Domes sēdes

Domes sēžu grafiks nākamajiem mēnešiem: 28. jūlijs, 25. augusts, 29. septembris, 27. oktobris, 24. novembris, 22. decembris.

 

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

 

Nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību un domes sēžu atklātumu, Jelgavas valstspilsētas domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē.

 

Informējam, ka tiešsaistes pārraidēs tiek fiksēti domes deputāti un domes  sēdes dalībnieki, kam ir iespēja izteikties par domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

 

2022. gada 30. jūnija domes sēde

 

30.06.2022.

Jelgavas valstspilsētas domes sēde

DS 30 06 2022
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšana Lēmums (301.63 kb) Pielikums Nr. 1 (4.78 mb)
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"" izdošana Lēmums (300.76 kb) Pielikums Nr. 1 (45.01 kb) Pielikums Nr. 2 (30.3 kb)
3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-20 "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"" izdošana Lēmums (300.68 kb) Pielikums Nr. 1 (46.37 kb) Pielikums Nr. 2 (30.21 kb)
4 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-21 "Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"" izdošana Lēmums (301.43 kb) Pielikums Nr. 1 (44.86 kb) Pielikums Nr. 2 (28.76 kb)
5 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr.15-22 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm"" izdošana Lēmums (301.33 kb) Pielikums Nr. 1 (46.1 kb) Pielikums Nr. 2 (29.77 kb)
6 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr.___ "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība" izdošana Lēmums (303.5 kb) Pielikums Nr. 1 (73.11 kb) Pielikums Nr. 2 (20.69 kb)
7 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 21. septembra lēmumā Nr.11/19 "Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana" Lēmums (304.71 kb)
8 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-5 "Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" izdošana Lēmums (304.01 kb) Pielikums Nr. 1 (42.36 kb) Pielikums Nr. 2 (29.1 kb)
9 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšana Jelgavas valstspilsētā Lēmums (304.14 kb)
10 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā Nr.5/9 "Investīciju projekta "Jelgavas 4. sākumskolas automašīnu stāvlaukuma paplašināšana, teritorijas daļēja labiekārtošana, satiksmes drošības uzlabošana" īstenošana" Lēmums (304.49 kb)
11 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā Nr.5/11 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana prioritārā investīciju projekta "Jelgavas 4.sākumskolas automašīnu stāvlaukuma paplašināšana, teritorijas daļēja labiekārtošana, satiksmes drošības uzlabošana" īstenošanai" Lēmums (304.45 kb)
12 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 3. februāra lēmumā Nr.2/1 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana prioritārā investīciju projekta "Lifta izbūve Jelgavas Pilsētas bibliotēkā" īstenošanai" Lēmums (304.1 kb)
13 Investīciju projekta "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" teritorijas labiekārtošana" iesniegšana Lēmums (306.41 kb)
14 Investīciju projekta "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" iekštelpu remontdarbi" iesniegšana Lēmums (305.2 kb)
15 Investīciju projekta "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Zemenīte" iekštelpu remontdarbi" iesniegšana Lēmums (306.48 kb)
16 Investīciju projekta "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Zemenīte" žoga atjaunošana" iesniegšana Lēmums (306.48 kb)
17 Atļauja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" atsavināt kustamo mantu Lēmums (303.45 kb)
18 Sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšana Lēmums (303.59 kb)
19 Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmuma Nr.19/3 "Sociālās dzīvojamās telpas nodošana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"" atzīšana par spēku zaudējušu Lēmums (303.33 kb)
20 Par ziedojumu veikšanu nodibinājumam "Bērnu slimnīcas fonds" Lēmums (300.12 kb)
21 Zemes starpgabala Ausekļa ielā 58B, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
22 Zemes starpgabala Langervaldes ielā 2B, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
23 Zemes starpgabala Saldus ielā 2C, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
24 Zemes starpgabala Sūnu ielā 13A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
25 Zemes starpgabala Ziediņu ceļā 4A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
26 Neapbūvēta zemesgabala Dobeles šosejā 4A, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē Lēmums (311.02 kb)
27 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu iecirkņu noteikšana Lēmums (303.22 kb)
28 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" vadītāja atbrīvošana no amata Lēmums (302.31 kb)
29 Zemesgabalu Šūmaņu ceļā 2, Jelgavā apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (308.23 kb)

26.05.2022.

Jelgavas valstspilsētas domes sēde

DS 26 05 2022
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/16 "Investīciju projekta "Tilta pār Platones upi Bauskas ielā izbūve" iesniegšana" Lēmums (305.63 kb)
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam"" izdošana Lēmums (303.35 kb) Pielikums Nr. 1 (322.5 kb) Pielikums Nr. 2 (44.87 kb) Pielikums Nr. 3 (66.19 kb)
3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" direktora iecelšana amatā Lēmums (304.18 kb)
4 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs" direktora iecelšana amatā Lēmums (304.07 kb)
5 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola" direktora atbrīvošana no amata Lēmums (301.73 kb)
6 Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr.3/4 "Deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA "Jelgavas ūdens"" Lēmums (317.92 kb)
7 Līguma par apbūves tiesības piešķiršanu zemesgabalam Zālītes ielā 2, Jelgavā darbības apturēšana Lēmums (306.91 kb)
8 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā Nr.5/7 "Noteikumu "Kārtība, kādā organizējama izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā Jelgavas valstspilsētā" apstiprināšana" Lēmums (305.87 kb)
9 Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2 I, nodošana iznomāšanai un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (309.94 kb) Pielikums Nr. 1 (995.26 kb)
10 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-13 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā"" izdošana Lēmums (305.03 kb) Pielikums Nr. 1 (323.78 kb) Pielikums Nr. 2 (15.57 kb)
11 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10-11 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā"" izdošana Lēmums (305.04 kb) Pielikums Nr. 1 (323.78 kb) Pielikums Nr. 2 (18.96 kb)
12 Sadarbības līguma slēgšana par kopīga iepirkuma veikšanu Lēmums (302.27 kb) Pielikums Nr. 1 (29.83 kb)
13 Atļauja SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" dāvināt datortomogrāfijas iekārtu Lēmums (306.46 kb)
14 Pilnvarojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītājam Lēmums (299.89 kb)
15 Pilnvarojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājam Lēmums (300.03 kb)
16 Par sadraudzības līgumu ar Karmelas pilsētu (Indiāna, ASV) Lēmums (301.94 kb) Pielikums Nr. 1 (21.42 kb)
17 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana" Lēmums (303.06 kb)
18 Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (305.07 kb)
19 Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Pogu lauku ceļā 5, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 019 0331)
20 Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Ceriņu ielā 33B, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 002 0358)
21 Dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 22-32, Jelgavā, atsavināšana
22 Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-7, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
23 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.___ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. maija saistošajos noteikumos Nr.20-26 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā" izdošana Lēmums (305.02 kb) Pielikums Nr. 1 (42.56 kb) Pielikums Nr. 2 (25.57 kb)