Administratīvās lietas materiālu (kopijas) izsniegšana privātpersonām vai to pārstāvjiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Administratīvās lietas materiālu (kopijas) izsniegšana privātpersonām vai to pārstāvjiem pēc pieprasījuma.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums - 16.79 euro, t.sk. PVN 21%  par 1 lietas materiāliem.

Apmaksa jāveic saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS "SEB banka".

 

Veidlapas

Nav, iesniegums brīvā formā.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava;

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona iesniedz iesniegumu, adresētu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai, ja nepieciešams, pievienojot dokumentu apstiprinātas kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos faktus.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai e-pastu. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). E-pastā nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Saņemtais rakstveida iesniegums tiek reģistrēts Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saņemto dokumentu reģistrā, un tiek sagatavoti nepieciešamo dokumentu kopijas. Dokumentus izsniedz klātienē.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) "Administratīvās atbildības likums" (01.07.2020.);

2) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Likums "Par policiju" (04.06.1991.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr. 17-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums"

8) 2014.gada 24.aprīļa Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" nolikums"

9) 2011.gada 27.janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 1/12 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" maksas pakalpojumi".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava.

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv.