Investoriem

Industriālā parka attīstība
Rūpnieciskās apbūves teritorija, kurā plānota inženiertehniskās infrastruktūras sakārtošana izvietojas kvartālā starp dzelzceļu, Prohorova ielu, Neretas ielu, Rubeņu ceļu un Garozas ielu, kur privātīpašniekiem un valstij piederošās teritorijās izvietotas bijušās un esošas ražotnes. Šīs teritorijas attīstības potenciāls pašreiz nav izmantots, jo bijušo ražošanas uzņēmumu teritorijās atrodas nolietotas ēkas, nesakārtotas inženierkomunikācijas, teritorija ir degradēta. Šī ir vienīgā rūpnieciskajai apbūvei paredzētā Jelgavas teritorija Lielupes baseinā, kura ir savienota ar dzelzceļa maģistrālo tīklu un tajā vēsturiski ir izveidota tauvošanās iespēja ūdens transportam. Lielāko daļu šīs industriālās teritorijas plānots attīstīt kā industriālo parku, kurā izvietosies apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Tā kā teritorija atrodas Lielupes krastā, iespējama arī ūdens transporta attīstīšana lielgabarīta un nestandarta kravu pārvadājumiem gan esošo, gan neizmantoto ražotņu attīstībai un iekļaušanai ekonomiskajā apritē. Ņemot vērā, ka teritorijai ir izbūvēts dzelzceļa pievedceļš, veicot tā rekonstrukciju, nākotnē iespējama tā izmantošana. Attīstot šo industriālo teritoriju, tiks veicinātas nodarbinātības iespējas un ekonomiskā aktivitāte pilsētā.

Piekļūšana teritorijai iespējama ar autotransportu no Garozas, Prohorova un Neretas ielām, taču ir nepieciešama esošās transporta infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana, veicot minēto ielu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunu ielu starp Garozas un Neretas ielām, kas šķērsos industriālās zonas teritoriju.   

Lai sakārtotu degradēto vidi Lielupes krastā un radītu priekšnosacījumus apstrādes rūpniecības uzņēmumu un loģistikas attīstībai, nepieciešama industriālo pieslēgumu (nepieciešamo inženierkomunikāciju) izveide un jaudu palielināšana. Tehniskās infrastruktūras sakārtošana un izbūve tiks veikta pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā. Plānota cietā seguma laukumu izbūve, vienlaicīgi veicot Lielupes krastu nostiprināšanu. Krastu nostiprinājumi ir bijuši šeit vēsturiski, taču atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Cietā seguma laukumu izbūve tiks veikta pašvaldībai piederošā īpašumā un tiks nodota komersantam nomā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Attīstot nepieciešamo infrastruktūru, tiks radīti būtiski konkurētspējas priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu rūpniecības uzņēmumu piesaistei, kuriem ir svarīga multimodāla transporta infrastruktūras pieejamība, t.sk. ūdens transports.

 

Plānotie rezultatīvie rādītāji:

Revitalizēta industriālā teritorija ~14 ha platībā

Piesaistītas privātās investīcijas 4 200 000 EUR

Izveidota 31 jauna darba vieta

Projekta budžets 4 941 176 euro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 4 200 000 euro

 
SIA "Jelgavas tirgus" pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
 
Jelgavas pilsētas domes sēde tika pieņemts lēmums Nr.8/13 "Privātā kapitāla piesaiste pašvaldības SIA "Jelgavas tirgus"". Atbilstoši lēmumam, 29.jūlijā notika SIA “Jelgavas tirgus” ārkārtas dalībnieku sapulce (protokols Nr.2/2016), kurā tika apstiprināti uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. SIA "Jelgavas tirgus" ir Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Jelgavas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam ir paredzēta jauna tirgus izveide.

Grozījumi SIA "Jelgavas tirgus" pamatkapitāla palielināšanas noteikumos:

2016.gada 18.augustā notika  SIA "Jelgavas tirgus" ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā  tika nolemts pagarināt pieteikuma SIA “Jelgavas tirgus” kapitāla daļu iegūšanai iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembra plkst.12:00.
 
Daudzfunkcionālā loģistikas centra attīstības projekts 07.09.2015.

Projekta mērķis

Projekts paredz daudzfunkcionālā loģistikas centra izveidi, kas atrodas uz Starptautiskā transporta koridora "Eiropa Āzija" ass bijušās Jelgavas lidostas teritorijā un kas galvenokārt koncentrēsies uz kravu piegādes apstrādi, izmantojot visus transporta veidus: aviāciju, dzelzceļu, autotransports un jūras transports.

 

Teritorijas raksturojums

Jelgava ir nacionālas nozīmes attīstības centrs un ceturtā lielākā pilsēta Latvijā. Tā atrodas Zemgales centrā. Jelgava atrodas 42 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas un 34 km attālumā no Lietuvas robežas. Jelgavu šķērso Starptautiskas un nacionālas nozīmes transporta koridors, kas ir būtisks nosacījums loģistikas attīstībai pilsētā. Pilsēta šobrīd attīstītās kā ekonomikas, izglītības, veselības, kultūras, sporta, zinātnes un industriālais centrs.

 

Projekta teritorija - bijušais Jelgavas lidlauks – 500 hektāri pašvaldībai piederošas zemes. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānu šo teritoriju līdz 2030.gadam paredzēts attīstīt uzņēmējdarbībai un ekonomikai.

  

Projekta darbības

ff99e55d753a843ca5a59a815bcb03f5.jpg
  1. Lidosta (kravas) ar 3,6 km ieskriešanās ceļu, stāvlaukumu, piebraucamajiem ceļiem un nepieciešamo infrastruktūru;
  2. Dzelzceļa loģistikas centrs ar attīstītu dzelzceļa tīklu, kurā ietilpst konteineru termināls, pilna garuma pievedceļi, iekšējo ceļu un piegulošo zemju tīkls. Paredzētā kapacitāte – 500 000 konteineri gadā;
  3. Jelgavas upes kravas termināļa attīstība Lielupes upē savienojumam ar Rīgas jūras ostu (40 km).

 

Projekta ieguvumi

Iespēja nostiprināt Eiropas eksporta preces Āzijas tirgū, kā arī pretējā virzienā. Iespēja izveidot pilntiesīgus sakaru konteinerus starp Eiropu un Āziju.

Potenciālie klienti:

- dzelzceļa uzņēmumi;

- loģistikas uzņēmumi;

- vairumtirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi.

 

Daudzfunkcionālais loģistikas centrs starpposma savienojumu kravas un konteineru nodalīšanu starp visiem Baltijas valstu, Skandināvijas, Eiropas un Āzijas ostu reģioniem un saņēmējiem, kā arī kravas nosūtītājiem, kas apvieno iepriekšminētās ostas visos transporta veidos (jūras, dzelzceļa, ceļu un gaisa transports).

 

Loģistikas centrs piedāvās arī Muitas noliktavas pakalpojumus lidostā, dzelzceļa stacijā un jūras ostas loģistikas centros, lai nodrošinātu labākus pakalpojumus kravas saņēmējiem, kuriem jāveic pārkraušana, sagatavojoties pārkraušanai un preču salikšanai, pirms tās tiek novirzītas uz kravas galamērķi. Tai skaitā piedāvās visu esošo kravas pārvadātāju, transporta un dokeru firmu pakalpojumu klāstu, uzglabāšanu, marķēšanu, montāžu, šķirošanu, kravu pārkraušanu no konteineriem uz piekabēm, lidmašīnām abos virzienos.