Pasākums 9.3.1.1.

Publicēts 07.09.2018.

 

 

 

9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”

9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš

No 2018.gada 7.septembra

Līdz 2018.gada 28.decembrim

Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 6.septembra rīkojuma Nr.43-rp “Par 9.3.1.1.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikuma apstiprināšanu” noraksts

 

Projektu iesniegumu atlases nolikums

 

Nolikuma 1.pielikums

 

“Projekta iesnieguma veidlapa”

un tās pielikumi: 1.pielikums projekta iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks”; 2.pielikums projekta iesniegumam “Finansēšanas plāns”; 3.pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums”

 

4.pielikums projekta iesniegumam “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību”

 

Nolikuma 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”

 

Nolikuma 3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”

 

Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”

 

Nolikuma 5.pielikums “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” projekts

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/287725-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-pakalpojumu-infrastrukturu-bernu

 

Papildus informācija

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi:

http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

 

Metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25726

 

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā:

http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

 

Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm, telpām un publiskajai ārtelpai - http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/vides-pieejamiba/

 

Atbildes uz interesentu jautājumiem 9.3.1.1.pasākuma 2.kārtā - Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-1-1-k-2