3.5 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā (Informācija par datu apstrādi)
Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā,  izmaiņu veikšana.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas Izglītības pārvalde, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005481, 63005503, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Pieteikums bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

Izmaiņas pieteikumā bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei;

Atteikums no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas iestādē;

Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde (Vispārējās izglītības likums, Jelgavas pilsētas domes 2023. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 23-2 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”)

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja  (vārds (vārdi), uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasts.

Bērna (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods), deklarētās dzīvesvietas adrese.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments.

Jelgavas valstspilsētas Izglītības pārvalde.

Bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai (izdruka no  valsts vienotās izglītības sistēmas  “VISVARIS) glabā 5 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Valsts vienotās izglītības sistēmas  “VISVARIS,  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs – datu reģistrēšana un pārbaude (personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta spēkā esamība).

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu (ja tas iespējams), vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).