Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes sēde 28. maijā pulksten 10.

28.05.2020.

Jelgavas pilsētas domes sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (304.03 kb) Paskaidrojuma raksts (39.02 kb) Saistošie noteikumi (583.89 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.___ „Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā”” izdošana Lēmums (305.24 kb) Paskaidrojuma raksts (36.09 kb) Saistošie noteikumi (326 kb)
3. Par Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 3.aprīļa lēmuma Nr.5/1 „Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”” atzīšanu par spēku zaudējušu Lēmums (305.79 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes „Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”” nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana Lēmums (307.17 kb) Pielikums Nr.1 (25.49 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa ievēlēšana Lēmums (301.44 kb)
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola” direktora atbrīvošana no amata Lēmums (303.42 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā Nr.1/4 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” cenrāža apstiprināšana” Lēmums (308.19 kb)
8. Jelgavas domes 2006.gada 20.aprīļa lēmuma Nr.6/50 “Par vieglo taksometru stāvvietu apstiprināšanu Jelgavas pilsētā” atzīšana par spēku zaudējušu Lēmums (303.55 kb)
9. Par elektroapgādes tīkla iegādi Riekstu ceļa posmā no 3. līnijas līdz 4. līnijai, Jelgavā Lēmums (307.49 kb) Pielikums Nr.1 (17.98 kb)
10. Piekrišana pārņemt bez atlīdzības Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Kastaņu ielā 2A-21, Jelgavā Lēmums (312.08 kb)
11. Dzīvojamās ēkas Zirgu ielā 11, Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000010091001) nojaukšana Lēmums (315.31 kb)
12. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (308.11 kb)

12.05.2020.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

Domes sedes audio ieraksts 12 05 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei Lēmums (306.05 kb)