizsardzības iestāde, nodrošinās aprūpē nodotā bērna dzīves apstākļu regulāru pārbaudi un sniegs bāriņtiesai pārskatu par katrā šādā pārbaudē konstatēto.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.);

2) Bāriņtiesu likums (22.06.2006.);

3) 2006.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" (stājas spēkā 01.01.2007.).

 

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 26.01.2023.