Domes sēdes

 Jelgavas valstspilsētas domes ārkārtas sēde 4. oktobrī pulksten 17.

 

Attālinātajās Jelgavas valstspilsētas domes sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv vismaz vienu darba dienu pirms kārtējās domes sēdes.

 

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

04.10.2021.

Jelgavas valstspilsētas domes ārkārtas sēde

DS 04 10 2021 ARK
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Jaunrades nama “Junda” struktūrvienības “Lediņi” pārbūve un labiekārtošana 2.kārta” īstenošanai Lēmums (304.64 kb)
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšana amatā Lēmums (302.03 kb)

23.09.2021.

Jelgavas valstspilsētas domes kārtējā sēde

DS 23 09 2021
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.___ „Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” izdošana Lēmums (303.16 kb) Pielikums Nr.1 (56.86 kb) Pielikums Nr.2 (33.17 kb)
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.___ „Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” izdošana Lēmums (303.78 kb) Pielikums Nr.1 (56.6 kb) Pielikums Nr.2 (33.53 kb)
3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.___ „Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā ” izdošana Lēmums (303.56 kb) Pielikums Nr.1 (53 kb) Pielikums Nr.2 (32.99 kb)
4 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. ___“Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19-19 “Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums”” izdošana Lēmums (299 kb) Pielikums Nr.1 (40.55 kb) Pielikums Nr.2 (15.77 kb)
5 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 22.12.2011. lēmumā Nr. 15/15 “Nolikuma “Jelgavas pilsētas domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības kārtība” jaunās redakcijas apstiprināšana” Lēmums (302.83 kb)
6 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšana amatā- lēmums netika parakstīts
7 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 13/5 “Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (306.81 kb)
8 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr. 3/10 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai” Lēmums (303.95 kb)
9 Noteikumu “Kārtība, kādā izglītības iestādes vadītājs pieņem un saskaņo lēmumu par izglītības procesa īstenošanu attālināti un lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu” apstiprināšana Lēmums (304.49 kb) Pielikums (303.58 kb)
10 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (300.45 kb) Pielikums Nr.1 (17.9 kb) Pielikums Nr.2 (15.12 kb)
11 Noteikumu “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes vadītāja darba izvērtēšanas kritērijiem un piemaksas apmēra noteikšanu mēneša darba algai” apstiprināšana Lēmums (302.96 kb) Pielikums (19.58 kb)
12 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (302.55 kb) Pielikums (17.2 kb)
13 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsts ēdināšanai izglītojamajiem, ja izglītības ieguves process notiek attālināti Lēmums (305.25 kb)
14 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” nolikuma apstiprināšana Lēmums (303.8 kb) Pielikums (135.64 kb)
15 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bibliotēka” nosaukuma maiņa un grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 7/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” nolikuma apstiprināšana” Lēmums (304.03 kb)
16 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 26. augusta lēmumā Nr. 10/2 “Pašvaldības iestādes „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” izveidošana, nolikuma apstiprināšana un vadītāja iecelšana” Lēmums (302.12 kb)
17 Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada 20. novembra lēmumā Nr. 18/9 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšana” Lēmums (303.95 kb)
18 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 26. maija lēmumā Nr. 6/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs” nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana” Lēmums (303.09 kb)
19 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2015. gada 17. decembra lēmuma Nr. 15/5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” nolikuma apstiprināšana” pielikumā Lēmums (305.04 kb)
20 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmumā Nr. 11/4 “Noteikumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” apstiprināšana” Lēmums (303.52 kb)
21 Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo inženiertehnisko tīklu ieguldīšana SIA ”JELGAVAS ŪDENS” pamatkapitālā Lēmums (302.44 kb) Pielikums (16.65 kb)
22 Zemes starpgabala Bauskas ielā 1J, Jelgavā, atsavināšana
23 Zemes starpgabala Zileņu ielā 1A, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
24 Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 26-1, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
25 Dz. K. iesnieguma izskatīšana
26 Sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšana Lēmums (301.66 kb)
27 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāja ievēlēšana Lēmums (299.85 kb)
28 Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (306.99 kb)
29 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšana Lēmums (302 kb)
30 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (301.77 kb)
31 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (301.25 kb)
32 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (305.46 kb)
33 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (304.11 kb)
34 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (304.83 kb)
35 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (303.07 kb)
36 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (303.3 kb)
37 Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (303.22 kb)
38 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr. 19/6 “Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (306.03 kb)
39 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr. 19/8 “Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (304.93 kb)
40 Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (301.81 kb)
41 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (303.8 kb)
42 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padomes sastāva apstiprināšana Lēmums (304.67 kb)
43 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Estētikas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (301.3 kb)
44 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (306.4 kb)
45 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (302.6 kb)
46 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (302.72 kb)
47 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (302.73 kb)
48 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (305.04 kb)
49 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (306.27 kb)
50 Jelgavas valstspilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (301.27 kb)
51 Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (300.46 kb)