Uzturēšanās medicīniskajā atskurbtuvē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums tiek nodrošināts personai, kura alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējusi spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pati sev; vai gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un nav cita pamata tās aizturēšanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums - 20.00 euro par 1 reizi.

Apmaksa jāveic saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS "SEB banka".

 

Veidlapas

Rakstveida pieteikums.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava;

Darba laiks: visu diennakti 24/7.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava;

Darba laiks: visu diennakti 24/7.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona klātienē iesniedz pieteikumu, adresētu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek sniegts citas administratīvās teritorijas pašvaldībai/pašvaldības policijai saskaņā ar noslēgto ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju līgumu par pakalpojuma sniegšanu, pēc pakalpojuma apmaksas.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) "Administratīvās atbildības likums" (01.07.2020.);

2) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Likums "Par policiju" (04.06.1991.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr. 17-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums"

8) 2014.gada 24.aprīļa Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" nolikums".

 

Pārsūdzības iespējas

Likumā noteiktajā kārtībā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava.

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv.