Investoriem

Industriālā parka attīstība
Rūpnieciskās apbūves teritorija, kurā plānota inženiertehniskās infrastruktūras sakārtošana izvietojas kvartālā starp dzelzceļu, Prohorova ielu, Neretas ielu, Rubeņu ceļu un Garozas ielu, kur privātīpašniekiem un valstij piederošās teritorijās izvietotas bijušās un esošas ražotnes. Šīs teritorijas attīstības potenciāls pašreiz nav izmantots, jo bijušo ražošanas uzņēmumu teritorijās atrodas nolietotas ēkas, nesakārtotas inženierkomunikācijas, teritorija ir degradēta. Šī ir vienīgā rūpnieciskajai apbūvei paredzētā Jelgavas teritorija Lielupes baseinā, kura ir savienota ar dzelzceļa maģistrālo tīklu un tajā vēsturiski ir izveidota tauvošanās iespēja ūdens transportam. Lielāko daļu šīs industriālās teritorijas plānots attīstīt kā industriālo parku, kurā izvietosies apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Tā kā teritorija atrodas Lielupes krastā, iespējama arī ūdens transporta attīstīšana lielgabarīta un nestandarta kravu pārvadājumiem gan esošo, gan neizmantoto ražotņu attīstībai un iekļaušanai ekonomiskajā apritē. Ņemot vērā, ka teritorijai ir izbūvēts dzelzceļa pievedceļš, veicot tā rekonstrukciju, nākotnē iespējama tā izmantošana. Attīstot šo industriālo teritoriju, tiks veicinātas nodarbinātības iespējas un ekonomiskā aktivitāte pilsētā.

Piekļūšana teritorijai iespējama ar autotransportu no Garozas, Prohorova un Neretas ielām, taču ir nepieciešama esošās transporta infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana, veicot minēto ielu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunu ielu starp Garozas un Neretas ielām, kas šķērsos industriālās zonas teritoriju.   

Lai sakārtotu degradēto vidi Lielupes krastā un radītu priekšnosacījumus apstrādes rūpniecības uzņēmumu un loģistikas attīstībai, nepieciešama industriālo pieslēgumu (nepieciešamo inženierkomunikāciju) izveide un jaudu palielināšana. Tehniskās infrastruktūras sakārtošana un izbūve tiks veikta pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā. Plānota cietā seguma laukumu izbūve, vienlaicīgi veicot Lielupes krastu nostiprināšanu. Krastu nostiprinājumi ir bijuši šeit vēsturiski, taču atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Cietā seguma laukumu izbūve tiks veikta pašvaldībai piederošā īpašumā un tiks nodota komersantam nomā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Attīstot nepieciešamo infrastruktūru, tiks radīti būtiski konkurētspējas priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu rūpniecības uzņēmumu piesaistei, kuriem ir svarīga multimodāla transporta infrastruktūras pieejamība, t.sk. ūdens transports.

 

Plānotie rezultatīvie rādītāji:

Revitalizēta industriālā teritorija ~14 ha platībā

Piesaistītas privātās investīcijas 4 200 000 EUR

Izveidota 31 jauna darba vieta

Projekta budžets 4 941 176 euro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 4 200 000 euro

SIA "Jelgavas tirgus" pamatkapitāla palielināšanas noteikumi
 
Jelgavas pilsētas domes sēde tika pieņemts lēmums Nr.8/13 "Privātā kapitāla piesaiste pašvaldības SIA "Jelgavas tirgus"". Atbilstoši lēmumam, 29.jūlijā notika SIA “Jelgavas tirgus” ārkārtas dalībnieku sapulce (protokols Nr.2/2016), kurā tika apstiprināti uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. SIA "Jelgavas tirgus" ir Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Jelgavas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam ir paredzēta jauna tirgus izveide.

Grozījumi SIA "Jelgavas tirgus" pamatkapitāla palielināšanas noteikumos:

2016.gada 18.augustā notika  SIA "Jelgavas tirgus" ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā  tika nolemts pagarināt pieteikuma SIA “Jelgavas tirgus” kapitāla daļu iegūšanai iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembra plkst.12:00.
Development project of multi modal logistics center 07.09.2015.
Purpose of the project
The project involves creation of the multi-modal logistics center, located on the axis of the Transnational Transport Corridor "Europe - Asia" at the former airport of Jelgava, which will focus mainly on the processing of cargo delivery by all means of transportation: Aviation, railway, road and sea transport.
 
Characteristics of teritory
Jelgava is national meaning development centre, forth biggest city of Latvia. City is located in Zemgale’s plain centre, Latvias’ centre. Distance to Riga is 42km, to border of Lithuania – 34km. International and National meaning transport corridores are crossing Jelgava, which is the main precondition for logistics development in town. City right now is developing in to economic activieties, education, health, culture, sport, science and industrial centre.

Project area will be located on the former airfield of Jelgava (Latvia), covering an area of over 500 hectares of land. The area is municipal property and in accordance with the Jelgava City long-term development strategy until 2030 it is intended to be developed as a priority area of business development and economic activities.
 
Project activitiesff99e55d753a843ca5a59a815bcb03f5.jpg
1. Airport (cargo) with runway 3.6 kilometers, the necessary parking areas, taxiways and with the necessary infrastructure;
2. Railway Logistics Center with a developed rail junction, with container terminal,  full-length paths, a network of internal roads and grounds. The planned capacity of the terminal - more than 500,000 containers per year
3. Development of Jelgava river cargo terminal on the river Lielupe for connection to the Riga seaport (40 km)

Benefits of the project
Opportunity to consolidate European export goods to Asia as well as in the opposite direction. The possibility of a full-fledged communication container trains between Europe and Asia.
Potential clients:
- railway companies;
- logistics companies;
- wholesale and manufacturing companies.

Multi modal logistics centre will perform an intermediate link in separation of cargo and containers in the region, among all the ports of the Baltic States, Scandinavia, Europe and Asia and consignees as well as shippers of cargo consolidation of the above ports by all modes of transport (sea, rail, road and air transport).

Multi modal logistics centre also offer Bonded Warehousing services in the Airport, Train Station and Seaport Logistic Centers to provide a better services for consignees that need to make overload, preparing for transshipment and assembling of goods before re-directing to their Final Destination of the cargoes.

Logistics Centre will offer all the existing range for freight carriers and transport services, stevedoring, storage, labeling, assembly, sorting, reloading goods from containers to trailers, airplanes both directions.