Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes sēde 28. novembrī pulksten 10.00

28.11.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 28 11 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 “Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (305.28 kb) Pielikums Nr.1 (587.56 kb) Pielikums Nr.2 (30.48 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. ___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (304.15 kb) Pielikums Nr.1 (592.13 kb) Pielikums Nr.2 (35.13 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 “Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana Lēmums (305.2 kb) Pielikums Nr.1 (588.94 kb) Pielikums Nr.2 (31.16 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana Lēmums (304.43 kb) Pielikums Nr.1 (615.42 kb) Pielikums Nr.2 (33.29 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.16-7 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošana Lēmums (303.63 kb) Pielikums Nr.1 (583.71 kb) Pielikums Nr.2 (46.5 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plānā Lēmums (311.34 kb) Pielikums Nr.1 (5.6 mb)
7. Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” apstiprināšana Lēmums (308.09 kb) Pielikums Nr.1 (14.35 mb) Pielikums Nr.2 (133 kb) Pielikums Nr.3 (3.77 mb) Pielikums Nr.4 (3.57 mb) Pielikums Nr.5 (3.28 mb) Pielikums Nr.6 (3.5 mb) Pielikums Nr.7 (3.46 mb) Pielikums Nr.8 (3.58 mb) Pielikums Nr.9 (3.68 mb) Pielikums Nr.10 (3.69 mb) Pielikums Nr.11 (3.7 mb)
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšana Lēmums (302.78 kb) Pielikums Nr.1 (48.53 kb) Pielikums Nr.2 (49.43 kb) Pielikums Nr.3 (86.5 kb) Pielikums Nr.4 (50.35 kb) Pielikums Nr.5 (336.5 kb) Pielikums Nr.6 (47.77 kb) Pielikums Nr.7 (49.69 kb) Pielikums Nr.8 (345 kb) Pielikums Nr.9 (49.44 kb) Pielikums Nr.10 (49.99 kb) Pielikums Nr.11 (46.34 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 22.septembra lēmumā Nr.12/10 “Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” iesnieguma saskaņošana” Lēmums (306.11 kb)
10. Atļauja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Lēmums (305.18 kb)
11. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-1, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.03 kb) Pielikums Nr.1 (107.5 kb)
12. Nodibinājuma “Atbalsts kultūrai Jelgavā” valdes iecelšana Lēmums (303.65 kb)
13. Nodibinājuma “Izglītības atbalsta fonds” valdes iecelšana Lēmums (303.63 kb)
14. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei Lēmums (313.54 kb) Pielikums Nr.1 (107 kb)
15. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (307.45 kb)
16. Apbūvēta zemesgabala Brīvības bulvārī 39, Jelgavā, 545/37824 domājamo daļu atsavināšana
17. Dzīvojamās ēkas Zirgu ielā 36, Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000010300001) nojaukšana Lēmums (315.87 kb)
18. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Cukura ielā 8A, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 014 0183)
19. A.M. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
20. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Zemgales INFO” likvidācija Lēmums (307.43 kb)
21. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana” Lēmums (306.29 kb)

24.10.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 24 10 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošana Lēmums (304.04 kb) Paskaidrojuma raksts (74.37 kb) Saistošie noteikumi (583.7 kb) Pielikums Nr.1 (133.12 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” izdošana Lēmums (303.88 kb) Paskaidrojuma raksts (29.74 kb) Saistošie noteikumi (364.5 kb)
3. Grozījumi “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” nolikumā Lēmums (306.9 kb)
4. Grozījumu Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam ierosināšana Lēmums (317.86 kb)
5. Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana Lēmums (306.54 kb)
6. Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā” iesnieguma iesniegšana Lēmums (319.5 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.10/14 “Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (305.46 kb)
8. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā Nr.1/13 “Jelgavas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana” Lēmums (305.31 kb)
9. Dzīvokļa īpašuma Lediņu ceļā 18-3, Jelgavā, atsavināšana
10. Dzīvokļa īpašuma Loka maģistrālē 1-26, Jelgavā, atsavināšana
11. Apbūvēta zemesgabala Salnas ielā 8, Jelgavā, atsavināšana
12. Apbūvēta zemesgabala Tērvetes ielā 132, Jelgavā, atsavināšana
13. Zemes starpgabala Loka maģistrālē 1D, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (309.83 kb)
14. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 44-5, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
16. Piekrišana pārņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Pērnavas ielā 2-59, Jelgavā Lēmums (312.04 kb)
17. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana
18. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.16/4 “Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu noteikšana” Lēmums (306.62 kb)