Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes sēde 19. novembrī pulksten 10.00.

19.11.2020.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 19 11 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (304.72 kb) Pielikums Nr.1 (583.51 kb) Pielikums Nr.2 (33.76 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17-13 “Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu”” izdošana Lēmums (306.47 kb) Pielikums Nr.1 (331 kb) Pielikums Nr.2 (32.28 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.____ “Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā” izdošana Lēmums (305.38 kb) Pielikums Nr.1 (812.09 kb) Pielikums Nr.2 (22.25 kb)
4. Noteikumu “Pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšana Lēmums (305.96 kb) Pielikums Nr.1 (35.87 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā
6. Jelgavas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.15/4 „Par teritorijas 4.līnijā 58A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu” atcelšana un saistošo noteikumu izdošana Lēmums (316 kb) Pielikums Nr.1 (307 kb) Pielikums Nr.2 (26.55 kb)
7. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0900 006 0371 Akadēmijas ielā 2A, Jelgavā
8. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (312.51 kb)
9. Dzīvokļa īpašuma Mātera ielā 63-17, Jelgavā, atsavināšana
10. Apbūvēta zemesgabala Aveņu ielā 9, Jelgavā, atsavināšana
11. Apbūvēta zemesgabala Ciema ielā 10, Jelgavā, atsavināšana
12. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-2, Jelgavā, pārdošana atkārtotā izsolē Lēmums (314.36 kb) Pielikums (104.5 kb)
13. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-2, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
14. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-8, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
15. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-13, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
16. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošana no amata Lēmums (304.03 kb)
17. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana Lēmums (304.14 kb)
18. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” locekļa ievēlēšana Lēmums (303.92 kb)
19. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” locekļa ievēlēšana Lēmums (304.62 kb)
20. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” nolikumā Lēmums (308.75 kb)

29.10.2020.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 29 10 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.5/32 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta” īstenošanai” Lēmums (305.67 kb)
2. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai Lēmums (307.97 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.20-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020.gadam”” izdošana Lēmums (303.89 kb) Pielikums Nr.1 (138.96 kb) Pielikums Nr.2 (75.75 kb) Pielikums Nr.3 (582.97 kb)
4. Par dalības turpināšanu Eiropas Pilsētu mēru paktā un Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2021.-2030.gadam apstiprināšanu Lēmums (307.99 kb) Pielikums Nr.1 (1.9 mb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumā Nr.11/4 “Noteikumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” apstiprināšana” Lēmums (306.3 kb)
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. ____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19-19 “Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums”” izdošana Lēmums (304.74 kb) Pielikums Nr.1 (589.85 kb) Pielikums Nr.2 (18.96 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” nolikumā Lēmums (307.33 kb)
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā Lēmums (305.83 kb)
9 Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Lēmums (304.84 kb)
10. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (312.4 kb)
11. Grozījums Jelgavas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.4/3-1 “Par īpašuma tiesību atjaunošanu Lietuvas šosejā 28, Jelgavā”
12. Dzīvokļa īpašuma Jāņa Čakstes bulvārī 9-50, Jelgavā, atsavināšana
13. Apbūvēta zemesgabala Liepu ielā 6, Jelgavā, atsavināšana
14. Zemes starpgabala Vangaļu ceļā 13A, Jelgavā, atsavināšana
15. Dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009029450 Raiņa ielā 16, Jelgavā, pārdošana atkārtotā izsolē Lēmums (311.55 kb) Pielikums Nr.1 (105 kb)
16. Nekustamā īpašuma Lāču ielā 42, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
17. Nekustamā īpašuma Puķu ielā 20A, Jelgavā, 165/2800 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšana
18. Dzīvokļa īpašuma Tērvetes ielā 151-1, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
19. Zemesgabala Ziediņu ceļā 1B, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (309.62 kb)
20. Dzīvojamās mājas Vecpilsētas ielā 11, Jelgavā, un tai funkcionāli piesaistītā zemesgabala pārvaldīšanas tiesību nodošana K.V.
21. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (308.9 kb)
22. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana