Uzturēšanās medicīniskajā atskurbtuvē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums tiek nodrošināts personai, kura alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējusi spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pati sev; vai gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un nav cita pamata tās aizturēšanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums - 20.00 euro par 1 reizi.

Apmaksa jāveic saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS "SEB banka".

 

Veidlapas

Iesniegums, adresēts Jelgavas pašvaldības policijai (JPP_iesniegums).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava;

Darba laiks: visu diennakti 24/7.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava;

Darba laiks: visu diennakti 24/7.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona klātienē iesniedz pieteikumu, adresētu Jelgavas pašvaldības policijai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek sniegts citas administratīvās teritorijas pašvaldībai/pašvaldības policijai saskaņā ar noslēgto Jelgavas pašvaldības policiju līgumu par pakalpojuma sniegšanu, pēc pakalpojuma apmaksas.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) "Administratīvās atbildības likums" (01.07.2020.);

2) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Likums "Par policiju" (04.06.1991.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr. 19-19 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums"

8) 2020.gada 24.septembra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 16/20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" nolikums".

 

Pārsūdzības iespējas

Likumā noteiktajā kārtībā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava.

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv.