28.9 °C, 3.6 m/s, 27.9 %

Lokālplānojums zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā

Lokālplānojums zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr. 19-6 “Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana ir apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr. 2/20.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv.
 

Saistošie noteikumi Nr. 19-6 “Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana

 

Paskaidrojuma raksts

 

Esošā izmantošanas karte

 

Funcionālā zonējuma karte

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Pārskats par lokālplānojuma izstrādes gaitu