Trauksmes celšana

 

Trauksmes cēlējs (fiziska persona) ir tiesīga celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē vai var kaitēt sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem jomās, kas uzskaitītas Trauksmes celšanas likuma 3.pantā, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

 

Trauksmes celšanas kontaktpersona pašvaldībā ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas (turpmāk - Administrācija) Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centra vadītājs Jānis Zemene (t.63005591).

 

Trauksmes cēlējs ziņojumu par Jelgavas pilsētas pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanu var iesniegt ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu:

  • elektroniska dokumenta formā nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksme@jelgava.lv vai uz Pašvaldības e-adresi, tematā norādot "Trauksmes cēlēja ziņojums"
  • ievietojot to Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administrācijas ēkas Lielā ielā 11, Jelgavā vestibilā izvietotā pastkastē, slēgtā aploksnē ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums
  • nosūtot Administrācijai pa pastu (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijai Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001), uz aploksnes norādot "Trauksmes cēlēja ziņojums"
  • ziņojot mutvārdos kontaktpersonai (ziņotāja klātbūtnē ziņojums tiek noformēts rakstveidā, ko ziņotājs pašrocīgi paraksta). 

Ziņotāja personas dati būs pieejami tikai personām, kas reģistrē un izvērtē ziņojumu, vai personām, kas nodrošinās aizsardzību. Ņem vērā, ka personas dati tiks pseidonimizēti (informācija ziņojumā, kas ļauj identificēt, tiks maskēta un glabāta atsevišķi). Personas datiem un ziņojumam ar likumu ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Plašāku informāciju par trauksmes celšanu iespējams skatīt:
https://www.trauksmescelejs.lv/.