23.4 °C, 1.1 m/s, 81.8 %

Personas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiPersonas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā
Personas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki lūdz apmainīt viņu no pašvaldības īrēto dzīvojamo telpu pret citu īrējamu pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu, kura ir:

1) ar mazāku platību;

2) ar zemāku labiekārtojuma līmeni;

3)zemākā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas stāvā, sakarā ar veselības stāvokli;

4) ar lielāku platību vai augstāku labiekārtojuma līmeni (piemērojams tikai dzīvojamo telpu apmaiņai, kuras izīrētas kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā).

Personas ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas lēmumu tiek uzņemtas pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā (7.reģistrs). Līdz ko pašvaldības rīcībā ir nepieciešamais apmaiņas variants, dzīvojamā telpa personai tiek piedāvāta apskatīt. Ja persona piekrīt piedāvātajam apmaiņas variantam, tuvākajā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas sēdē (sēdes notiek vienu reizi mēnesī) tiek pieņemts lēmums par dzīvojamo telpu apmaiņu. 30 dienu laikā pēc Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas personai jānoslēdz jaunās dzīvojamās telpas īres līgums, personai un visām Dzīvokļu komisijas lēmumā minētajām personām jādeklarē savas dzīvesvietas jaunā adrese, kā arī jāatbrīvo un jānodod dzīvojamās mājas pārvaldniekam pašlaik īrētā pašvaldības dzīvojamā telpa. Personai tiek piedāvāti ne vairāk kā trīs apmaiņas varianti. Dzīvojamo telpu apmaiņa notiek tikai ar pašvaldības dzīvojamām telpām.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona (pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki).

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums dzīvojamo telpu apmaiņai to pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem, kuriem dzīvoklis izīrēts kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (Veidlapa 8-75 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-75).

Iesniegums dzīvojamo telpu (atsavināmu) apmaiņai (Veidlapa 8-75.1 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-75.1)

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, 1.stāvs 131.kabinets, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, 1.stāvs 131.kabinets, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums dzīvojamo telpu apmaiņai. Veidlapai jāpievieno:

1) dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

2) izziņa no dzīvojamās mājas pārvaldnieka par īres un pakalpojumu maksājumu parādu neesamību, vai vienošanās ar pārvaldnieku un/vai pakalpojumu sniedzēju par parādu nomaksu;

3) visu dzīvojamā telpā deklarēto pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;

4) izziņa no dzīvojamās mājas pārvaldnieka, ka pēdējo divu gadu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas nav bijis parāda par īri un saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī nav parāda par agrāk īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu (attiecas uz apmaiņu uz lielāku platību vai augstāku labiekārtojuma līmeni).

Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē, vai iesūtīt pa pastu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu dzīvojamo telpu apmaiņas palīdzības reģistrā, vai par atteikumu reģistrēt personu dzīvojamo telpu apmaiņas palīdzības reģistrā.

Brīdinājums: iesniegums tiek izskatīts tikai pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Pakalpojuma saņemšana

Dzīvojamās telpas personām tiek piedāvātas to reģistrācijas secībā. Tiklīdz pienāk personas kārtas numurs dzīvojamo telpu apmaiņas palīdzības reģistrā, un pašvaldības rīcībā ir brīva neizīrēta dzīvojamā telpa, kura atbilst personas izteiktajām apmaiņas vēlmēm, tai tiek nosūtīts uzaicinājums uz personas deklarēto un/vai norādīto adresi ierasties pašvaldībā, lai saņemtu piedāvājumu apskatīt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pēc dzīvokļa apskates persona pašvaldībai sniedz rakstisku atbildi, vai piekrīt īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu, vai arī atsakās no šī piedāvājuma.

Ja persona piekrīt īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija tuvākajā sēdē (sēdes notiek vienu reizi mēnesī) pieņem lēmumu, par personas īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret piedāvāto dzīvojamo telpu. Tiklīdz persona ir saņēmusi Dzīvokļu komisijas lēmumu, tā 30 dienu laikā, kopā ar pārējiem īrētajā dzīvojamā telpā deklarētajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, līdzi ņemot pases un Dzīvokļu komisijas lēmumu, dodas pie tās dzīvojamās mājas pārvaldnieka, kurā atrodas piedāvātā dzīvojamā telpa, un noslēdz īres līgumu. Pēc īres līguma noslēgšanas persona un visas Dzīvokļu komisijas lēmumā minētās personas deklarē savas dzīvesvietas jaunajā adresē. Persona pēc dzīvesvietas deklarēšanas saņem dzīvokļa atslēgas pie dzīvojamās mājas pārvaldnieka. 30 dienu laikā no Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas personai jāatbrīvo un jānodod dzīvojamās mājas pārvaldniekam līdz šim īrētais dzīvoklis.

Ja persona atsakās no piedāvātās dzīvojamās telpas īres, tai tiek izteikti vēl divi piedāvājumi. Ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem, persona tiek izslēgta no apmaiņas palīdzības reģistra, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms šāda lēmuma pieņemšanas uz personas norādīto adresi nosūtot rakstveida paziņojumu.

Atgādinājums: Apmaiņai pret pašvaldības dzīvojamo telpu ar lielāku platību vai augstāku labiekārtojuma līmeni var pretendēt tikai to pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki, kuriem dzīvoklis izīrēts kā palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un kuri atbilst šādiem kritērijiem:

1) pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieks īrē ne mazāk kā 2 gadus;

2) pēdējo 2 gadu laikā nav bijuši parādi par īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ne par vienu mēnesi;

3) nav parādi par agrāk īrētajām pašvaldības dzīvojamām telpām.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Dzīvojamo telpu īres likums (01.05.2021.);

2) Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (01.01.2002.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2022.gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 22-18 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”;

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošie noteikumi Nr. 22-6 “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”.

Pārsūdzības iespējas

Dzīvokļu komisijas lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē 30 dienu laikā pēc Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes Dzīvojamā fonda sektors 305.kabinets (3.stāvs); adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis 63005532.

Informācija atjaunota 01.11.2022.