28.2 °C, 3.4 m/s, 42.8 %

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai (informācija par personas datu apstrādi)
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, LV-3001, e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv, tālrunis: 63084470, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegtās informācijas pārbaude un izmantošana, lai sagatavotu un izsniegtu atļauju ielu tirdzniecībai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta:

  1. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punktā;
  2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.12-4 “Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās” 12.punktā;
  3. Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 “Par Jelgavas pašvaldības nodevām”;
  4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikuma 7.1.5.apakašpuntā.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, e-pasts.

Papildu var tikt pieprasīts uzrādīt:

  1. apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
  2. fiziskajām personām, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem – saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju..

Noformējot atļauju var tikt pieprasīts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” – pakalpojuma izpilde.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības policija” – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošo noteikumu izpildes kontrole.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un atbilstoši Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nomenklatūrai iesniegumi atļaujas izsniegšanai tiek glabāti 1 gadu.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Nav.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).