Laulības reģistrācija ieslodzījuma vietā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Iesniegumu par laulības noslēgšanu un laulības noslēgšanai nepieciešamos dokumentus (izņemot dokumentus, kuri atrodas ieslodzījuma vietas administrācijas rīcībā) uzrāda persona, kura vēlas noslēgt laulību ar ieslodzīto personu. Ja personai nav laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu vai ja abas personas atrodas ieslodzījuma vietā, tos pieprasa valsts un pašvaldību institūcijām ar pilnvarotas personas vai ar ieslodzījuma vietas administrācijas starpniecību. Iesniegumu iesniedz dzimtsarakstu nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas ieslodzījuma vieta.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Viens līdz seši kalendārie mēneši.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” par laulības reģistrāciju – 14.00 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1               AS „SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5               AS „Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS „Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS „Luminor Bank”

 

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

  • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
  • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodeva jāsamaksā iesniedzot iesniegumu.

 

Laulības reģistrācijas pakalpojuma izmaksas noteiktas ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1/5 “Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana”:

Izbraukuma laulības reģistrācija Jelgavas cietumā – 39.42 euro (bez PVN);

Maksa par pakalpojumu iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konts:

LV12 UNLA 0050 0082 0644 7               AS „SEB banka”

 

Veidlapas

Veidlapa P11_MK_not_Nr761.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733, 63020440 (arhīvs); e-pasts: dzimt@jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Personas, kuras agrāk bijušas laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

1) bijušā laulātā miršanas apliecību;

2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;

3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;

4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

 

Ārzemnieks papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

Iesniegumu par laulības noslēgšanu un laulības noslēgšanai nepieciešamos dokumentus uzrāda persona, kura vēlas noslēgt laulību ar ieslodzīto personu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Laulību reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā (ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Dzimtsarakstu nodaļā), klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav likumā noteikto šķēršļu laulības reģistrācijai.

Pēc laulības reģistrācijas tiek sastādīts laulību reģistrs un laulātiem izsniedz laulības apliecību.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (01.09.1992.);

2) Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004);

4) Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” (stājas spēkā 18.09.2013.);

5) Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” (stājas spēkā 27.09.2013.);

6) Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” (stājas spēkā 06.03.2004.).

7) Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmums Nr.1/5 “Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana”.

 

Pārsūdzības iespējas

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@jelgava.lv