Saistošie noteikumi

 

Numurs

Pieņemšanas datums/numurs

Nosaukums

Stājās spēkā

21-12

27.05.2021. Nr.7/4

Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi 06.07.2021.

21-4

04.02.2021.

Nr. 2/2

Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021.gadam 05.02.2021.

21-1

21.01.2021.

Nr. 1/3

Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā 30.01.2021.

20-37

19.11.2020.

Nr. 18/3

Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā 01.12.2020.

20-31

24.09.2020.

Nr. 16/1

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā  02.10.2020.

20-26

28.05.2020.

Nr. 10/2

Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā 21.07.2020.

20-5

28.01.2020.

Nr.2/34

Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020.gadam 29.01.2020. 

19-21

24.10.2019.

Nr.13/2

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

 01.01.2020.

19-19

26.09.2019.

Nr.12/1

Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums

27.09.2019.

19-18

22.08.2019

Nr.10/1

Par sabiedrisko kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumos

07.09.2019.

19-17

25.07.2019

Nr.9/7

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā

24.09.2019.

19-10

25.04.2019.

Nr.5/3

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā

02.09.2019.

19-5

28.02.2019.

Nr.2/10

Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam

 

19-2

31.01.2019.

Nr.1/5

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

21.02.2019.

18-9

22.03.2019.

Nr.4/3

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

07.06.2018.

18-8

22.03.2019.

Nr.4/1

Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā

14.04.2018.

17-13

27.04.2017.

Nr.5/5

Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu

19.05.2017.

17-12

27.04.2017.

Nr.5/4

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

25.05.2017.

17-8

23.03.2017.

Nr.4/1

Jelgavas pilsētas simbolika

14.04.2017.

16-19

22.09.2016.

Nr.12/1

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

01.01.2017.

16-12

28.04.2016.

Nr.4/2

Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā

21.05.2016.

16-7

18.02.2016.

Nr.2/3

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

03.03.2016.

16-3

28.03.2016.

Nr.1/3

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

11.02.2016.

15-22

12.11.2015.

Nr.14/8

Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm

01.01.2016.

15-20

12.11.2015.

Nr.14/6

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi

01.01.2016.

15-19

12.11.2015.

Nr.14/5

Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi

01.01.2016.

15-18

12.11.2015.

Nr.14/4

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

27.11.2015.

15-2

29.01.2015.

Nr.2/2

Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā

21.02.2015.

14-6

27.03.2014.

Nr.4/3

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība

03.04.2014.

13-12

23.05.2013.

Nr.5/6

Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā

01.09.2013.

13-3

31.01.2013.

Nr.1/3

Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

01.03.2013.

12-31

20.12.2012.

Nr.17/5

Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā

12.02.2013.

12-19

28.06.2012.

Nr.9/18

Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi

18.08.2012.

12-15

24.05.2012.

Nr.8/1

Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana

13.07.2012.

12-13

26.04.2012.

Nr.5/4

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā

02.06.2012.

12-10

22.03.2012.

Nr.4/1

Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā

18.04.2012.

12-4

26.01.2012.

Nr.2/8

Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās

16.02.2012.

11-21

28.07.2011.

Nr.8/4

Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība

12.10.2011.

11-14

28.04.2011.

Nr.5/3

Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi

17.06.2011.

10-15

23.09.2010.

Nr.11/1

Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

10.11.2010.

10-11

22.07.2010.

Nr.9/5

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā

19.08.2010.

185

28.12.2007.

Nr.17/5

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām

13.02.2008.

142

25.01.2007.

Nr.2/15

Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība

09.03.2007.

113

05.01.2006.

Nr.1/3

Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa

22.02.2006.

93

10.03.2005.

Nr.3/25

Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā

25.03.2005.