-3.2 °C, 2.9 m/s, 93.7 %

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība

Sākumlapa DokumentiProjektiAtvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība

2023. gada 31. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Jelgavas digitālais centrs parakstīja sadarbības līgumu par iesaistīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” aktivitāšu īstenošanā.

Sadarbības līgums paredz Jelgavas digitālā centra iesaistīšanos sekojošu aktivitāšu īstenošanā:

 1. AVIS 2.kārtas programmatūras attīstības biznesa vajadzību definēšana Projekta laikā.
 2. Dalība AVIS 2.kārtas programmatūras izstrādes darba grupā, sniedzot priekšlikumus par nepieciešamajiem sistēmas programmatūras uzlabojumiem / pilnveidojumiem, kā arī priekšlikumu sniegšana VARAM par nepieciešamajiem grozījumiem AVIS izstrādes tehniskajā specifikācijā un / vai darba uzdevumā.
 3. AVIS 2.kārtas veiktspējas prasību definēšana.
 4. Atbalsta sniegšana AVIS kārtas programmatūras ieviešanai produktīvajā darbībā.
 5. AVIS 2.kārtas programmatūras akcepttestēšana (funkcionalitāte, saskarnes, veiktspēja, u.c.) un akcepttestēšanas rezultātu pārskata sagatavošana un iesniegšana VARAM.
 6. AVIS sistēmas administratora funkciju pildīšana Projekta īstenošanas laikā.
 7. AVIS lietotāju loka paplašināšana projekta īstenošanas laikā, organizējot un vadot vismaz 5 (piecus) pasākumus potenciālajiem AVIS sistēmas lietotājiem (piemēram, atvieglojumu devējiem – pašvaldībām).
 8. Atbalsta sniegšana jauniem AVIS sistēmas lietotājiem, uzsākot integrāciju ar AVIS sistēmu, jauno sistēmas lietotāju konsultēšana par veicamajām darbībām sistēmas lietošanas uzsākšanai.
 9. Lietotāju atbalsta zvanu centra izveidošana un darbības nodrošināšana projekta īstenošanas laikā, tostarp izveidojot AVIS atbalsta centra tālruņa nr.

Aktivitāšu īstenošanai pieškirtais finansējums:  270 200,00 euro.

Plānotais līguma izpildes laiks: 31.08.2023. – 13.12.2023.

Kontaktpersona

Mārīte Ieviņa, 63084461

Jelgavas digitālais centrs

Projektu vadības nodaļa

 

Aktualitātes:

28.11.2023.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas digitālais centrs”

Paveiktās aktivitātes uz 2023. gada 24. novembri projektā Nr. Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”

Akcepttesti un testēšana

 1. Izveidots testu reģistrs, kur katram testam piešķirts unikāls identifikators.
 2. Testu reģistrā apkopoti visi testi, kas jāveic, atbilstoši PPS minētajām prasībām.
 3. Izveidots reģistrs testēšanas rezultātiem un problēmu ziņojumiem.
 4. Turpinās testu izpilde, un veikta to rezultātu un problēmu ziņojumu reģistrēšana (pašlaik reģistrēti 5 problēmu ziņojumi un izpildīti 58 testi).
 5. Risināts pieejas nodrošināšanas jautājums.
 6. Turpinās darbs pie testa reģistra papildināšanas atbilstoši dokumentam “Koplietošanas risinājuma “Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma” papildinājumu izstrāde un uzturēšana”.

Komunikācijas plāna aktivitātes

 1. No 24. novembra līdz 7. decembrim piecās Latvijas pašvaldībās – Liepājā, Mārupē, Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā – tiek rīkoti informatīvi semināri pašvaldību pārstāvjiem par AVIS ieviešanu pašvaldībās. Tēmas: AVIS likumiskais ietvars; Kas ir AVIS?; Kādas priekšrocības nodrošina AVIS?; Kādi būs pašvaldību ieguvumi un pienākumi?; AVIS ieviešanas projekta 1. un 2. kārtas saturs; Ierosinājumi 3. kārtas saturam. Katram semināram tiek nodrošināta tiešraide Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē www.lps.lv. Uzaicinājumi uz informatīvajiem semināriem nosūtīti visām Latvijas pašvaldībām.
 2. Izstrādāts Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas logotips un tā vizuālās identitātes pielietojuma vadlīnijas.
 3. Izveidots informatīvs A2 formāta plakāts “Kas ir AVIS”, pašvaldību informēšanai par projektu.
 4. Turpinās darbs pie video izveides par AVIS.
 5. Turpinās darbs pie vienota komunikācijas plāna parauga izstrādes, sniedzot pilotpašvaldībām precīzas un saprotamas vadlīnijas komunikācijai ar iedzīvotājiem.

Aktivitātes veiktas pamatojoties uz 2023. gada 31. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” parakstā sadarbības līguma par iesaistīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” īstenošanā.

 

24.11.2023.

Piecās Latvijas pašvaldībās notiks informatīvi semināri par Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas ieviešanu

No 24. novembra līdz 7. decembrim piecās Latvijas pašvaldībās notiks informatīvi semināri pašvaldību pārstāvjiem par Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) ieviešanu pašvaldībās.

Līdz šim valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšana un uzskaite bijusi katras atbildīgās institūcijas kompetencē un tam izmantoti dažādi risinājumi. Taču jautājums par atvieglojumu uzskaiti, dažādu informatīvo sistēmu un reģistru apkopošanu, lai iegūtu pilnīgus datus gan vienas pašvaldības, gan valsts kontekstā, bijis aktuāls vienmēr.

Ieviešot valstī AVIS, tiks nodrošināts, ka visi valsts un pašvaldību piešķirtie atvieglojumi tiks uzskaitīti un administrēti vienā digitālajā platformā. Lielākais ieguvums no vienotas piešķirto atvieglojumu pārvaldības būs – vēl precīzāka datu uzskaite, iespēja analizēt piešķirtos atvieglojumus ne tikai savas pašvaldības, bet arī reģiona un valsts mērogā. Tāpat tiks nodrošināta iespēja iedzīvotājiem portālā Latvija.lv sekot līdzi personai piešķirtajiem atvieglojumiem, tā procesu padarot caurskatāmu un stiprinot sabiedrības uzticamību valsts un pašvaldību institūcijām.

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums nosaka, ka no 2024. gada 1. novembra “atvieglojuma devējam, kas no valsts vai pašvaldības budžeta piešķir vai administrē atvieglojumu, kā arī atvieglojuma pakalpojumu sniedzējam” AVIS lietošana ir obligāta.

Informatīvajos semināros pašvaldību pārstāvji varēs gūt atbildes uz jautājumiem – kā norit darbs pie AVIS pilnveidošanas; kā uzsākt AVIS ieviešanu savā pašvaldībā; kā notiks informatīvās sistēmas administrēšana; kādi ieguvumi no AVIS būs pašvaldībām, iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Informatīvos seminārus organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas digitālais centrs” projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 „Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” ietvaros.

Semināri klātienē notiks 24. novembrī – Liepājā, 1. decembrī – Mārupē; 4. decembrī – Daugavpilī; 5. decembrī – Jelgavā; 7. decembrī – Valmierā. Katram semināram tiks nodrošināta tiešraide, ko varēs skatīt Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē www.lps.lv.

Par projektu:

Projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 „Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” virsmērķis ir nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pilnveidot valsts un pašvaldību atvieglojumu pārvaldības procesus, kā arī attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla tehniskās spējas, digitalizējot publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attālināti. Finansējuma saņēmējs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra; projekta partneri: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ventspils pilsētas dome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība