Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes attālinātā sēde 25. martā pulksten 10.

 

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

25.03.2021.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 25 03 2021
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6.vidusskola” īstenotās izglītības pakāpes un izglītības iestādes nosaukuma maiņa Lēmums (309 kb)
2 Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Jelgavas Mākslas skola” nolikuma apstiprināšana Lēmums (307.92 kb) Pielikums Nr.1 (75.12 kb)
3 Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” nolikumā Lēmums (312.64 kb)
4 Noteikumu “Kārtība, kādā organizējama Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā” apstiprināšana Lēmums (306.69 kb) Pielikums Nr.1 (64.51 kb) Pielikums Nr.2 (33.99 kb) Pielikums Nr.3 (34.22 kb)
5 Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” nolikumā Lēmums (306.85 kb)
6 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/15 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšana” Lēmums (303.39 kb)
7 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/3 “Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (306.86 kb)
8 Nekustamā īpašuma Stadiona ielā 43A, Jelgavā pieņemšana dāvinājumā
9 Piekrišana nekustamā īpašuma Brīvības bulvārī 6, Jelgavā būves ar kadastra apzīmējumu 0900 027 0091 012 daļas nojaukšanai Lēmums (312.78 kb)
10 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.4/14 “Jelgavas pilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu konkursa “Jaunieši var!” nolikuma apstiprināšana Lēmums (308.68 kb) Pielikums Nr.1 (78.5 kb)
11 Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (311.04 kb)
12 Zemesgabala Ziediņu ceļā 1A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.49 kb) Pielikums Nr.1 (107 kb)
13 Apbūvēta zemesgabala Langervaldes ielā 2A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.68 kb)
14 Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 26-1, Jelgavā, pārdošana atkārtotā izsolē Lēmums (312.24 kb) Pielikums Nr.1 (105.5 kb)
15 Zemesgabala daļas Zālītes ielā 2, Jelgavā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (310.33 kb)
16 Zemes starpgabala Ganību ielā 112C, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
17 Zemes starpgabala Šķūņu ielā 4A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
18 I.K. iesnieguma izskatīšana
19 S.Š. iesnieguma izskatīšana

25.02.2021.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 25 02 2021
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana Lēmums (305.98 kb) Pielikums Nr.1 (36.32 kb) Pielikums Nr.2 (592.73 kb)
2 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmumā Nr.6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (306.67 kb)
3 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.6/17 “Pilnvarojums pašvaldības iestādei “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”” Lēmums (306.64 kb)
4 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.16-7 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošana Lēmums (306.11 kb) Pielikums Nr.1 (329 kb) Pielikums Nr.2 (32.7 kb)
5 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17-13 “Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu”” izdošana Lēmums (306.27 kb) Pielikums Nr.1 (338.5 kb) Pielikums Nr.2 (32.65 kb)
6 Deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” un Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmuma Nr.14/5 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanas komisijas izveidošana” atcelšana Lēmums (306.87 kb) Pielikums Nr.1 (51.23 kb)
7 Nekustamā īpašuma nodokļa 2021.gadam samaksas termiņu noteikšana Lēmums (303.96 kb)
8 Piekrišana SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nekustamā īpašuma Peldu ielā 20, Jelgavā atsavināšanai un ieguldīšanai Eiropas mājokļu kooperatīvā LIM LIVING IN METROPOLISES SCE Lēmums (313.7 kb)
9 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (306.21 kb)
10 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai Lēmums (308.71 kb)
11 Apbūvēta zemesgabala Dambja ielā 16, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.26 kb)
12 Apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 16F, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.23 kb)
13 Apbūvēta zemesgabala Spāru ielā 19, Jelgavā, atsavināšana
14 Zemes starpgabala Salnas ielā 33A, Jelgavā, atsavināšana
15 Zemes starpgabala Smilšu ielā 7H, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
16 Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-16, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (312.81 kb) Pielikums Nr.1 (105.5 kb)
17 Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-2, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
18 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa ievēlēšana
19 Grozījums Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikumā Lēmums (302.92 kb)
20 Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (304.26 kb)
21 R.D. zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana
22 Nodibinājuma “Atbalsts kultūrai Jelgavā” valdes iecelšana Lēmums (305.71 kb)
23 Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. ____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 „Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” Lēmums (306.21 kb) Pielikums Nr.1 (592.39 kb) Pielikums Nr.2 (33.55 kb)