Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 26. martā

26.03.2020.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/3 “Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (376.6 kb) Pielikums Nr.1 (450.72 kb) Pielikums Nr.2 (1.69 mb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana Lēmums (374.55 kb) Pielikums Nr.1 (602.06 kb) Pielikums Nr.2 (207.65 kb) Pielikums Nr.3 (560.98 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”” izdošana Lēmums (374.61 kb) Pielikums Nr.1 (461.53 kb) Pielikums Nr.2 (205.75 kb)
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.13-57 “Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā”” izdošana Lēmums (378.04 kb) Pielikums Nr.1 (458.37 kb) Pielikums Nr.2 (204.12 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.19-10 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā”” izdošana Lēmums (376.23 kb) Pielikums Nr.1 (454.59 kb) Pielikums Nr.2 (203.33 kb)
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-18 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana Lēmums (375.55 kb) Pielikums Nr.1 (439.87 kb) Pielikums Nr.2 (206.93 kb)
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana Lēmums (376.87 kb) Pielikums Nr.1 (462.04 kb) Pielikums Nr.2 (204.4 kb)
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” nolikuma apstiprināšana Lēmums (373.26 kb) Pielikums Nr.1 (392.22 kb) Pielikums Nr.2 (361.24 kb) Pielikums Nr.3 (298.38 kb)
9. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes “Jelgavas Ledus sporta skola” nolikuma apstiprināšana Lēmums (372.23 kb) Pielikums Nr.1 (562.96 kb) Pielikums Nr.2 (374.86 kb) Pielikums Nr.3 (230.75 kb)
10. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikuma apstiprināšana Lēmums (372.39 kb) Pielikums Nr.1 (410.58 kb) Pielikums Nr.2 (366.67 kb) Pielikums Nr.3 (311.89 kb)
11. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes “Jelgavas Specializētā peldēšanas skola” nolikuma apstiprināšana Lēmums (372 kb) Pielikums Nr.1 (540.82 kb) Pielikums Nr.2 (366.16 kb) Pielikums Nr.3 (309.06 kb)
12. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/8 “SIA “Zemgales EKO” maksas pakalpojumu noteikšana” Lēmums (374.94 kb) Pielikums Nr.1 (331.08 kb)
13. Apbūves tiesības iegūšana uz nekustamā īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā daļu Lēmums (378.61 kb) Pielikums Nr.1 (307.22 kb)
14. Apbūves tiesības iegūšana uz nekustamā īpašuma “Pils sala”, Jelgavā daļu Lēmums (379.78 kb) Pielikums Nr.1 (323.02 kb)
15. Līgumu termiņa pagarināšana par zemesgabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā nodibinājumam “Latvijas Dabas fonds” Lēmums (378.58 kb) Pielikums Nr.1 (381.31 kb) Pielikums Nr.2 (381.75 kb)
16. Kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšana Lēmums (372.59 kb)
17. Sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšana Lēmums (367.25 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Dobeles ielā 8-9, Jelgavā, atsavināšana
19. Apbūvēta zemesgabala Platones ielā 63, Jelgavā, atsavināšana
20. Apbūvēta zemesgabala Riņķa ielā 8, Jelgavā, atsavināšana
21. Apbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 137, Jelgavā, 1/4 domājamās daļas atsavināšana
22. Zemes starpgabala Garozas ielā, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 014 0276) atsavināšana Lēmums (387.04 kb) Pielikums Nr.1 (1.22 mb)
23. Zemes starpgabala Rītausmas ielā 1A, Jelgavā, atsavināšana
24. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
25. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
26. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
27. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
28. U.Š. iesnieguma izskatīšana
29. A.D., V.V. un Ā.Š. iesnieguma izskatīšana
30. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (372.89 kb)
31. Atbalsts ārkārtējās situācijas laikā Lēmums (368.9 kb)
32. Nekustamā īpašuma nodokļa 2020.gadam samaksas termiņa pārcelšanu Lēmums (369.17 kb)
33. Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsts ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā Lēmums (372.45 kb)
34. Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi Lēmums (376.26 kb) Pielikums Nr.1 (457.9 kb) Pielikums Nr.2 (209.58 kb) Pielikums Nr.3 (541.06 kb)

27.02.2020.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Domes sedes audio ieraksts 27 02 2020
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Par piekrišanu Ozolnieku novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumam Nr.12 “Par galvojuma sniegšanu SIA “Ozolnieku KSDU” aizņēmumam būvprojekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciemā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā” īstenošanai” Lēmums (304.59 kb) Pielikums Nr.1 (394.28 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.17-8 “Jelgavas pilsētas simbolika”” izdošana Lēmums (303.77 kb) Paskaidrojuma raksts (31.56 kb) Saistošie noteikumi (596.18 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana Lēmums (306.58 kb) Pielikums Nr.1 (252 kb)
4. Projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana Lēmums (308.06 kb)
5. Projekta “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana Lēmums (307.75 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/4 “Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana” Lēmums (323.5 kb)
7. Konkursa ”Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” izsludināšana Lēmums (305.92 kb)
8. Nekustamā īpašuma Ganību ielā 84, Jelgavā apsaimniekošanas līguma termiņa pagarināšana Lēmums (307.26 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.4/14 “Jelgavas pilsētas domes jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšana” Lēmums (305 kb)
10. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.12/17 “Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (303.53 kb)
11. A. A. iesnieguma izskatīšana
12. R. A. Iesnieguma izskatīšana
13. Dzīvokļa īpašuma Uzvaras ielā 11-50, Jelgavā, atsavināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-1, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana