25 °C, 4.5 m/s, 89.7 %

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana (informācija par personas datu apstrādi)
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005565, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana (pieteikuma/datu  elektroniskajā uzskaites sistēmā saņemšana, pārbaude, atbildes paziņojuma par reģistrēšanas faktu  izsniegšana), sistēmas kontroles un uzraudzības nodrošināšana, t.sk. apsekošana un saistošo noteikumu pārkāpuma gadījumā, administratīvā pārkāpuma procesa veikšana.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Pārzinim normatīvajos aktos noteiktā juridiskā pienākuma izpilde – organizēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, reģistrēt asenizatorus asenizācijas pakalpojumu sniegšanai pašvaldības teritorijā,  slēgt līgumu ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību: Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4. panta 6. punkts, 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, 2019.gada 25.jūlija Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi  Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarotās personas (fiziskas personas) vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, faktiskā adrese, kontaktinformācija – telefona numurs, e-pasta adrese.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes:

  • “Digitālais centrs”, sistēmas uzturēšana, datu glabāšana.
  • “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments, procesa uzraudzība.
  • “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments, asenizatoru reģistrēšana sistēmā, deleģēšanas līgumā noteiktā uzdevuma izpildi pamatojošo dokumentu pārbaude.
  • “Jelgavas pašvaldības policija”, saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā procesa veikšana par saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvās lietas izskatīšanai.
  • Klientu apkalpošanas centrs, saņemto iesniegumu ievade sistēmā.

Kontaktinformācija: adrese: adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537, 131.kab.;

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes administratīvā komisija –  administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana.

SIA “Jelgavas Ūdens”, deleģētās funkcijas izpilde – decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrole un uzraudzība, vēsturisko un tekošo apsekošanas datu ievade informācijas sistēmā.

Kontaktinformācija: adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63007103, 63007106; e-pasts: jelgavas.udens@ju.lv

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Atbilstoši iestādes nomenklatūrai decentralizētās kanalizācijas pieteikumus glabā 5 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmu pārvaldības tīmekļvietne 

Nepieciešamības gadījumā:Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēma – īpašumtiesības;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR) – vārds, uzvārds, personas kods, radniecība.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).