Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 28. janvārī pulksten 10.00

28.01.2020.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 28 01 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19-19 “Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums”” izdošana Lēmums (304.46 kb) Paskaidrojuma raksts (17.53 kb) Saistošie noteikumi (594.04 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”” izdošana Lēmums (303.5 kb) Paskaidrojuma raksts (29 kb) Saistošie noteikumi (591.82 kb)
3. Grozījumi noteikumos “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” Lēmums (376.5 kb)
4. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasē 2020./2021. mācību gadā Lēmums (303.42 kb) Pielikums Nr.1 (17.74 kb) Pielikums Nr.2 (16.56 kb) Pielikums Nr.3 (16.52 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 “Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (304.62 kb) Paskaidrojuma raksts (30.68 kb) Saistošie noteikumi (582.23 kb)
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11-12 “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” izdošana Lēmums (303.41 kb) Paskaidrojuma raksts (19.34 kb) Saistošie noteikumi (583.66 kb)
7. Lokālplānojuma kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Lēmums (305.29 kb)
8. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana Lēmums (308.22 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.15/21 “Par konkursu “Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes Gada balva”” Lēmums (304.85 kb)
10. Līguma termiņa pagarināšana ar SIA “Zemgales EKO” Lēmums (305.98 kb)
11. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.5/32 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta” īstenošanai” Lēmums (305.68 kb)
12. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2. kārta” īstenošanai Lēmums (304.27 kb)
13. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumā Nr.2/7 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” īstenošanai” Lēmums (305.65 kb)
14. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” īstenošanai Lēmums (305.13 kb)
15. Par galvojuma sniegšanu SIA ”JELGAVAS ŪDENS” Lēmums (303.62 kb)
16. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmumā Nr.1/2 “Jelgavas pilsētas domes deputātu mēnešalgas noteikšana” Lēmums (305.01 kb)
17. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku un pašvaldības izpilddirektora mēnešalgas apstiprināšana Lēmums (303.13 kb)
18. Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa atbrīvošana no amata Lēmums (304.14 kb)
19. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/18 “Jelgavas pilsētas pretepidēmijas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (304.06 kb)
20. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.12/10 “Jelgavas pilsētas domes sociālo lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (303.7 kb)
21. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/10 “Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (311.65 kb)
22. Apbūvēta zemesgabala Lietuvas šosejā 9, Jelgavā, 1/6 domājamās daļas atsavināšana
23. Apbūvēta zemesgabala Šķūņu ielā 4, Jelgavā, atsavināšana
24. Zemes starpgabala Vētras ielā 2A, Jelgavā, atsavināšana
25. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-2, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.79 kb) Pielikums Nr.1 (104.5 kb)
26. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 24-5, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.84 kb) Pielikums Nr.1 (104.5 kb)
27. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (313.09 kb) Pielikums Nr.1 (103 kb)
28. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 27.04.2017. lēmumā Nr.5/11 “Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā, izsole” Lēmums (312.22 kb)
29. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu Lēmums (304.3 kb)
30. E. S. iesnieguma izskatīšana
31. D. F. iesnieguma izskatīšana
32. V. A. iesnieguma izskatīšana
33. Dzīvojamās mājas Eduarda Veidenbauma ielā 15, Jelgavā, un tai funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (306.61 kb)
34. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.____ „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020.gadam” izdošana Lēmums (305.79 kb) Paskaidrojuma raksts (1.17 mb) Saistošie noteikumi (581.88 kb) Pielikums Nr.1 (140.65 kb)

09.01.2020.

Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēde

Domes sedes audio ieraksts 09 01 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Parakstu vākšanas vietu noteikšana Lēmums (304.23 kb)