Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir ģimenes locekļiem vai personai, kura informēta par nāves iestāšanos.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733; e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733; e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai paziņotu par personas miršanas faktu, paziņotājam jāierodas Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pasi vai ID karti) un jāiesniedz šādi dokumenti:

1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota apliecība par nāves cēloni vai cits dokuments, kas apliecina miršanas faktu (miršanas faktu apliecina arī tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu, personas izsludināšana par mirušu vai prokuratūras paziņojums par represētās personas nāvi);

2) mirušās personas personu apliecinošs dokuments (pasi un/vai ID karti).

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc miršanas fakta reģistrācijas paziņotājam tiek izsniegta miršanas apliecība.

Nodoto personu apliecinošo dokumentu/-us (pasi un/vai ID karti) Dzimtsarakstu nodaļa nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (ārzemnieku pases).

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (01.01.2013.);

2) Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" (stājas spēkā 18.09.2013.).

 

Pārsūdzības iespējas

Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa; adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis 63080522, 63023733;

e-pasts: dzimt@dome.jelgava.lv